Δημοσιεύθηκε στις : [ 19-04-2007 ]

1038978/10472/Β0012/19.4.2007 Παροχή πληροφοριακών στοιχείων αναφορικά με τη φορολογική μεταχείριση των αιγυπτιακών βακουφικών περιουσιών στην Καβάλα και τη Θάσο.

(Παροχή πληροφοριακών στοιχείων αναφορικά με τη φορολογική μεταχείριση των αιγυπτιακών βακουφικών περιουσιών στην Καβάλα και τη Θάσο.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 19 Απριλίου 2007
Αριθ. Πρωτ.: 1038978/10472/Β0012

ΘΕΜΑ: Παροχή πληροφοριακών στοιχείων αναφορικά με τη φορολογική μεταχείριση των αιγυπτιακών βακουφικών περιουσιών στην Καβάλα και τη Θάσο.

ΣΧΕΤ.: Τα αρ.πρωτ.3434.741ΑΣ 144128-3-2007 και 3434.73/ΑΣ 162/17-4-2007 έγγραφά σας.


Απαντώντας στα σχετικά έγγραφά σας, αναφορικά με το ανωτέρω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 101 του ν.2238/1994, τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος και περαιτέρω, με τις διατάξεις της περ.στ' της παρ.1 του άρθρου 99 του ίδιου νόμου ορίζεται, ότι αντικείμενο φόρου για τα νομικά αυτά πρόσωπα είναι το καθαρό εισόδημα από κάθε πηγή, που προκύπτει στην ημεδαπή. Δεν αποτελούν αντικείμενο φορολογίας τα κάθε είδους άλλα έσοδα αυτών που πραγματοποιούνται κατά την επιδίωξη της εκπλήρωσης του σκοπού τους.

2. Με τις διατάξεις της περ.δ' της παρ.1 του άρθρου 103 του ίδιου νόμου, απαλλάσσονται από το φόρο τα εισοδήματα από οικοδομές γενικά και από εκμίσθωση γαιών τα οποία αποκτούν τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα, που νόμιμα έχουν συσταθεί ή συνιστώνται και τα οποία επιδιώκουν αποδεδειγμένα κοινωφελείς σκοπούς. Κατ' εξαίρεση, τα ημεδαπά κοινωφελή ιδρύματα απαλλάσσονται και για τα εισοδήματα από μερίσματα μετοχών αλλοδαπών ανωνύμων εταιρειών.
Η περ.δ' προστέθηκε με την παρ.2 του άρθρου 6 του ν.3296/2004 (ΦΕΚ Α' 253) και έχει εφαρμογή σύμφωνα με την παρ.3 του ίδιου άρθρου και νόμου, για εισοδήματα οικον. έτους 2008 και μετά.

3. Από τα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη της υπηρεσίας μας, ο Γενικός Οργανισμός Βακουφίων Αιγύπτου, αλλοδαπό νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου διαχειρίζεται και εκμισθώνει σε τρίτους τα εν λόγω βακούφια. Με το ν.1490/1984 περί κυρώσεως Πρακτικού μεταξύ Ελλάδος και Αιγύπτου για τη βακουφική ιδιοκτησία Καβάλας και Θάσου δεν προβλέπεται τυχόν απαλλαγή ή διαφορετική φορολογική μεταχείριση του εν λόγω Οργανισμού.

4. Κατόπιν των ανωτέρω, τα αιγυπτιακά βακούφια, σύμφωνα με τον τύπο που ήδη λειτουργούν ως αλλοδαπό νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου φορολογούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 109 του ν.2238/1994, για τα εισοδήματα από την εκμίσθωση των ακινήτων τους στην Καβάλα και στη Θάσο, με συντελεστή φορολογίας 29%, για το οικον. έτος 2007 και με 25% για το οικον. έτος 2008 και επόμενα.
Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι λόγω της στενής ερμηνείας των φορολογικών διατάξεων, δεν είναι δυνατή η εφαρμογή των διατάξεων που ισχύουν για τα ημεδαπά κοινωφελή ιδρύματα της περ.δ' της παρ.1 του άρθρου 103 του ν.2238/1994 και επί των αλλοδαπών νομικών προσώπων.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο