Δημοσιεύθηκε στις : [ 15-02-2007 ]

1112228/10012/Β0012/15.2.2007 Αρμόδιος προϊστάμενος Δ.Ο.Υ. για τη φορολογία εισοδήματος των αλλοδαπών νομικών προσώπων που αποκτούν μόνιμη εγκατάσταση στη χώρα μας.

(Αρμόδιος προϊστάμενος Δ.Ο.Υ. για τη φορολογία εισοδήματος των αλλοδαπών νομικών προσώπων που αποκτούν μόνιμη εγκατάσταση στη χώρα μας.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου 2007
Αριθ. Πρωτ.: 1112228/10012/Β0012

ΘΕΜΑ: Αρμόδιος προϊστάμενος Δ.Ο.Υ. για τη φορολογία εισοδήματος των αλλοδαπών νομικών προσώπων που αποκτούν μόνιμη εγκατάσταση στη χώρα μας.

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε, τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 108 του ν.2238/1994 αρμόδιος για την παραλαβή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και τον έλεγχο τους, την εξεύρεση του εισοδήματος αυτών που δεν έχουν επιδώσει δηλώσεις και γενικά νια την επιβολή του φόρου, είναι ο προϊστάμενος της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας: α) Της περιφέρειας στην οποία βρίσκεται η έδρα του υπόχρεου ημεδαπού νομικού προσώπου, β) Της περιφέρειας στην οποία βρίσκεται η κύρια μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα του υπόχρεου αλλοδαπού νομικού προσώπου. Αν στην ίδια περιφέρεια εδρεύουν περισσότεροι από ένας προϊστάμενοι δημόσιων οικονομικών υπηρεσιών, καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ο αρμόδιος προϊστάμενος της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας, ο οποίος μπορεί να είναι διαφορετικός κατά γενικές κατηγορίες νομικών προσώπων.

2. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της περ.γ' της παραγράφου 1 της Ε.2468/2258/1979 Α.Υ.Ο., η οποία εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση των ως άνω διατάξεων ορίζεται, ότι η Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε.Ε. Αθηνών είναι αρμόδια για την παραλαβή και τον έλεγχο των δηλώσεων, την εξεύρεση του εισοδήματος των μη δηλωσάντων και γενικά για την επιβολή και βεβαίωση των φόρων των αντίστοιχων αλλοδαπών επιχειρήσεων που λειτουργούν με οποιοδήποτε τύπο εταιρείας και οργανισμών που έχουν ίδιο αντικείμενο εργασιών (εμπόριο, μεταφορές, παροχή υπηρεσιών κ.λπ.) με τις ημεδαπές ανώνυμες εταιρείες εκείνες για τις οποίες αρμόδια είναι η ίδια Δ.Ο.Υ.. Επίσης, με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 της ίδιας Α.Υ.Ο. ορίζεται, ότι η Δ.Ο.Υ. ΦΑΒ.Ε. Αθηνών είναι αρμόδια για την παραλαβή και τον έλεγχο των δηλώσεων, την εξεύρεση του εισοδήματος των μη δηλωσάντων και γενικά για την επιβολή και βεβαίωση των φόρων των αντίστοιχων αλλοδαπών επιχειρήσεων που λειτουργούν με οποιοδήποτε τύπο εταιρείας και οργανισμών που έχουν ίδιο αντικείμενο εργασιών (βιομηχανίες, βιοτεχνίες, τεχνικές εταιρείες κ.λπ.) με τις ημεδαπές ανώνυμες εταιρείες εκείνες για τις οποίες αρμόδια είναι η ίδια Δ.Ο.Υ..

3. Εξάλλου, με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 7 της αριθμ.1027411/842/ΔΜ/26.02.1998 Α.Υ.Ο. ορίζεται, ότι αρμόδια Δ.Ο.Υ. για την απόδοση Α.Φ.Μ. για τους κατοίκους αλλοδαπής, φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων, που έχουν υποκατάστημα στην Ελλάδα ή συμμετέχουν σε ημεδαπά νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων, εκτός Ανωνύμων Εταιρειών, είναι η Δ.Ο.Υ. του υποκαταστήματος ή του εκπροσώπου τους στην Ελλάδα αντίστοιχα.
Από τα παραπάνω προκύπτει, ότι για τα υποκαταστήματα αλλοδαπών εταιρειών που έχουν τη νομική μορφή Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, προσωπικής εταιρείας κ.τ.λ. αρμόδια Δ.Ο.Υ. για τη χορήγηση Α.Φ.Μ. είναι η Δ.Ο.Υ. της έδρας του υποκαταστήματος ή του εκπροσώπου. Όμως, οι εν λόγω διατάξεις δεν έχουν επιφέρει καμία μεταβολή ως προς τις Δ.Ο.Υ. που είναι αρμόδιες για την παραλαβή και τον έλεγχο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των πιο πάνω υποκαταστημάτων αλλοδαπών εταιρειών.

4. Κατόπιν των ανωτέρω, προκύπτει, ότι ο αρμόδιος προϊστάμενος Δ.Ο.Υ. για την παραλαβή και έλεγχο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των υποκαταστημάτων αλλοδαπών νομικών προσώπων, τα οποία έχουν την έδρα τους στην Αθήνα (Ε.2468/2258/1979 ΑΥ.Ο.) είναι οι Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε.Ε. Αθηνών και ΦΑΒ.Ε. Αθηνών, κατά περίπτωση, ανάλογα με το αντικείμενο εργασιών τους.
Ενόψει των ανωτέρω και επειδή έχουν παρατηρηθεί περιπτώσεις που υποκαταστήματα αλλοδαπών εταιρειών έχουν υποβάλλει τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματός τους στις κατά τόπους Δ.Ο.Υ. των Αθηνών (ανάλογα με τη διεύθυνση) και όχι στις Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Β.Ε. Αθηνών ή Φ.Α.Ε.Ε. Αθηνών, ανάλογα με το αντικείμενο εργασιών τους, εφιστάται η προσοχή για την ορθή παραλαβή των δηλώσεων οικονομικού έτους 2007. Επίσης, οι Δ.Ο.Υ. που εσφαλμένα έχουν παραλάβει δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος παρελθουσών οικονομικών ετών των υπόψη υποκαταστημάτων θα πρέπει να διαβιβάσουν αυτές, επί αποδείξει, στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Β.Ε. ή Φ.Α.Ε.Ε. Αθηνών, για αποφυγή προβλημάτων ακυρότητας φύλλων ελέγχου κ.λπ..
Επισημαίνεται ότι τα ίδια ισχύουν για τα υποκαταστήματα που έχουν την έδρα τους στον Πειραιά ή στην Θεσσαλονίκη.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο