Δημοσιεύθηκε στις : [ 07-11-2007 ]

1106215/11016/Β0012/7.11.2007 Οι Δήμοι υποχρεούνται να υποβάλουν δήλωση φορολογίας μόνο για την απόδοση τελών χαρτοσήμου για τα εισοδήματα που αποκτούν από την εκμίσθωση ακινήτων.

(Οι Δήμοι υποχρεούνται να υποβάλουν δήλωση φορολογίας μόνο για την απόδοση τελών χαρτοσήμου για τα εισοδήματα που αποκτούν από την εκμίσθωση ακινήτων.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

 Αθήνα, 7 Νοεμβρίου 2007
Αριθ. Πρωτ. 1106215/11016/Β0012

ΘΕΜΑ: Οι Δήμοι υποχρεούνται να υποβάλουν δήλωση φορολογίας μόνο για την απόδοση τελών χαρτοσήμου για τα εισοδήματα που αποκτούν από την εκμίσθωση ακινήτων.

ΣΧΕΤ.:Το αρ.πρωτ.8893/23.05.2007 έγγραφό σας.


Απαντώντας στο σχετικό έγγραφό σας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 101 του ν.2238/1994, τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου, περιλαμβανομένων και των πάσης φύσεως ιδρυμάτων, υπόκεινται στο φόρο εισοδήματος και περαιτέρω, με τις διατάξεις της περ.ε' της παρ.1 του άρθρου 99 του ιδίου νόμου ορίζεται, ότι αντικείμενο φόρου για τα νομικά αυτά πρόσωπα, είναι το προκύπτον στην ημεδαπή ή αλλοδαπή καθαρό εισόδημα μόνο από την εκμίσθωση ακινήτων καθώς και από κινητές αξίες. Δεν αποτελούν αντικείμενο φορολογίας τα λοιπά εισοδήματα αυτών των νομικών προσώπων, καθώς και τα κάθε είδους άλλα έσοδά τους που πραγματοποιούνται κατά την επιδίωξη της εκπλήρωσης του σκοπού τους.

2. Με τα 1035430/10536/Β0012/21.04.2005, 1047288/10694/Β0012/25.06.2004, 1032115/10448/Β0012/27.04.2004 και 1019056/10260/Β0012/12.03.2004 έγγραφά μας, έχει γίνει δεκτό ότι οι Δήμοι δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος, γιατί απαλλάσσονται, σύμφωνα με το άρθρο 103 του ν.2238/1994, από το φόρο εισοδήματος. Όταν όμως αποκτούν εισόδημα από ακίνητα, υποχρεούνται, ως νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, να υποβάλλουν, σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 107 του ίδιου ως άνω νόμου, δήλωση φορολογίας εισοδήματος κάθε χρόνο μέχρι τις 10 Μαρτίου, με την οποία θα αποδίδουν τα τέλη χαρτοσήμου για τα εισοδήματα που προέρχονται από την εκμίσθωση των ακινήτων τους. Σε αντίθετη περίπτωση, δηλαδή όταν ο Δήμος δεν αποκτά εισοδήματα από εκμίσθωση ακινήτων, δεν υποχρεούται να υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος.

3. Από τα στοιχεία του σχετικού εγγράφου σας προκύπτει ότι ο Δήμος σας από το οικονομικό έτος 2006 εκδίδει τιμολόγια παροχής υπηρεσιών (με Φ.Π.Α. 19%), καθόσον εισπράττει αμοιβή από τις εταιρείες «...» και «.....», για την συλλογή ανακυκλώσιμων υλικών συσκευασίας (χάρτινες, πλαστικές, μεταλλικές & γυάλινες συσκευασίες κ.λπ.), που απορρίπτουν οι δημότες σας στους κάδους σας, όπως και τη συλλογή ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών.

4. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι ο Δήμος σας υποχρεούται να υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος μόνο για την απόδοση των τελών χαρτοσήμου για τα εισοδήματα που τυχόν αποκτά από την εκμίσθωση ακινήτων.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο