Δημοσιεύθηκε στις : [ 21-12-2007 ]

1118168/2309/Α0012/21.12.2007 Φορολογική ελάφρυνση σε δημοσίους υπαλλήλους που εργάζονται για εννέα (9) μήνες σε νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων.

(Φορολογική ελάφρυνση σε δημοσίους υπαλλήλους που εργάζονται για εννέα (9) μήνες σε νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

 Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2007
Αριθ. Πρωτ.: 1118168/2309/Α0012

ΘΕΜΑ: Φορολογική ελάφρυνση σε δημοσίους υπαλλήλους που εργάζονται για εννέα (9) μήνες σε νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων.

Απαντώντας στην από 5.12.2007 αίτησή σας, σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 118 του ν.2238/1994, για τα φυσικά πρόσωπα που κατοικούν μόνιμα σε νησιά με πληθυσμό, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, κάτω από τρεις χιλιάδες εκατό (3.100) κατοίκους, τα ποσά του πρώτου κλιμακίου εισοδήματος της κλίμακας (α) της παρ.1 του άρθρου 9 του προαναφερθέντος νόμου, προκειμένου να υπολογιστεί ο φόρος που αναλογεί στα εισοδήματά τους, αυξάνεται κατά πενήντα τοις εκατό (50%). Τα επόμενα κλιμάκια εισοδήματος της κλίμακας παραμένουν ως έχουν.

2. Επίσης, με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 63 του ν.2238/1994 ορίζεται ότι αρμόδιος για την παραλαβή των δηλώσεων και τον έλεγχό τους, την εξακρίβωση αυτών που δεν έχουν επιδώσει δηλώσεις και γενικά για την επιβολή του φόρου είναι ο προϊστάμενος της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας της κατοικίας του φορολογούμενου.

3. Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων του Αστικού Κώδικα 51 «Το πρόσωπο έχει κατοικία τον τόπο της κύριας και μόνιμης εγκατάστασής του. Κανένας δεν μπορεί να έχει συγχρόνως περισσότερες από μία κατοικίες», 52 «Η κατοικία διατηρείται ωσότου αποκτηθεί νέα» και 53 «Αν δεν μπορεί να αποδειχθεί η τελευταία κατοικία του προσώπου, ως κατοικία θεωρείται ο τόπος της διαμονής του».

4. Ακόμη, σύμφωνα με την 5109/1982 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που κοινοποιήθηκε με την Ν.5772/ΠΟΛ.175/24.8.1982 διαταγή μας, κατοικία του προσώπου είναι ο τόπος τον οποίο αυτό με την πραγματική του εγκατάσταση, κατέστησε το σταθερό κέντρο των βιοτικών του σχέσεων. Η επαγγελματική εγκατάσταση χωρίς τον οικιακό βίο και την κατοικία της οικογένειάς του δεν έχει κρίσιμη σημασία ως προς την κατοικία. Από την κατοικία διαστέλλεται η διαμονή.

5. Εξάλλου, σύμφωνα με την 1040801/750/ΠΟΛ.1123/8.4.1997 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, η οποία αρχικά τροποποιήθηκε με την 1102824/15681 Α0012/ΠΟΛ.1202/2.11.1999 και μετέπειτα με την 1089017/2233/Α0012/ΠΟΛ.1114/9.11.2004 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, η βεβαίωση μόνιμης κατοικίας, την οποία εκδίδει ο Δήμαρχος ή ο Πρόεδρος της Κοινότητας, εάν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την απαλλαγή από τη φορολογία εισοδήματος, πρέπει να αναγράφει ότι ο φορολογούμενος ήταν μόνιμος κάτοικος του νησιού ολόκληρο το έτος απόκτησης του εισοδήματος, από το οποίο ζητείται η απαλλαγή και μέχρι την ημερομηνία χορήγησης της βεβαίωσης. Εξαίρεση υπάρχει μόνο για τους δημόσιους υπαλλήλους και για τους υπαλλήλους Ν.Π.Δ.Δ. που διορίζονται στα Νησιά αυτά και ΟΙ οποίοι αρκεί να κατοικούν στα νησιά τουλάχιστον 9 μήνες κατά το έτος απόκτησης του εισοδήματος, από το οποίο ζητείται η απαλλαγή.

6. Επίσης, όπως έγινε δεκτό με την 1114220/1874/A0012/8.3.2000 διαταγή μας, η βεβαίωση του Δημάρχου, που ορίζεται στην πιο πάνω απόφαση, πρέπει ν' αναφέρεται σε όλο το έτος, εκτός από την περίπτωση των δημοσίων υπαλλήλων και υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., για τους οποίους πρέπει ν' αναφέρεται τουλάχιστον σε χρονικό διάστημα 9 μηνών, γεγονός που θα παρουσιαστεί κατά το έτος τοποθέτησής τους στο νησί ή κατά το έτος αναχώρησής τους από αυτό.

7. Περαιτέρω, όπως έχει γίνει δεκτό από τη Διοίκηση με το 1062512/1132/Α0012/10.6.1997 έγγραφό της, οι υπάλληλοι που υπηρετούν σε νησιά κάτω από 3.100 κατοίκους και υποβάλλουν δηλώσεις σε άλλες Δ.Ο.Υ. δεν δικαιούνται τις πιο πάνω φορολογικές απαλλαγές. Ειδικότερα, φορολογούμενοι που μένουν εποχιακά σ' αυτά τα νησιά λόγω του επαγγέλματός τους (εκπαιδευτικοί, τουριστικές επιχειρήσεις κ.λπ.) και υποβάλλουν δηλώσεις σε άλλες Δ.Ο.Υ. δεν δικαιούνται τη φορολογική ελάφρυνση που προβλέπεται από την παρ.1 του άρθρου 118 του ν.2238/1994.

8. Κατόπιν των ανωτέρω και στην περίπτωση των δημοσίων υπαλλήλων και υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση της απαλλαγής είναι η κύρια κατοικία της οικογένειάς τους να βρίσκεται σε νησί με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων και όχι απλώς να υπηρετούν διαμένοντας προσωρινά στο νησί και διατηρώντας τη μόνιμη κατοικία τους σε άλλο τόπο.

9. Όπως αναφέρετε στην αίτησή σας, εκπαιδευτικός διορίστηκε το Σεπτέμβριο του 2004 στην Κίμωλο και υπηρέτησε στο νησί αυτό μέχρι και τον Ιούνιο του 2007. Ωστόσο, το χρονικό, διάστημα που υπηρετούσε στην Κίμωλο υπέβαλε τις φορολογικές του δηλώσεις στη Δ.Ο.Υ. Πατρών δηλώνοντας ως κύρια κατοικία του το σπίτι των γονιών του στην Πάτρα (φιλοξενούμενος από τους γονείς του).
10. Επομένως, εφόσον ο εν λόγω φορολογούμενος το χρονικό διάστημα που υπηρετούσε ως εκπαιδευτικός στην Κίμωλο διατηρούσε τη μόνιμη κατοικία του στην Πάτρα, όπου υπέβαλε τις φορολογικές του δηλώσεις (Δ.Ο.Υ. ΠΑΤΡΩΝ) δεν δικαιούται τη φορολογική ελάφρυνση της παρ.1 του άρθρου 118 του ν.2238/1994.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο