Δημοσιεύθηκε στις : [ 19-12-2007 ]

1087564/10113/Β0012/19.12.2007 Έκπτωση από τον αναλογούντα φόρο εισοδήματος ανώνυμης εταιρείας του ποσού φόρου που κατέβαλε, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 13 του Κ.Φ.Ε..

(Έκπτωση από τον αναλογούντα φόρο εισοδήματος ανώνυμης εταιρείας του ποσού φόρου που κατέβαλε, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 13 του Κ.Φ.Ε..)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

 Αθήνα, 19 Δεκεμβρίου 2007
Αριθ. Πρωτ.:1087564/10113/Β0012

ΘΕΜΑ: Έκπτωση από τον αναλογούντα φόρο εισοδήματος ανώνυμης εταιρείας του ποσού φόρου που κατέβαλε, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 13 του Κ.Φ.Ε..

ΣΧΕΤ.: Οι από 01.02.2007 και 14-9-2007 αιτήσεις σας.


Απαντώντας στις σχετικές αιτήσεις σας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Με βάση τις διατάξεις της περ.α' του άρθρου 102 του ν.2238/1994, όπως ισχύουν μετά την αντικατάσταση τους με την παρ.7 του άρθρου 9 του ν.3091/2002, ο φόρος επιβάλλεται κάθε οικονομικό έτος στο συνολικό καθαρό εισόδημα από κάθε πηγή, που αποκτάται κατά τη διαχειριστική περίοδο η οποία λήγει μέσα στο διάστημα από 1η Αυγούστου του προηγούμενου ημερολογιακού έτους μέχρι τις 31 Ιουλίου του οικείου οικονομικού έτους.
Οι πιο πάνω διατάξεις καθιερώνουν την αρχή της αυτοτέλειας των χρήσεων. Σύμφωνα με την αρχή αυτή, κάθε χρήση είναι αυτοτελής και ανεξάρτητη από τις άλλες χρήσεις και δεν επιτρέπεται ο συμψηφισμός των αποτελεσμάτων αυτής με τα αποτελέσματα των προηγούμενων ή επόμενων χρήσεων.

2. Εξάλλου, με τις διατάξεις της υποπερ. αα' της περ. α' της παρ.1 του άρθρου 13 του ν.2238/1994, ορίζεται, ότι φορολογείται καταρχήν αυτοτελώς με συντελεστή 20% κάθε κέρδος ή ωφέλεια που προέρχεται από τη μεταβίβαση ολόκληρης επιχείρησης με τα άυλα στοιχεία αυτής, όπως αέρας, επωνυμία, σήμα, προνόμια κ.τ.λ., ή υποκαταστήματος επιχείρησης, όπως αυτό ορίζεται από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων.
Ο δικαιούχος του κέρδους ή της ωφέλειας, που προκύπτει από την εφαρμογή αυτής της παραγράφου, επιβαρύνεται με τον οικείο φόρο και καταβάλλει αυτόν εφάπαξ με την υποβολή δήλωσης στην αρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεσία της περιφέρειας όπου βρίσκεται η έδρα της επιχείρησης της οποίας μεταβιβάζεται ή εκχωρείται το περιουσιακό στοιχείο, πριν από τη με οποιονδήποτε τρόπο μεταβίβαση ή εκχώρηση του οικείου περιουσιακού στοιχείου. Η σχετική δήλωση υποβάλλεται σε τρία (3) αντίτυπα από τα οποία τα δύο (2) επιστρέφονται θεωρημένα στο δικαιούχο του κέρδους ή της ωφέλειας. Εάν η οικεία πράξη μεταβίβασης ή εκχώρησης γίνεται με ιδιωτικό έγγραφο, ο προϊστάμενος ,της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. υποχρεούται να αρνηθεί τη θεώρηση του εγγράφου αυτού, εάν δεν επισυνάπτεται σε αυτό αντίτυπο της οικείας δήλωσης και δεν αναγράφονται στο σώμα του εγγράφου αυτής.
Όταν δικαιούχος του εν λόγω εισοδήματος είναι νομικό πρόσωπο της παρ. 1 του άρθρου 101 του Κ.Φ.Ε. το εν λόγω εισόδημα φορολογείται με τις γενικές διατάξεις.

3. Εξάλλου, με τις διατάξεις της περίπτωσης α' της παραγράφου 4 του άρθρου 109 του ν. 2238/1994 ορίζεται, ότι από το συνολικό ποσό του φόρου που αναλογεί στο φορολογούμενο εισόδημα και του συμπληρωματικού φόρου εκπίπτουν ο φόρος που προκαταβλήθηκε ή παρακρατήθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 12, 13 παράγραφοι 1 και 2, 55, 111 και 114 του παρόντος, στο εισόδημα που υπόκειται σε φόρο.

4. Από τις σχετικές αιτήσεις προκύπτει, ότι η εταιρεία υπέγραψε την 2/1/2007 σύμβαση πώλησης και μεταβίβασης του διαγνωστικού της κλάδου προς ημεδαπή μη συνδεδεμένη εταιρεία.
Η μεταβίβαση αυτή εντασσόταν στο σχέδιο υλοποίησής της σε κεντρικό επίπεδο συμφωνίας περί μεταβίβασης σε παγκόσμια κλίμακα του συγκεκριμένου κλάδου από τον όμιλο της «...» στον όμιλο της «...» και ως εκ τούτου κλήθηκαν όλες οι επιμέρους θυγατρικές εταιρείες των δύο ομίλων ανά χώρα (μεταξύ αυτών και η Ελλάδα) να συνάψουν μεταξύ τους αντίστοιχες συμβάσεις μεταβίβασης. Ο συνολικός συντονισμός των επιμέρους συμβάσεων διενεργήθηκε από τα κεντρικά γραφεία των δύο ομίλων στη Γερμανία, τα οποία προς επίτευξη ταυτόχρονης εκτέλεσης των συμβάσεων για όλες τις χώρες, αποφάσισαν τη συγκεκριμένη ημερομηνία υπογραφής (2/1/2007) στη Γερμανία από ειδικά εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους των θυγατρικών εταιρειών έκαστου ομίλου.
Η εν λόγω εταιρεία δεδομένου ότι η ανωτέρω πράξη έφερε τα χαρακτηριστικά μεταβίβασης ολόκληρης επιχείρησης, εφάρμοσε τις διατάξεις της υποπερ.αα' της περ. α' της παρ.1 του άρθρου 13 του ν.2238/1994, αποδίδοντας φόρο 20% επί της ωφέλειας που προέκυψε από την πιο πάνω μεταβίβαση.
Ο προσδιορισμός της υπεραξίας πραγματοποιήθηκε, βάσει των διατάξεων της αριθ. 1030366/10307/Β0012/ΠΟΛ.1053/1.4.2003 Α.Υ.Ο., οι οποίες όμως δεν έχουν εφαρμογή στην συγκεκριμένη περίπτωση.
Επιπλέον, με την ίδια αίτησή σας, μας γνωρίσατε, ότι η δήλωση απόδοσης του φόρου υπεβλήθη την 28/12/2006, καθόσον η αμέσως προηγούμενη ημέρα ήταν αργία (1/1/2007) και ως εκ τούτου η υποβολή της σχετικής δήλωσης και η καταβολή του φόρου πραγματοποιήθηκε υποχρεωτικά στην προηγούμενη χρήση (2006).
Επίσης, όπως μας γνωρίσατε προφορικά το τιμολόγιο εκδόθηκε μέσα στο έτος 2007.

5. Από όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω και δεδομένου, ότι η δημιουργία φορολογητέου εισοδήματος από την πώληση του εν λόγω κλάδου προκύπτει για την εταιρείας σας εντός της χρήσης 2007 συνάγεται, ότι το ποσό φόρου που αποδόθηκε στο Δημόσιο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 13 του Κ.Φ.Ε., θα εκπέσει από τον αναλογούντα φόρο εισοδήματος του οικείου οικονομικού έτους (2008) που προέκυψε το αντίστοιχο εισόδημα και στο οποίο θα υπαχθεί σε φορολογία με τις γενικές διατάξεις.
Τέλος, σας γνωρίζουμε, ότι ο υπολογισμός της ωφέλειας που προέκυψε από την πιο πάνω μεταβίβαση, ως θέμα πραγματικό ανάγεται στην αρμοδιότητα της Φορολογούσας Αρχής.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο