Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-08-2007 ]

1072068/10810/Β0012/1.8.2007 Σχηματισμός αφορολόγητης έκπτωσης του ν.3299/2004 από τα κέρδη του ισολογισμού μετασχηματισμού απορροφούμενης ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία.

(Σχηματισμός αφορολόγητης έκπτωσης του ν.3299/2004 από τα κέρδη του ισολογισμού μετασχηματισμού απορροφούμενης ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία.)

Κατηγορία: Επενδύσεις - αναπτυξιακά κίνητρα

Αθήνα, 1 Αυγούστου 2007
Αριθ. Πρωτ. 1072068/10810/Β0012

ΘΕΜΑ: Σχηματισμός αφορολόγητης έκπτωσης του ν.3299/2004 από τα κέρδη του ισολογισμού μετασχηματισμού απορροφούμενης ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία.

ΣΧΕΤ.: Η από 17.07.2007 αίτησή σας.


Απαντώντας στη σχετική αίτησή σας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 3 του ν.2166/1993, σε περίπτωση μετασχηματισμού επιχειρήσεων με τις διατάξεις του νόμου αυτού, τα παρεχόμενα φορολογικά ευεργετήματα στις μετασχηματιζόμενες επιχειρήσεις από τους αναπτυξιακούς νόμους ν.δ.4002/1959, ν.289/1976, ν.1262/1982, ν.1828/1989, ν.1882/1990 και ν.1892/1990, ισχύουν και επί των προκυπτουσών κατά τα πιο πάνω νέων εταιρειών, κατά το μέτρο που οι επιχειρήσεις αυτές δεν έκαναν χρήση των εν λόγω κινήτρων.

2. Με την αρ. πρωτ. 1039799/10359/Β0012/ΠΟΛ.1080/5.4.1994 ερμηνευτική εγκύκλιο του ν.2166/1993 διευκρινίσθηκε, ότι με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 3 του ιδίου νόμου δόθηκε η δυνατότητα στις προερχόμενες από τη μετατροπή, συγχώνευση, κ.λπ. νέες εταιρείες να σχηματίζουν από τα κέρδη τους αφορολόγητες εκπτώσεις με βάση τους ν.δ.4002/1959, ν.289/1976, ν.1262/1982, ν.1892/1990, κ.λπ. για την ακάλυπτη αξία επενδύσεων των νόμων αυτών που ενδεχόμενα υφίσταται κατά το χρόνο του μετασχηματισμού, για επενδύσεις που είχαν πραγματοποιηθεί από τις μετασχηματιζόμενες επιχειρήσεις.

3. Με το αρ. πρωτ. 1036215/10532/Β0012/17.04.2006 έγγραφό μας έχει γίνει δεκτό, ότι κατά την εισφορά βιομηχανικού κλάδου από λειτουργούσα επιχείρηση (μητρική) σε λειτουργούσα ανώνυμη εταιρεία (θυγατρική) με τις διατάξεις του ν.2166/1993, οι σχηματισθείσες με βάση τους ν.1892/1990 και ν.2601/1998 αφορολόγητες εκπτώσεις (αφορολόγητα αποθεματικά) μεταφέρονται αυτούσια στη λειτουργούσα εταιρεία, χωρίς την καταβολή φόρου εισοδήματος. Περαιτέρω, σε περίπτωση που υφίσταται ακάλυπτη αξία επενδύσεων, η απορροφώσα τον κλάδο θυγατρική εταιρεία έχει τη δυνατότητα, με βάση τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 3 του ν.2166/1993, να καλύψει με το σχηματισμό αφορολόγητης έκπτωσης την ακάλυπτη αυτή αξία σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις διατάξεις του ν.1892/1990 ή του ν.2601/1998, κατά περίπτωση.

4. Επίσης, με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 2 του ν.2166/1993 ορίζεται, ότι ο μετασχηματισμός των επιχειρήσεων πραγματοποιείται κατά παρέκκλιση των διατάξεων του κ.ν.2190/1920 και ν.3190/55 με ενοποίηση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού των μετασχηματισμένων επιχειρήσεων, όπως αυτά εμφανίζονται σε ισολογισμούς αυτών συντασσόμενους για το σκοπό του μετασχηματισμού και μεταφέρονται ως στοιχεία ισολογισμού της νέας εταιρείας.

5. Τέλος, με τις διατάξεις της περ.β' της παρ.26 του άρθρου 5 του ν.3299/2004 ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι το αφορολόγητο αποθεματικό της απαλλαγής (η αφορολόγητη έκπτωση) σχηματίζεται από τα κέρδη της διαχειριστικής περιόδου μέσα στην οποία έγινε η επένδυση. Αν δεν πραγματοποιηθούν κέρδη κατά τη διαχειριστική αυτή περίοδο ή αν αυτά που πραγματοποιήθηκαν δεν επαρκούν, το αφορολόγητο αποθεματικό σχηματίζεται από τα κέρδη των αμέσως επόμενων διαχειριστικών περιόδων μέχρι να καλυφθεί το ποσοστό της αξίας της ενισχυόμενης επένδυσης και οι οποίες δεν μπορούν να υπερβούν τις δέκα (10) διαχειριστικές περιόδους.

Από τις διατάξεις αυτές συνάγεται, ότι σε περίπτωση ύπαρξης κερδών, ο μετασχηματισμός της αφορολόγητης έκπτωσης είναι υποχρεωτικός και σε περίπτωση μη μετασχηματισμού χάνεται το δικαίωμα αυτό, για το συγκεκριμένο ύψος, από κέρδη επομένων χρήσεων.

6. Από τα στοιχεία της σχετικής αίτησής σας προκύπτει ότι η εταιρεία σας «...», που εδρεύει στο νομό Δράμας και δραστηριοποιείται στην Γ' ζώνη κινήτρων (Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης), πραγματοποίησε παραγωγικές επενδύσεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό άνω του 1.000.000 ευρώ από την 1.01.2007 και μετά, με βάση τις διατάξεις του ν.3299/2004. Στη συνέχεια, η εταιρεία σας προτίθεται να συγχωνευθεί με απορρόφηση από την μητρική της εταιρεία «..», η οποία κατέχει το 100% των μετοχών σας, με βάση τις διατάξεις της περ.γ' της παρ.1 του άρθρου 1 του ν.2166/1993 και με ισολογισμό μετασχηματισμού τις 31.08.2007.

7. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι η εταιρεία σας θα πρέπει υποχρεωτικά να σχηματίσει το αφορολόγητο αποθεματικό (την αφορολόγητη έκπτωση) του ν.3299/2004 από τα κέρδη της διαχειριστικής περιόδου μέσα στην οποία έγιναν οι εν λόγω επενδύσεις (1.01.2007 - 31.08.2007), διαφορετικά χάνει το δικαίωμα αυτό, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ.β' της παρ.26 του άρθρου 5 του ν.3299/2004. Ακόμα, σε περίπτωση που μείνει ακάλυπτη αξία επενδύσεων, η απορροφώσα - μητρική σας εταιρεία έχει τη δυνατότητα, με βάση τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 3 του ν.2166/1993, να καλύψει την ακάλυπτη αξία επενδύσεων με το σχηματισμό αφορολόγητης έκπτωσης.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο