Δημοσιεύθηκε στις : [ 16-05-2007 ]

1112078/10003/Β0012/16.5.2007 Συμψηφισμός φόρου εισοδήματος που καταβλήθηκε στην αλλοδαπή.

(Συμψηφισμός φόρου εισοδήματος που καταβλήθηκε στην αλλοδαπή.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

 Αθήνα, 16 Μαΐου 2007
Αριθ. Πρωτ.: 1112078/10003/Β0012

ΘΕΜΑ: Συμψηφισμός φόρου εισοδήματος που καταβλήθηκε στην αλλοδαπή.

ΣΧΕΤ.: Η από 19.12.2006 αίτησή σας.

Απαντώντας στη σχετική αίτησή σας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε, τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 105 του ν.2238/1994, ως ακαθάριστα έσοδα των νομικών προσώπων της παρ. 1 του άρθρου 101 του ιδίου νόμου λαμβάνονται το τίμημα των οριστικών πωλήσεων που έχουν πραγματοποιηθεί, καθώς και οι αμοιβές από παροχή υπηρεσιών που έχουν αποκτηθεί.

2. Περαιτέρω, με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της περίπτ. α' της παρ.1 του άρθρου 99 του ν.2238/1994, ορίζεται, ότι αντικείμενο φόρου του νόμου αυτού για τις ημεδαπές ανώνυμες εταιρείες και τις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης είναι το συνολικό καθαρό εισόδημα ή κέρδος που προκύπτει στην ημεδαπή ή αλλοδαπή.

3. Εξάλλου, με τις διατάξεις της περίπτωσης γ' της παραγράφου 4 του άρθρου 109 του ν.2238/1994 ορίζεται ότι από το συνολικό ποσό του φόρου που αναλογεί στο φορολογούμενο εισόδημα και του συμπληρωματικού φόρου εκπίπτει ο φόρος που αποδεδειγμένα καταβλήθηκε στην αλλοδαπή για το εισόδημα που προέκυψε σε αυτήν και υπόκειται σε φορολογία. Το ποσό του φόρου που εκπίπτει σύμφωνα με την περίπτωση αυτή σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι ανώτερο από το ποσό του φόρου που αναλογεί στο εισόδημα αυτό στην Ελλάδα.

4. Το εισόδημα το οποίο αποκτά ελληνική επιχείρηση από πωλήσεις στο εξωτερικό (εξαγωγές) κτάται στην Ελλάδα και όχι στην αλλοδαπή και φορολογείται με τις γενικές διατάξεις. Αντίθετα, σε περίπτωση παροχής υπηρεσιών στην αλλοδαπή το εισόδημα προκύπτει σε αυτή (τόπος παροχής υπηρεσιών) και περαιτέρω, αν με την εσωτερική νομοθεσία της συγκεκριμένης χώρας ή τη διμερή σύμβαση περί αποφυγής της διπλής φορολογίας (αν υπάρχει) η ελληνική επιχείρηση αποκτά μόνιμη εγκατάσταση στη χώρα αυτή, φορολογείται καταρχήν στην αλλοδαπή και στη συνέχεια το κέρδος από τη δραστηριότητα αυτή φορολογείται στην Ελλάδα, συμψηφιζομένου του φόρου που καταβλήθηκε στην αλλοδαπή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση γ' της παραγράφου 4 του άρθρου 109 του ν.2238/1994. Αν όμως από τη νομοθεσία του αλλοδαπού κράτους δεν υπάρχει υποχρέωση για υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος από την ελληνική επιχείρηση, τότε η τελευταία θα φέρει στα έσοδά της το ποσό της αμοιβής που απέκτησε από την παροχή υπηρεσιών στην αλλοδαπή (και όχι το καθαρό κέρδος από μόνιμη εγκατάσταση) και περαιτέρω, από τον αναλογούντα φόρο θα εκπέσει το ποσό φόρου που ενδεχόμενα παρακρατήθηκε επί της αμοιβής στην αλλοδαπή, σύμφωνα πάλι με τα οριζόμενα στην περίπτωση γ' της παραγράφου 4 του άρθρου 109 του ν.2238/1994.

5. Από τα στοιχεία της αίτησής σας προκύπτει, ότι η εταιρεία σας ασχολείται κυρίως με την πώληση προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, που παράγονται κατόπιν παραγγελίας ή ολοκληρώνονται και προσαρμόζονται στις ανάγκες του κάθε πελάτη. Πελάτες της εταιρείας σας είναι εταιρείες του εσωτερικού αλλά και του εξωτερικού, των οποίων η χώρα τους είτε έχει υπογράψει σύμβαση για την αποφυγή της διπλής φορολογίας του εισοδήματος με την Ελλάδα είτε όχι.

6. Από τα ανωτέρω συνάγεται, ότι σε περίπτωση που η εταιρεία σας αποκτά:

α) εισόδημα από πωλήσεις εμπορευμάτων ή προϊόντων στην αλλοδαπή, δεν εκπίπτει ο φόρος που. ενδεχόμενα παρακρατήθηκε στην αλλοδαπή από τον αναλογούντα φόρο εισοδήματος του νομικού προσώπου. Ο φόρος αυτός θα πρέπει να αναζητηθεί από την αλλοδαπή φορολογική αρχή, καθόσον το εισόδημα για το οποίο έχει παρακρατηθεί φόρος έχει προκύψει στην Ελλάδα, όπου και φορολογείται αποκλειστικά.

β) εισόδημα από παροχή υπηρεσιών (από πηγή εκτός Ελλάδος), από τον αναλογούντα φόρο εισοδήματος εκπίπτει το ποσό του φόρου που έχει καταβληθεί στην αλλοδαπή, όπως συμβαίνει και με το φόρο εισοδήματος που έχει παρακρατηθεί στην Ελλάδα επί των αμοιβών λόγω παροχής υπηρεσιών (άρθρο 55 παρ.1 περ. στ'). Όμως το εκπιπτόμενο ποσό φόρου δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό εκείνο που προκύπτει από την εφαρμογή του ημεδαπού φορολογικού συντελεστή επί των ακαθαρίστων εσόδων της αλλοδαπής (όταν ο φόρος που καταβλήθηκε στην αλλοδαπή έχει υπολογισθεί με μεγαλύτερο συντελεστή). Σε περίπτωση που προκύπτει πιστωτική διαφορά (από τον αναλογούντα φόρο εισοδήματος του νομικού προσώπου), αυτή δεν επιστρέφεται, καθόσον η απόδοση του φόρου αυτού έγινε στην αλλοδαπή και όχι στο Ελληνικό Δημόσιο και δεν νοείται η επιστροφή φόρου που δεν καταβλήθηκε σε αυτό.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο