Δημοσιεύθηκε στις : [ 05-10-2007 ]

1028730/10375/Β0012/5.10.2007 Εισφορά ακινήτων προς υφιστάμενη ή νεοϊδρυόμενη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία του ν.2778/1999.

(Εισφορά ακινήτων προς υφιστάμενη ή νεοϊδρυόμενη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία του ν.2778/1999.)

Κατηγορία: Επενδύσεις - αναπτυξιακά κίνητρα

Ν.2778/1999

Αθήνα, 5 Οκτωβρίου 2007
Αριθ. Πρωτ. 1028730/10375/Β0012

ΘΕΜΑ: Εισφορά ακινήτων προς υφιστάμενη ή νεοϊδρυόμενη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία του ν.2778/1999.

ΣΧΕΤ.: Η από 20.03.2007 αίτησή σας.


Απαντώντας στη σχετική αίτησή σας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ.ε' της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν.2166/1993, οι διατάξεις των άρθρων 1 έως και 5 του νόμου αυτού εφαρμόζονται και επί εισφοράς από λειτουργούσα επιχείρηση ενός ή περισσότερων κλάδων ή τμημάτων της σε λειτουργούσα ανώνυμη εταιρία.

Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει, ότι για να γίνει με τις διατάξεις του ν.2166/1993 η εισφορά κλάδου ή τμήματος επιχείρησης σε ανώνυμη εταιρία πρέπει και οι δύο επιχειρήσεις να λειτουργούν πράγματι και όχι απλώς να υφίστανται από νομικής πλευράς (1073299/11061/Β0012/5.10.2006 έγγραφό μας).

2. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 31 του ν.2778/1999 ορίζεται, ότι οι Εταιρίες Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία απαλλάσσονται από το φόρο μεταβίβασης ακινήτων στην περίπτωση που σχηματισθούν μετά από: α) συγχώνευση δύο ή περισσότερων εταιρειών οι οποίες διαθέτουν ακίνητη περιουσία ή β) μετά από διάσπαση ή απόσχιση της υφιστάμενης εταιρείας που εισφέρει ακίνητη περιουσία της σε νέο ή υφιστάμενο νομικό πρόσωπο το οποίο λειτουργεί ως Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία. Ο ν.2166/1993 εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις αυτές κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 1ε και του άρθρου 4 του ίδιου νόμου.

3. Όπως έχει γίνει δεκτό με την αριθ.1100785/11369/Β0012/ΠΟΛ.11327 14.11.2006 εγκύκλιό μας σε περίπτωση συγχώνευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.2166/1993 δύο ή περισσοτέρων εταιρειών, οι οποίες διαθέτουν ακίνητη περιουσία, σε νέο ή υφιστάμενο νομικό πρόσωπο το οποίο λειτουργεί ως Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία, δεν υφίσταται θέμα φορολόγησης υπεραξίας. Τα ίδια ισχύουν και σε περίπτωση διάσπασης ή εισφοράς κλάδου υφιστάμενης εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.2166/1993, κατά την οποία εισφέρεται ακίνητη περιουσία σε νεοϊδρυόμενη «Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία» ή υφισταμένη τοιαύτη.

4. Από τα στοιχεία που μας θέσατε υπόψη με τη σχετική αίτηση σας και κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας προκύπτει, ότι ημεδαπή ανώνυμη εταιρεία που έχει στην κυριότητα της ακίνητα (ξενοδοχειακές μονάδες, μαρίνα, γήπεδο γκολφ, εμπορικά καταστήματα κ.λπ.) προτίθεται να διασπασθεί με βάση τις διατάξεις του ν.2166/1993 προκειμένου να εισφέρει ορισμένα από τα ακίνητα αυτά σε εταιρεία που θα συσταθεί ταυτόχρονα ως Ε.Ε.Α.Π., ενώ τα λοιπά στοιχεία της θα τα μεταβιβάσει σε άλλη υφιστάμενη ανώνυμη εταιρεία. Μετά την ολοκλήρωση της διάσπασης και της λειτουργίας της νεοσυσταθείσας Ε.Ε.Α.Π., τρίτη ανώνυμη εταιρεία (του ιδίου ομίλου) θα εισφέρει ορισμένα ακίνητά της στην λειτουργούσα Ε.Ε.Α.Π., η οποία θα προκύψει σύμφωνα με την πιο πάνω διαδικασία.

Εναλλακτικά, η προαναφερθείσα ημεδαπή ανώνυμη εταιρεία προτίθεται να εισφέρει σε λειτουργούσα επιχείρηση μέρος των παραπάνω ακινήτων μεμονωμένα (χωρίς να εισφέρεται ο κλάδος στον οποίο ανήκουν) και στη συνέχεια θα μετατραπεί η ίδια σε Ε.Ε.Α.Π..

5. Κατόπιν των ανωτέρω συνάγεται, ότι ημεδαπή ανώνυμη εταιρεία που έχει στην κυριότητά της ακίνητα μπορεί να εισφέρει ορισμένα από αυτά σε εταιρεία που συστήνεται ως Ε.Ε.Α.Π. Στην ιδρυόμενη αυτή Ε.Ε.Α.Π. μπορούν στη συνέχεια να εισφερθούν ακίνητα άλλης εταιρείας με βάση τις διατάξεις του ν.2166/1993. Αντίθετα, η υπόψη εταιρεία δεν μπορεί να μεταβιβάσει με βάση τις διατάξεις του ν.2166/1993 μεμονωμένα ακίνητα σε άλλη υφιστάμενη εταιρεία (μη Ε.Ε.Α.Π.), καθόσον δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο από τις διατάξεις του νόμου. Κατά συνέπεια, η απάντηση στο τελευταίο ερώτημα παρέλκει. Επίσης, συνάγεται, ότι οι ευεργετικές διατάξεις του ν.2166/1993 δεν έχουν εφαρμογή κατά τη μετατροπή υφιστάμενης εταιρείας σε Ε.Ε.Α.Π., καθόσον οι διατάξεις του άρθρου 31 του ν.2778/1999 επιβάλλουν τη συγχώνευση δύο ή περισσοτέρων εταιρειών που διαθέτουν ακίνητη περιουσία ή τη διάσπαση (ή απόσχιση) σε νέα ή υφιστάμενη Ε.Ε.Α.Π..


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο