Δημοσιεύθηκε στις : [ 05-10-2007 ]

1059858/10696/Β0012/5.10.2007 Η υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα δεν προβλέπεται να γίνεται μέσω ταχυδρομείου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Κ.Φ.Ε..

(Η υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα δεν προβλέπεται να γίνεται μέσω ταχυδρομείου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Κ.Φ.Ε..)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 5 Οκτωβρίου 2007
Αριθ. Πρωτ.:1059858/10696/Β0012

ΘΕΜΑ: Η υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα δεν προβλέπεται να γίνεται μέσω ταχυδρομείου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Κ.Φ.Ε..

ΣΧΕΤ.: Η αρ.ττρωτ.30/31.5.2007 αίτησή σας.


Απαντώντας στη σχετική αίτησή σας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περιπτ.β' της παρ.2 του άρθρου 107 του ν.2238/1994, τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ημεδαπά ή αλλοδαπά νομικά πρόσωπα δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου, στα οποία περιλαμβάνονται και τα κάθε είδους ιδρύματα, υποχρεούνται να υποβάλλουν δήλωση φόρου εισοδήματος στον αρμόδιο Προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας, μέχρι τις 10 Μαρτίου του οικείου οικονομικού έτους για τα εισοδήματα που απέκτησαν μέσα στο αμέσως προηγούμενο έτος, ανεξάρτητα αν τα εισοδήματα αυτά υπόκεινται ή όχι σε φορολογία. Αν τα πιο πάνω νομικά πρόσωπα τηρούν βιβλία Γ' κατηγορίας Κ.Β.Σ. η δήλωση υποβάλλεται μέχρι τις 15 Απριλίου του οικείου οικονομικού έτους. Ειδικά για το οικονομικό έτος 2007, η δήλωση μπορούσε να υποβληθεί, χωρίς κυρώσεις, μέχρι τις 23 Μαρτίου 2007 βάσει της αριθ. πρωτ. 1020469/372/Α0012/27.02.2007 Α.Υ.Ο. ή μέχρι τις 20 Απριλίου 2007 βάσει της αριθ. πρωτ. 1037576/683/Α0012/13.04.2007 Α.Υ.Ο., ανάλογα με την περίπτωση.

2. Από τις διατάξεις του άρθρου 107 του Κ.Φ.Ε. σχετικά με την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα δεν προβλέπεται η υποβολή τους μέσω ταχυδρομείου σε αντίθεση με τις διατάξεις του άρθρου 62 του Κ.Φ.Ε. με τις οποίες προβλέπεται η υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των φυσικών προσώπων και μέσω του ταχυδρομείου (αρ.πρωτ.1045481/10377/Β0012/15.05.2003 έγγραφό μας).

3. Από τα στοιχεία της σχετικής αίτησής σας προκύπτει, ότι το σωματείο σας «...» υπέβαλε την δήλωση φορολογίας εισοδήματος ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή. Η αρμόδια Δ.Ο.Υ. (Δ.Ο.Υ. Θεσ/νίκης), σας ειδοποίησε τηλεφωνικά ότι η δήλωσή σας δεν έπρεπε να υποβληθεί ταχυδρομικώς και ότι θεωρείται ως μη υποβληθείσα.

4. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι νόμιμα η Δ.Ο.Υ. Θεσ/νίκης θεώρησε τη δήλωση του σωματείου σας που στείλατε ταχυδρομικά, ως μη υποβληθείσα.
Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι από τις ισχύουσες διατάξεις δεν προβλέπεται η υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων μέσω ταχυδρομείου γιατί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 110 του Κ.Φ.Ε., ταυτόχρονα με την υποβολή της δήλωσης πρέπει να καταβληθεί και το 1/8 του οφειλόμενου φόρου κ.λπ. ποσών (αρ. πρωτ. 1045481/10377/Β0012/15.5.2003 έγγραφό μας) στις περιπτώσεις βέβαια που προκύπτει ποσό για καταβολή.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο