Δημοσιεύθηκε στις : [ 03-07-2007 ]

1065564/10686/Β0012/3.7.2007 Ευθύνη παλαιού διαχειριστή ΕΠΕ .

(Ευθύνη παλαιού διαχειριστή ΕΠΕ .)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 3 Ιουλίου 2007
Αριθ. πρωτ.:1065564/10686/Β0012

ΘΕΜΑ: Ευθύνη παλαιού διαχειριστή ΕΠΕ .

ΣΧΕΤ.: Το με αριθμ. πρωτ. 1053269/4465-11/0016/6-6-2007 έγγραφο της 16ης Δ/νσης Είσπραξης Δημ. Εσόδων.

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού εγγράφου σας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 115 του ν.2238/1994 ορίζεται, ότι τα πρόσωπα που είναι διευθυντές, διαχειριστές και γενικά εντεταλμένοι στη διοίκηση του νομικού προσώπου, κατά το χρόνο της διάλυσης των λοιπών (πλην Α.Ε. και συνεταιρισμών) νομικών προσώπων του άρθρου 101, ευθύνονται προσωπικώς και αλληλεγγύως για την πληρωμή του φόρου εισοδήματος που οφείλεται από αυτά τα νομικά πρόσωπα σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, καθώς και των φόρων που παρακρατούνται, ανεξάρτητα από το χρόνο βεβαίωσής τους.

2. Όπως έχει διευκρινιστεί με την αρ. πρωτ. 108102/6403/0016/ΠΟΛ.1103/12.10.2004 εγκύκλιο, από τη διατύπωση των αναφερομένων πιο πάνω διατάξεων, προκύπτει αφενός ότι τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παρ.2 ευθύνονται προσωπικώς και αλληλεγγύως για την πληρωμή των συγκεκριμένων φόρων, ανεξάρτητα από το χρόνο που βεβαιώθηκαν οι φόροι αυτοί, μόνο όταν έχουν μια από τις οριζόμενες ιδιότητες κατά το χρόνο διάλυσής τους. Η ευθύνη των προσώπων αυτών επεκτείνεται και κατά το χρόνο λειτουργίας των νομικών προσώπων του άρθρου 101 του ίδιου πιο πάνω νόμου, μόνο όμως για μη απόδοση παρακρατουμένων φόρων. ανάλογα με το αν έχει γίνει ή όχι παρακράτηση.

3. Από τα στοιχεία του εγγράφου σας προκύπτει ότι ο φορολογούμενος «...» ήταν μέλος και διαχειριστής της εταιρείας «...» από την ημερομηνία σύστασής της (1-2-1991) έως τις 21-1-2005, οπότε και απεχώρησε, έχοντας μεταβιβάσει τα εταιρικά του μερίδια. Σε βάρος της εταιρείας έχει βεβαιωθεί φόρος εισοδήματος σύμφωνα με την 1061203/ΔΣΣΦΕ/Α'/ΠΟΛ.1144/20.5.1998 περί ελέγχου ανέλεγκτων φορολογικών υποθέσεων και επίλυση φορολογικών διαφορών εγκύκλιο από τη Δ.Ο.Υ. για οφειλές που ανάγονται στο χρόνο που ήταν διαχειριστής της.

4. Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι το φυσικό πρόσωπο - πρώην διαχειριστής της Ε.Π.Ε., δεν ευθύνεται για τυχόν οφειλόμενο φόρο εισοδήματος του νομικού προσώπου, διότι η συγκεκριμένη Ε.Π.Ε. δεν έχει λυθεί, αλλά συνεχίζει τη δραστηριότητά της και επομένως στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 115 του ν.2238/1994.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο