Δημοσιεύθηκε στις : [ 18-05-2007 ]

1003554/10089/Β0012/18.5.2007 Επιστροφή φόρου σε υπό εκκαθάριση ανώνυμη εταιρεία.

(Επιστροφή φόρου σε υπό εκκαθάριση ανώνυμη εταιρεία.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

 Αθήνα, 18 Μαΐου 2007
Αριθ. Πρωτ. 1003554/10089/Β0012

ΘΕΜΑ: Επιστροφή φόρου σε υπό εκκαθάριση ανώνυμη εταιρεία.

ΣΧΕΤ.: Οι από 12/1/2007 και 20/3/2007 αιτήσεις σας.


Απαντώντας στις σχετικές αιτήσεις σας, αναφορικά με το ανωτέρω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Με τις διατάξεις της περ.γ' της παρ.2 του άρθρου 107 του ν.2238/1994 ορίζεται ότι, τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα που έχουν τεθεί υπό εκκαθάριση υποβάλλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος, μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη της εκκαθάρισης για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν κατά την περίοδο αυτή. Σε περίπτωση παράτασης της εκκαθάρισης πέραν του έτους υποβάλλεται προσωρινή δήλωση για τα εισοδήματα κάθε έτους μέσα σε ένα μήνα από τη λήξη του, επιφυλασσομένης της υποβολής οριστικής δήλωσης συγχρόνως με τη λήξη της εκκαθάρισης.

2. Επίσης, όπως έχει γνωμοδοτήσει το Εθνικό Συμβούλιο Λογιστικής με την 312/29.9.2001 γνωμάτευσή του, ο τελικός ισολογισμός εκκαθάρισης, δεν μπορεί και δεν επιτρέπεται να περιλαμβάνει στο ενεργητικό του κανένα στοιχείο εκτός από χρηματικά διαθέσιμα, δηλαδή μετρητά ή καταθέσεις σε τράπεζες που αντιπροσωπεύουν το τελικό προϊόν της εκκαθάρισης, στο δε παθητικό του τις οφειλές της εταιρείας προς τους μετόχους που αντιπροσωπεύουν είτε μετοχικό κεφάλαιο είτε το προκύψαν, πέραν αυτού, πλεόνασμα ή έλλειμμα (ζημία) της εκκαθάρισης.

3. Εξάλλου, με τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 49 του κ.ν.2190/1920 ορίζεται ότι, το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία, από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η εταιρεία διαγράφεται από το μητρώο ανωνύμων εταιρειών. Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης, πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια του υπουργού Εμπορίου. Όπως έχει διευκρινιστεί με την 377/2001 γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ., μετά την παύση της νομικής προσωπικότητας της Α.Ε. κατά τα προαναφερθέντα, οι εταιρικοί δανειστές και οι μέτοχοι αυτής, και αν δεν έχει περατωθεί (εν τοις πράγμασι) η εκκαθάριση του άρθρου 49 του κ.ν.2190/1920, δύνανται να προστατευθούν όσον αφορά τις απαιτήσεις τους, κατά τις γενικές διατάξεις του ΑΚ και ιδίως με αυτές των άρθρων 75 και 1918 αυτού, κατ' ευθεία εφαρμογή τους και κατ' ανάλογη εφαρμογή, με τις διατάξεις περί δικαστικής εκκαθαρίσεως κληρονομιάς των άρθρων 76 και 1913 επ. του ΑΚ.

4. Από τα στοιχεία της αίτησής σας προκύπτει ότι η υπό εκκαθάριση εταιρεία «...» διεκδικεί με την οριστική της δήλωση επιστροφή φόρου που προκύπτει από καταβολές με προσωρινές δηλώσεις. Η αρμόδια Δ.Ο.Υ. ΦΑΕΕ Πειραιά προκειμένου να προβεί στην επιστροφή του φόρου απαιτεί προηγούμενη διαγραφή της εταιρείας από το Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών στη Νομαρχία.

5. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι οι διατάξεις της περ.γ' της παρ.2 του άρθρου 107 του ν.2238/1994 ορίζουν τον τρόπο υποβολής των δηλώσεων (προσωρινή και οριστική) φορολογίας εισοδήματος και την καταβολή του οφειλόμενου φόρου εισοδήματος, ενώ η καταχώριση της διαγραφής από το Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών δεν τίθεται ως προϋπόθεση για την επιστροφή τυχόν φόρου. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης και τη διαγραφή από το Μητρώο των ΑΕ (άρθ.7α υπό γ' του κ.ν.2190/1920), κλείνουν όλοι οι Τραπεζικοί λογαριασμοί, καταβάλλονται τα μερίσματα στους μετόχους ενώ η διεκδικούμενη επιστροφή φόρου δεν μπορεί να εμφανισθεί στον τελικό ισολογισμό εκκαθάρισης ως απαίτηση. Ενόψει των ανωτέρω η αρμόδια για τον έλεγχο υπηρεσία θα πρέπει να προχωρήσει άμεσα στον έλεγχο και εφόσον από αυτόν προκύψει πιστωτικό υπόλοιπο να επιστραφεί στην εταιρεία. Κατά τα λοιπά ευνόητο είναι ότι, η αρμόδια Δ.Ο.Υ. κατά την επιστροφή τυχόν φόρου θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ελέγχου ως προς τη νομιμοποίηση των εκκαθαριστών της υπό εκκαθάρισης εταιρείας.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο