Δημοσιεύθηκε στις : [ 03-07-2007 ]

1041054/11538πε/B0012/3.7.2007 Ευθύνη μέλους Ιδιότυπης Μεταφορικής Εταιρείας - Ε.Π.Ε..

(Ευθύνη μέλους Ιδιότυπης Μεταφορικής Εταιρείας - Ε.Π.Ε..)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 3 Ιουλίου 2007
Αριθ. Πρωτ.: 1041054/11538πε/B0012

ΘΕΜΑ: Ευθύνη μέλους Ιδιότυπης Μεταφορικής Εταιρείας - Ε.Π.Ε..

ΣΧΕΤ.: Το αριθμ. 10760119.4.2007 έγγραφό σας.


Απαντώντας στο σχετικό έγγραφό σας, αναφορικά με το ανωτέρω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 115 του ν.2238/1994, τα πρόσωπα που είναι διευθυντές, διαχειριστές και γενικά εντεταλμένοι στη διοίκηση του νομικού προσώπου, κατά το χρόνο της διάλυσης των λοιπών νομικών προσώπων του άρθρου 101 (μεταξύ των οποίων και η Ε.Π.Ε), ευθύνονται προσωπικώς και αλληλεγγύως για την πληρωμή του φόρου που οφείλεται από αυτά τα νομικά πρόσωπα σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού, καθώς και των φόρων που παρακρατούνται, ανεξάρτητα από το χρόνο βεβαίωσής τους. Με τις διατάξεις δε της παρ.3 του ίδιου άρθρου και νόμου ορίζεται, ότι τα πρόσωπα που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 ευθύνονται προσωπικώς και αλληλεγγύως για τους παρακρατούμενους φόρους και κατά τη διάρκεια λειτουργίας του νομικού προσώπου (με τις διακρίσεις που προβλέπονται στην παράγραφο αυτή).

2. Περαιτέρω, με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν.383/1976 ορίζεται ότι επιτρέπεται η σύσταση Ιδιότυπης Μεταφορικής Εταιρείας (Ι.Μ.Ε), η οποία θα διέπεται, από τη νομοθεσία που ισχύει για τις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, με τις παρεκκλίσεις που αναφέρονται στις ίδιες αυτές διατάξεις.

3. Με την αριθμ. 1074565/984/Α0012/ΠΟΛ.1206/31.5.1993 εγκύκλιο διευκρινίσθηκε ότι τα κέρδη των εν λόγω εταιρειών φορολογούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των φυσικών προσώπων στο όνομα των μελών τους και επομένως το νομικό πρόσωπο της Ι.Μ.Ε. E.Π.E, υποβάλλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος χωρίς όμως να φορολογείται το ίδιο (Ε.10017/ΠΟΛ.147.Π.11.1978).

4. Από τα στοιχεία που μας θέσατε υπόψη με το σχετικό έγγραφό σας, καθώς και κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας προκύπτει ότι η «...» Ι.Μ.Ε. Ε.Π.Ε διενήργησε μεταφορά εμπορευμάτων (τσιγάρων) χωρίς να ακολουθήσει τις απαιτούμενες τελωνειακές διαδικασίες και προέβη σε πράξεις που συνιστούν λαθρεμπορία.

5. Από τα ανωτέρω προκύπτει, ότι τα εισοδήματα από την αλλοδαπή που αποκτά η ανωτέρω Ι.Μ.Ε -Ε.Π.Ε φορολογούνται στο όνομα των μελών της. Συνεπώς, στην περίπτωση αυτή δεν μπορούν να εφαρμοσθούν οι διατάξεις του άρθρου 115 του ν.2238/1994 καθώς το άρθρο αυτό αναφέρεται στη ευθύνη των διοικούντων των νομικών προσώπων.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο