Δημοσιεύθηκε στις : [ 23-05-2007 ]

1042978/832/Α0012/23.5.2007 Δικαίωμα φορολογικής ελάφρυνσης στην περίπτωση συζύγων που κατοικούν σε νησί κάτω των 3.100 κατοίκων και εργάζονται ως μισθωτοί στην Αθήνα.

(Δικαίωμα φορολογικής ελάφρυνσης στην περίπτωση συζύγων που κατοικούν σε νησί κάτω των 3.100 κατοίκων και εργάζονται ως μισθωτοί στην Αθήνα.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 23 Μαΐου 2007
Αριθ. Πρωτ.: 1042978/832/Α0012

ΘΕΜΑ: Δικαίωμα φορολογικής ελάφρυνσης στην περίπτωση συζύγων που κατοικούν σε νησί κάτω των 3.100 κατοίκων και εργάζονται ως μισθωτοί στην Αθήνα.

Απαντώντας στην από 3.5.2007 αίτησή σας, σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 118 του ν.2238/1994, για τα φυσικά πρόσωπα που κατοικούν μόνιμα σε νησιά με πληθυσμό, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, κάτω από τρεις χιλιάδες εκατό (3.100) κατοίκους, τα ποσά του πρώτου κλιμακίου εισοδήματος της κλίμακας (α) της παρ.1 του άρθρου 9 του προαναφερθέντος νόμου, προκειμένου να υπολογιστεί ο φόρος που αναλογεί στα εισοδήματά τους, αυξάνεται κατά πενήντα τοις εκατό (50%). Τα επόμενα κλιμάκια εισοδήματος της κλίμακας παραμένουν ως έχουν.

2. Όπως αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση του ν.2459/1997, η χορήγηση των πιο πάνω ελαφρύνσεων παρέχεται για λόγους αναπτυξιακούς, αλλά και με σκοπό τη συγκράτηση και αύξηση του πληθυσμού στα νησιά αυτά για λόγους εθνικούς.

3. Επίσης, με την παρ.6 του ίδιου άρθρου και νόμου ορίζεται ότι με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του ανωτέρου άρθρου.

4. Με βάση τη διάταξη της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος εκδόθηκε η 1040801/750/ΠΟΛ.1123/8.4.1997 Α.Υ.Ο., η οποία αρχικά τροποποιήθηκε με την 1102824/1568/Α0012/ΠΟΛ.1202/2.11.1999 Α.Υ.Ο. και μετέπειτα με την 1089017/2233/Α0012/ΠΟΛ.1114/9.11.2004 Α.Υ.Ο. και με την οποία ορίζεται ότι τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εφαρμογή της πιο πάνω διάταξης είναι:

α) Για τα φυσικά πρόσωπα, βεβαίωση του Δημάρχου ή του Προέδρου της Κοινότητας ότι ο δικαιούχος είναι γραμμένος στα οικεία δημοτολόγια και ότι κατοικεί μόνιμα, στην περιφέρεια του Δήμου ή της Κοινότητας, η οποία βρίσκεται σε Νησί με πληθυσμό κάτω από τρεις χιλιάδες εκατό (3.100) κατοίκους, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή. Κατ' εξαίρεση, για τους αλλοδαπούς εργαζόμενους πολίτες των χωρών των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε αυτοί είναι μισθωτοί είτε μη μισθωτοί, τους δημοσίους υπαλλήλους και τους υπαλλήλους Ν.Π.Δ.Δ., δεν απαιτείται η εγγραφή τους στα οικεία δημοτολόγια. Προκειμένου για εγγάμους θα βεβαιώνεται ότι ο ίδιος και η σύζυγός του κατοικεί μόνιμα στο νησί.
Εάν η βεβαίωση πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την απαλλαγή από τη φορολογία εισοδήματος, πρέπει να αναγράφεται σ' αυτήν ότι ο φορολογούμενος ήταν μόνιμος κάτοικος του Nησιoύ ολόκληρο το έτος απόκτησης του εισοδήματος, από το οποίο ζητείται η απαλλαγή και μέχρι την ημερομηνία χορήγησης της βεβαίωσης.
Επίσης, στην περίπτωση εγγάμων που ο ένας σύζυγος λόγω εργασίας διατηρεί προσωρινή κατοικία σε άλλον τόπο, προκειμένου να έχει το δικαίωμα της απαλλαγής ο άλλος σύζυγος που κατοικεί μόνιμα στο Νησί και παράλληλα εργάζεται ή έχει επιχείρηση στο Νησί, απαιτείται αφενός στη βεβαίωση του Δήμου ή της Κοινότητας να βεβαιώνεται ότι η οικογένεια (σύζυγοι και τέκνα) κατοικεί μόνιμα στο Νησί αλλά ο ένας σύζυγος λόγω υπηρεσιακών αναγκών διατηρεί προσωρινή κατοικία αλλού και ότι και οι δύο σύζυγοι είναι γραμμένοι στα οικεία δημοτολόγια. Επίσης απαιτείται βεβαίωση του εργοδότη του συζύγου που εργάζεται σε άλλον τόπο, για τον τόπο και χρόνο εργασίας του συζύγου αυτού.

β) Για τα φυσικά πρόσωπα που κατοικούν μόνιμα και ασκούν ατομική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα σε νησί με πληθυσμό κάτω από 3.100 κατοίκους, εφόσον η αρμόδια για τη φορολογία τους Δ.Ο.Υ. βρίσκεται εκτός αυτού του νησιού, θα υποβάλλουν εκτός από το πιο πάνω δικαιολογητικό, βεβαίωση του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. στην περιφέρεια της οποίας βρίσκεται το υποκατάστημα, με την οποία θα βεβαιώνεται η λειτουργία του υποκαταστήματος κατά την κρινόμενη διαχειριστική περίοδο και ειδικότερα, το αντικείμενο των εργασιών του και περαιτέρω, αν πραγματοποίησε στην ίδια χρήση ακαθάριστα έσοδα ή αν παρήχθησαν σ' αυτό προϊόντα.

5. Ο τόπος κατοικίας των φορολογουμένων, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά από φορολογική διάταξη ή από διμερή διακρατική σύμβαση της αποφυγής διπλής φορολογίας, σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση κρίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 51 επ.ΑΚ. Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στην 5109/13.07.1982 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου του Υπουργείου Οικονομικών, που έγινε αποδεκτή από τον Υπουργό Οικονομικών και κοινοποιήθηκε με την Ν.5772/ΠΟΛ.175/24.08.1982 διαταγή μας, κατοικία του προσώπου είναι ο τόπος, τον οποίο αυτό με την πραγματική του εγκατάσταση κατέστησε το σταθερό κέντρο των βιοτικών του σχέσεων. Η πρόθεση για μόνιμη εγκατάσταση δεν είναι ανάγκη να δηλώνεται ρητά, αλλά προκύπτει από γεγονότα που υποπίπτουν στην αντίληψη τρίτων, από τα οποία διαφαίνεται ότι το πρόσωπο έταξε ορισμένο τόπο ως κέντρο της ύπαρξής του, των βιοτικών του σχέσεων, των υλικών και ιδανικών του συμφερόντων, του οικιακού του βίου και της επαγγελματικής του εγκατάστασης.

6. Όπως αναφέρετε στην αίτησή σας, εσείς και η σύζυγός σας δηλώνετε ότι είστε μόνιμοι κάτοικοι Ύδρας, αλλά εργάζεστε στην ευρύτερη περιοχή των Αθηνών και επιθυμείτε το εισόδημα που αποκτάτε από την εργασία σας στην Αθήνα να φορολογηθεί με βάση τις ευνοϊκές διατάξεις του άρθρου 118 του Κ.Φ.Ε..

7. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι για να δικαιούται ένα φυσικό πρόσωπο την πιο πάνω απαλλαγή πρέπει αφενός να είναι μόνιμος κάτοικος - γραμμένος στα δημοτολόγια σε νησί κάτω των 3.100 κατοίκων και αφετέρου να εργάζεται ή να ασκεί επαγγελματική δραστηριότητα στο νησί αυτό.

8. Συνεπώς, εφόσον τα εισοδήματά σας δεν προέρχονται από εργασία σας στην Ύδρα αλλά από εργασία σας στην Αθήνα, δεν δικαιούστε την ανωτέρω απαλλαγή αφού το γεγονός ότι εργάζεστε στην Αθήνα έρχεται σε αντιδιαστολή με το ότι έχετε καταστήσει την Ύδρα σταθερό κέντρο των βιοτικών σας σχέσεων και ότι είστε μόνιμοι κάτοικοί της και επίσης, σύμφωνα με την προαναφερθείσα εισηγητική έκθεση, σκοπός της χορήγησης των ανωτέρω ελαφρύνσεων είναι να ενισχυθεί, μεταξύ άλλων, η επαγγελματική δραστηριότητα στα μικρά αυτά νησιά η οποία και συμβάλλει στην ανάπτυξή τους.

9. Τέλος, το παρόν κοινοποιείται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Πόρου, η οποία και παρακαλείται για τις δικές της ενέργειες, ενημερώνοντας σχετικά την Υπηρεσία μας.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο