Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 20-11-2007 ]

1090407/10994/Β0012/20.11.2007 Τρόπος κάλυψης της «ίδιας συμμετοχής» του επενδυτή, στις επενδύσεις που εντάσσονται στο καθεστώς της φορολογικής απαλλαγής του ν.3299/2004.

(Τρόπος κάλυψης της «ίδιας συμμετοχής» του επενδυτή, στις επενδύσεις που εντάσσονται στο καθεστώς της φορολογικής απαλλαγής του ν.3299/2004. )

Κατηγορία: Επενδύσεις - αναπτυξιακά κίνητρα

Αθήνα, 20 Νοεμβρίου 2007
Αριθμ. πρωτ.: 1090407/10994/Β0012

ΘΕΜΑ: Τρόπος κάλυψης της «ίδιας συμμετοχής» του επενδυτή, στις επενδύσεις που εντάσσονται στο καθεστώς της φορολογικής απαλλαγής του ν.3299/2004.

ΣΧΕΤ.: Η από 09.10.2007 αίτησή σας.


Απαντώντας στη σχετική αίτησή σας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ.γ' της παρ.1 του άρθρου 1 του ν.3299/2004, στα υπαγόμενα στις διατάξεις του νόμου αυτού επενδυτικά σχέδια παρέχεται Φορολογική απαλλαγή ύψους μέχρι ενός ποσοστού ή του συνόλου της αξίας της ενισχυόμενης δαπάνης του επενδυτικού σχεδίου ή και της αξίας της χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούριου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού του οποίου αποκτάται η χρήση. Η ενίσχυση αυτή συνίσταται στην απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος μη διανεμόμενων κερδών από το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης της πρώτης δεκαετίας από την πραγματοποίηση του επενδυτικού σχεδίου, με το σχηματισμό ισόποσου αφορολόγητου αποθεματικού.

2. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της περ. Β' της παρ.3 του άρθρου 5 του ως άνω νόμου, με τις οποίες καθορίσθηκαν οι προϋποθέσεις, περιορισμοί και όροι για τη χορήγηση ενισχύσεων του ίδιου νόμου, ορίζεται, ότι στις επενδύσεις που εντάσσονται στο καθεστώς της (φορολογικής απαλλαγής ή της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης, τουλάχιστον το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του κόστους πρέπει να καλύπτεται από χρηματοδοτική συμβολή του φορέα της επένδυσης που συνίσταται σε ίδια κεφάλαια ή δάνειο, υπό την προϋπόθεση ότι το τμήμα αυτό δεν συνοδεύεται από καμία κρατική ενίσχυση.

3. Εξάλλου, με τις διατάξεις της υποπερ.γ' της περ.Α' της παρ.3 του ίδιου άρθρου και νόμου ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι για τις λοιπές περιπτώσεις, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι επενδύσεις που εντάσσονται στο καθεστώς της φορολογικής απαλλαγής. ως ίδια συμμετοχή του επενδυτή νοείται για μεν τις νεοϊδρυόμενες εταιρείες το καταβεβλημένο κεφάλαιο τους, για δε τις υφιστάμενες το ποσό της αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου τους που προκύπτει από νέες σε μετρητά εισφορές των εταίρων ή κατά περίπτωση τα Φορολογηθέντα αποθεματικά. όπως αυτά προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, εκτός του τακτικού, χωρίς να απαιτείται αύξηση του μετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου και υπό τον όρο ότι τα αποθεματικά αυτά δεν θα μπορούν να διανεμηθούν πριν την παρέλευση πενταετίας από την ολοκλήρωση και έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης. Τα αποθεματικά αυτά εμφανίζονται σε ιδιαίτερο λογαριασμό στα λογιστικά βιβλία της επιχείρησης.

4. Με το αρ.7958/21.02.2006 έγγραφο της Δ/νσης Έγκρισης και Ελέγχου Ιδιωτικών Επενδύσεων έχει διευκρινιστεί, ότι σε περίπτωση κάλυψης της ίδιας συμμετοχής, υφιστάμενης εταιρείας που έχει υποβάλλει επενδυτικό σχέδιο για υπαγωγή στο ν.3299/2004, με χρήση Φορολογηθέντων αποθεματικών, θα πρέπει να συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:

α) η δυνατότητα σχηματισμού έκτακτων φορολογηθέντων αποθεματικών να προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία,

β) τα κεφάλαια που προορίζονται για τον σκοπό αυτό να έχουν φορολογηθεί σύμφωνα με τους εκάστοτε ισχύοντες δείκτες,

γ) να έχει προηγηθεί ο σχηματισμός του τακτικού αποθεματικού

5. Με το αρ. πρωτ. 1041514/10494/Β0012/23.05.2007 έγγραφό μας διευκρινίσθηκε ότι, αφορολόγητα αποθεματικά αναπτυξιακών νόμων, που εμφανίζονται στα λογιστικά βιβλία και κεφαλαιοποιούνται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν.1473/1984 και του άρθρου 101 του ν.1892/1990, και φορολογούνται κατά την κεφαλαιοποίησή τους, θεωρούνται ως ίδια συμμετοχή για τις ανάγκες της περ.Β' της παρ.3 του άρθρου 5 του ν.3299/2004. Τα ανωτέρω ισχύουν με την προϋπόθεση ότι τα αποθεματικά που θα κεφαλαιοποιηθούν δεν πρόκειται να διανεμηθούν πριν από την παρέλευση πενταετίας από την ολοκλήρωση και έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης.

6. Κατόπιν όλων όσων αναφέρθηκαν πιο πάνω προκύπτει ότι για την κάλυψη της «ίδιας συμμετοχής», υφιστάμενη εταιρεία που έχει υποβάλλει επενδυτικό σχέδιο για να ενταχθεί στο καθεστώς της φορολογικής απαλλαγής του ν.3299/2004, μπορεί να χρησιμοποιήσει το ποσό της αύξησης (υποχρεωτικής) του εταιρικού κεφαλαίου της που προκύπτει από νέες σε μετρητά εισφορές των εταίρων ή κατά περίπτωση τα φορολογηθέντα αποθεματικά που έχουν σχηματισθεί ή τα αφορολόγητα αποθεματικά αναπτυξιακών νόμων εφόσον κεφαλαιοποιηθούν και φορολογηθούν, σύμφωνα με τα πιο πάνω. Διευκρινίζεται ότι στα φορολογηθέντα αποθεματικά περιλαμβάνονται και τα «κέρδη εις νέον».


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο