Δημοσιεύθηκε στις : [ 14-05-2007 ]

1047688/10532/Β0012/14.5.2007 Φορολογία μερισμάτων που εισπράττει μητρική ημεδαπή εταιρεία από θυγατρικές της στην αλλοδαπή.

(Φορολογία μερισμάτων που εισπράττει μητρική ημεδαπή εταιρεία από θυγατρικές της στην αλλοδαπή.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

 Αθήνα, 14 Μαΐου 2007
Αριθμ. πρωτ.: 1047688/10532/Β0012

ΘΕΜΑ: Φορολογία μερισμάτων που εισπράττει μητρική ημεδαπή εταιρεία από θυγατρικές της στην αλλοδαπή.

ΣΧΕΤ.: Το αριθμ. 19630/ΣΕΠ/371/03.05.2007 έγγραφό σας.

Απαντώντας στο σχετικό έγγραφό σας, με το οποίο μας διαβιβάσατε μεταξύ άλλων και αιτήματα του Σ.Ε.Β.Ε., αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 99 του ν.2238/1994, αντικείμενο φόρου για τις ημεδαπές γενικά ανώνυμες εταιρείες και εταιρείες περιορισμένης ευθύνης είναι το συνολικό καθαρό εισόδημα ή κέρδος που προκύπτει στην ημεδαπή ή αλλοδαπή.

2. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της περίπτωσης γ' της παραγράφου 4 του άρθρου 109 του ν.2238/1994 ορίζεται, ότι από το συνολικό ποσό του φόρου που αναλογεί στο φορολογούμενο εισόδημα και του συμπληρωματικού φόρου εκπίπτει ο φόρος που καταβλήθηκε στην αλλοδαπή για το εισόδημα που προέκυψε σε αυτή και υπόκειται σε φορολογία. Ειδικά, για τα μερίσματα που εισπράττει ημεδαπή μητρική εταιρεία από αλλοδαπή θυγατρική εταιρεία, εκπίπτει το άθροισμα των ποσών του φόρου που τυχόν καταβλήθηκε ως φόρος εισοδήματος νομικού προσώπου, καθώς και του φόρου που παρακρατήθηκε ως φόρος επί του μερίσματος, τόσο στο επίπεδο της θυγατρικής όσο και στο επίπεδο οποιασδήποτε άλλης θυγατρικής χαμηλότερου επιπέδου του ίδιου ή άλλου κράτους με αυτήν, κατά το μέρος το οποίο αναλογεί στα πιο μερίσματα που εισπράττει η ημεδαπή μητρική εταιρεία.
Τα ανωτέρω ισχύουν με την προϋπόθεση ότι η μητρική εταιρεία συμμετέχει στο κεφάλαιο της θυγατρικής εταιρείας με ελάχιστο ποσοστό 15% και από 01.01.2009 με 10%.

3. Με την Οδηγία 90/435/ΕΟΚ και προκειμένου να αποφευχθεί η διπλή φορολόγηση των διανεμομένων κερδών από τη θυγατρική εταιρεία σε μητρική της ανώνυμη εταιρεία σε άλλο κράτος μέλος, προβλέπονται δύο εναλλακτικοί τρόποι: (α) η μη φορολόγηση των διανεμομένων κερδών στο όνομα της λήπτριας μητρικής ανώνυμης εταιρείας και (β) η φορολόγησή τους με πίστωση στη συνέχεια του φόρου που κατέβαλε η θυγατρική εταιρεία και αναλογεί στα διανεμηθέντα κέρδη όσο και του φόρου που έχει ενδεχομένως παρακρατηθεί για τα διανεμόμενα μερίσματα. Η χώρα μας επέλεξε τη μέθοδο της πίστωσης φόρου υιοθετώντας τη συγκεκριμένη Οδηγία με τον ν.2578/1998 (ΦΕΚ Α' 30) και η υπόψη πίστωση του φόρου προβλέπεται από την παρ.3 του άρθρου 10 του νόμου αυτού. Ακολούθως, η Οδηγία αυτή τροποποιήθηκε με την 2003/123/ΕΚ Οδηγία με συνέπεια να τροποποιηθεί ο ν.2578/1998 με το ν.3453/2006 (ΦΕΚ Α' 74). Με την τροποποίηση αυτή, το δικαίωμα πίστωσης το φόρου επεκτάθηκε σε όλες τις ημεδαπές εταιρείες, ανεξάρτητα από τη νομική μορφή τους, που λαμβάνουν κέρδη από θυγατρικές εταιρείες σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

4. Στη συνέχεια τροποποιήθηκαν οι διατάξεις της περ. γ' της παρ.4 του άρθρου 109 του ν.2238/1994 αρχικά με το ν.3296/2004 (ΦΕΚ Α' 253) και στη συνέχεια με τον ν.3486/2006 (ΦΕΚ Α' 169), όπως αναφέρονται στην παρ.2 του παρόντος.
Με βάση τις διατάξεις αυτές επιτρέπεται η έκπτωση από τον αναλογούντα φόρο εισοδήματος των ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης, του φόρου που έχει καταβληθεί από θυγατρική τους σε οποιοδήποτε κράτος κατά το μέρος που αντιστοιχεί στα μερίσματα που εισέπραξε από αυτή η μητρική, καθώς και του φόρου που ενδεχομένως έχει παρακρατηθεί στα μερίσματα.

5. Από όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω, προκύπτει, ότι δεν υφίσταται πλέον διπλή φορολογία των Α.Ε. και Ε.Π.Ε. για τα μερίσματα που εισπράττουν από θυγατρικές τους εταιρείες σε οποιαδήποτε χώρα και αν εδρεύουν αυτές, με την προϋπόθεση βέβαια ότι πληρούνται τα ελάχιστα ποσοστά συμμετοχής που αναφέρονται στην παρ. 2 του παρόντος. Επομένως, η υπαγωγή σε φορολογία των πιο πάνω μερισμάτων που αποκτούν οι ημεδαπές Α.Ε. και Ε.Π.Ε. δεν επηρεάζει το τελικό αποτέλεσμα, καθόσον η διπλή φορολογία αποφεύγεται μέσω της διαδικασίας της πίστωσης του φόρου, όπως αυτή περιγράφηκε πιο πάνω.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο