Δημοσιεύθηκε στις : [ 12-11-2007 ]

1080863/10904/Β0012/12.11.2007 Αρμοδιότητα Προϊσταμένου Δ.Ο.Υ., για την παραλαβή και τον έλεγχο δήλωσης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης σε περίπτωση αλλαγής της έδρας αυτής.

(Αρμοδιότητα Προϊσταμένου Δ.Ο.Υ., για την παραλαβή και τον έλεγχο δήλωσης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης σε περίπτωση αλλαγής της έδρας αυτής.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

 Αθήνα, 12 Νοεμβρίου 2007
Αριθ. Πρωτ. 1080863/10904/Β0012

ΘΕΜΑ: Αρμοδιότητα Προϊσταμένου Δ.Ο.Υ., για την παραλαβή και τον έλεγχο δήλωσης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης σε περίπτωση αλλαγής της έδρας αυτής.

ΣΧΕΤ.:Το αριθμ.πρωτ.14375/3-8-2007 έγγραφό σας.


Απαντώντας στο σχετικό έγγραφό σας, αναφορικά με το ανωτέρω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 108 του ν.2238/1994, αρμόδιος για την παραλαβή των δηλώσεων και τον έλεγχό τους, την εξεύρεση του εισοδήματος αυτών που δεν έχουν επιδώσει δηλώσεις και γενικά για την επιβολή του φόρου, είναι προϊστάμενος της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας: α) Της περιφέρειας στην οποία βρίσκεται η έδρα του υπόχρεου ημεδαπού νομικού προσώπου, β) Της περιφέρειας στην οποία βρίσκεται η κύρια μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα του υπόχρεου αλλοδαπού νομικού προσώπου. Αν στην ίδια περιφέρεια εδρεύουν περισσότεροι από ένας προϊστάμενοι δημόσιων οικονομικών υπηρεσιών, καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ο αρμόδιος προϊστάμενος της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας, ο οποίος μπορεί να είναι διαφορετικός κατά γενικές κατηγορίες νομικών προσώπων.

2. Περαιτέρω, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν.3190/1955 «περί εταιρειών περιορισμένης ευθύνης» πρέπει στο καταστατικό της εταιρείας να ορίζεται ως έδρα αυτού, ένας δήμος ή μια κοινότητας της ελληνικής Επικράτειας.
Επίσης, με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 38 του ίδιου νόμου κάθε τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης μαζί με ολόκληρο το νέο κείμενο της σύμβασης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει το άρθρο 8. Πριν από την τήρηση των παραπάνω διατυπώσεων, η τροποποίηση δεν παράγει αποτελέσματα.

3. Από τα στοιχεία του εγγράφου σας προκύπτει, ότι στην υπηρεσία σας περιήλθαν Δελτία Πληροφοριών του ΣΔΟΕ Αθηνών για την επιχείρηση «...», με αντίγραφα κατασχεθέντων φορολογικών στοιχείων για τη χρήση 2002 για τα οποία υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες εικονικότητας. Περαιτέρω η εν λόγω επιχείρηση, αρμοδιότητας της Δ.Ο.Υ Ε' Αθηνών μετέφερε την έδρα της σύμφωνα με την από 11-12-2001 τροποποίηση του καταστατικού της και δημοσίευσης αυτής στο ΦΕΚ με αριθμ. 14866/01 στον Πειραιά επί της οδού Γούναρη..., αρμοδιότητας της Δ.Ο.Υ. Α' Πειραιά, χωρίς να υποβληθεί αντίστοιχη δήλωση μεταβολής στο Μητρώο της Δ.Ο.Υ. Επίσης, η ως άνω φορολογούμενη δεν έχει υποβάλει δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος για τις χρήσεις 2001 και επομένων ενώ μέχρι τη χρήση 2000 έχει περαιώσει σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3259/2004.

4. Κατόπιν των ανωτέρω, συνάγεται, ότι αρμόδιος Προϊστάμενος Δ.Ο.Υ για την παραλαβή και τον έλεγχο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικον. ετών 2002 και επομένων της υπόψη εταιρείας περιορισμένης ευθύνης είναι ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ Α' Πειραιά, έστω και αν δεν έχει υποβληθεί δήλωση μεταβολής στο μητρώο της Δ.Ο.Υ. σας.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο