Δημοσιεύθηκε στις : [ 25-09-2007 ]

1078271/10883/Β0012/25.9.2007 Οι διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 115 του Κ.Φ.Ε. δεν έχουν εφαρμογή για τον εκκαθαριστή ανώνυμης εταιρείας που τέθηκε στο καθεστώς της ειδικής εκκαθάρισης του ν.1892/1990.

(Οι διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 115 του Κ.Φ.Ε. δεν έχουν εφαρμογή για τον εκκαθαριστή ανώνυμης εταιρείας που τέθηκε στο καθεστώς της ειδικής εκκαθάρισης του ν.1892/1990.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2007
Αρ. Πρωτ.: 1078271/10883/Β0012

ΘΕΜΑ: Οι διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 115 του Κ.Φ.Ε. δεν έχουν εφαρμογή για τον εκκαθαριστή ανώνυμης εταιρείας που τέθηκε στο καθεστώς της ειδικής εκκαθάρισης του ν.1892/1990.

ΣΧΕΤ.: Το αρ. πρωτ. 10342/2.8.2007 έγγραφό σας.


Απαντώντας στο σχετικό έγγραφό σας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του άρθρου 115 του ν.2238/1994, τα πρόσωπα που είναι διευθυντές, διαχειριστές ή διευθύνοντες σύμβουλοι και εκκαθαριστές των ημεδαπών ανώνυμων εταιρειών κατά το χρόνο της διάλυσης ή συγχώνευσής τους, ευθύνονται προσωπικώς και αλληλεγγύως για την πληρωμή του φόρου που οφείλεται από αυτά τα νομικά πρόσωπα σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού, καθώς και του φόρου που παρακρατείται, ανεξάρτητα από το χρόνο βεβαίωσής τους. Με τις διατάξεις δε της παρ.3 του ίδιου άρθρου και νόμου ορίζεται, ότι τα πρόσωπα που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 ευθύνονται προσωπικώς και αλληλεγγύως για τους παρακρατούμενους φόρους και κατά τη διάρκεια λειτουργίας του νομικού προσώπου (με τις διακρίσεις που προβλέπονται στην παράγραφο αυτή).

2. Με την αρ. πρωτ. 1026429/2011/431/Α0014/ΠΟΛ.1051/14.3.2007 εγκύκλιο, με την οποία κοινοποιήθηκε η υπ' αριθμ. 53012006 γνωμοδότηση του Β' Τμήματος του Ν.Σ.Κ., η οποία έχει γίνει αποδεκτή από τον Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών, έχει γίνει δεκτό, μεταξύ άλλων, ότι δεν υφίσταται ευθύνη του ειδικού εκκαθαριστή του άρθρου 46α του ν.1892/1990, κατά τις διατάξεις του άρθρου 115 του ν.2238/1994, αφενός διότι δεν συντρέχει η προϋπόθεση λύσης της εταιρείας και αφετέρου διότι η έννοια του ειδικού εκκαθαριστή του άρθρου 46α του ν.1892/1990 είναι εντελώς ειδική και δεν περιλαμβάνεται κατ' αρχήν στην έννοια του εκκαθαριστή των ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών του άρθρου 115 παρ.1 του Κ.Φ.Ε..

3. Από τα ανωτέρω προκύπτει, ότι δεν ισχύει η οριζόμενη από τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 115 του Κ.Φ.Ε. ευθύνη για τον ειδικό εκκαθαριστή ανώνυμης εταιρείας, η οποία τέθηκε σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης με τις διατάξεις των άρθρων 46, 46α και επόμενα του ν.1892/1990.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο