Δημοσιεύθηκε στις : [ 17-04-2007 ]

1080042/11127πε/Β0012/17.4.2007 Φορολογική μεταχείριση ποσού που εισπράττει μέτοχος αλλοδαπής εταιρείας λόγω μείωσης του μετοχικού της κεφαλαίου.

(Φορολογική μεταχείριση ποσού που εισπράττει μέτοχος αλλοδαπής εταιρείας λόγω μείωσης του μετοχικού της κεφαλαίου.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 17 Απριλίου 2007
Αρ. Πρωτ.: 1080042/11127πε/Β0012

ΘΕΜΑ:Φορολογική μεταχείριση ποσού που εισπράττει μέτοχος αλλοδαπής εταιρείας λόγω μείωσης του μετοχικού της κεφαλαίου.

Σχετ.: Η από 12.9.2006 αίτησή σας.


Απαντώντας στη σχετική αίτησή σας, αναφορικά με το ανωτέρω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Με τις διατάξεις των δύο πρώτων εδαφίων της παρ.6 του άρθρου 106 του ν.2238/1994 ορίζεται ότι σε περίπτωση διάλυσης ημεδαπής ανώνυμης εταιρείας θεωρείται ως κέρδος, φορολογούμενο στο όνομα του νομικού προσώπου, το ποσό που λαμβάνουν οι μέτοχοι πέραν του πράγματι καταβληθέντος και μη επιστραφέντος σε αυτούς μετοχικού κεφαλαίου και των κερδών που έχουν υπαχθεί σε φορολογία με βάση τις διατάξεις του νόμου αυτού. Ως πράγματι καταβληθέν από τους μετόχους ποσό θεωρείται το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, προσαυξημένο κατά τα αποθεματικά τα σχηματισθέντα από καταβολή των μετόχων κατά την τυχόν υπέρ το άρτιον έκδοση των μετοχών.

2. Η Διοίκηση, ερμηνεύοντας τις πιο πάνω διατάξεις, έχει κάνει δεκτό ότι η επιστροφή μετρητών στους μετόχους λόγω μείωσης μετοχικού κεφαλαίου ανώνυμης εταιρείας δεν θεωρείται εισόδημα για τους μετόχους και συνεπώς απαλλάσσεται από τη φορολογία εισοδήματος (1030414/10250πε/Β0012/19.2.2002, 1049604/10441/Β0012/12.6.2002 και 1059444/10664/Β0012/21.3.2003).

3. Από τα στοιχεία που μας θέσατε υπόψη με τη σχετική αίτησή σας προκύπτει ότι φυσικό πρόσωπο, κάτοικος Ελλάδος, κατέχει μετοχές αλλοδαπής εταιρείας με έδρα χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η αλλοδαπή εταιρεία προτίθεται να προβεί σε μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της με αποτέλεσμα την καταβολή για κάθε μετοχή της μετρητών στο ποσό κατά το οποίο μειώνεται η ονομαστική αξία της μετοχής ενώ το τελικώς καταβληθέν ποσό προς το εν λόγω φυσικό πρόσωπο δεν θα υπερβαίνει το ποσό της αρχικής εισφοράς του.

4. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι το ποσό που θα εισπράξει το ανωτέρω φυσικό πρόσωπο λόγω μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της αλλοδαπής εταιρίας στην οποία κατέχει μετοχές δεν θεωρείται με βάση την εσωτερική μας νομοθεσία ως εισόδημα. Όμως, είναι αυτονόητο ότι τα ανωτέρω ισχύουν με την επιφύλαξη τυχόν διαφορετικού χαρακτηρισμού του (π.χ. μερίσματα κοκ.) από τη νομοθεσία της έδρας της εταιρείας.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο