Δημοσιεύθηκε στις : [ 02-05-2007 ]

1026748/10357/Β0012/2.5.2007 Φορολογική αντιμετώπιση της κεφαλαιοποίησης αποθεματικών ανώνυμης εταιρίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ.101 του ν.1892/1990.

(Φορολογική αντιμετώπιση της κεφαλαιοποίησης αποθεματικών ανώνυμης εταιρίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ.101 του ν.1892/1990.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

 Αθήνα, 2 Μαΐου 2007
Αριθ. Πρωτ.: 1026748/10357/Β0012

ΘΕΜΑ: Φορολογική αντιμετώπιση της κεφαλαιοποίησης αποθεματικών ανώνυμης εταιρίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ.101 του ν.1892/1990.

ΣΧΕΤ: Η από 14/3/2007 αίτησή σας.


Απαντώντας στη σχετική αίτησή σας, αναφορικά με το ανωτέρω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 106 του ν.2238/1994, αφορολόγητα αποθεματικά ανωνύμων εταιριών, εταιριών περιορισμένης ευθύνης ή συνεταιρισμών, ανεξάρτητα του χρόνου σχηματισμού τους, διανεμόμενα ή κεφαλαιοποιούμενα οποτεδήποτε, φορολογούνται κατά το χρόνο της διανομής ή κεφαλαιοποίησης με βάση τις διατάξεις του παρόντος στο όνομα του νομικού προσώπου, μετά την αναγωγή αυτών σε μικτό ποσό με την προσθήκη του αναλογούντος φόρου.
Τα ως άνω διανεμόμενα ή κεφαλαιοποιούμενα αποθεματικά φορολογούνται αυτοτελώς, μη συναθροιζομένων των ποσών αυτών με το προκύπτον αποτέλεσμα του ισολογισμού, κατά το χρόνο που γίνεται η διανομή ή κεφαλαιοποίηση.
Τα ανωτέρω δεν έχουν εφαρμογή σε αφορολόγητα αποθεματικά, για την κεφαλαιοποίηση των οποίων ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 13 του ν.1473/1984 (ΦΕΚ Α' 27) και του άρθρου 101 του ν.1892/1990.

2. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παρ.8 του άρθρου 101 του ν.1892/1990, ορίζεται ότι ανώνυμες εταιρίες που έχουν σχηματίσει αποθεματικά, είτε από υπεραξία μετοχών που προέρχεται από απόσχιση κλάδου, ή από συγχώνευση εταιριών στις οποίες συμμετέχει, είτε από την αύξηση της αξίας των συμμετοχών της εταιρίας ή από διανομή μετοχών με βάση τις διατάξεις του άρθρου 1 του α.ν.148/1967, του ν.542/1977, του ν.1249/1982 του ν.1839/1989 κατόπιν κεφαλαιοποιήσεως της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή παγίων περιουσιακών στοιχείων θυγατρικής εταιρίας ή άλλης εταιρίας στην οποία συμμετέχουν, μπορούν να προβούν σε κεφαλαιοποίηση των αποθεματικών αυτών με σκοπό διανομής νέων μετοχών στους μετόχους τους.
Η κεφαλαιοποίηση αυτή δεν υπόκειται σε φόρο εισοδήματος.

3. Όπως έχει γίνει δεκτό με την αριθ.1141473/11182πε/Β0012/20.1.1999 διαταγή μας, τα οριζόμενα από την παρ.8 του άρθρου 101 του ν.1892/1990 έχουν εφαρμογή και όταν οι δωρεάν ληφθείσες μετοχές οφείλονται στην αναπροσαρμογή της οδηγίας των ακινήτων θυγατρικής εταιρείας με τον ν.2065/1992.

4. Από τα στοιχεία της αίτησής σας προκύπτει, ότι ανώνυμη εταιρεία έχει λάβει δωρεάν εταιρικά μερίδια ΕΠΕ στην οποία συμμετέχει λόγω κεφαλαιοποίησης από αυτήν αποθεματικών του α.ν.148/1967, του ν.542/1977, του ν.1249/1982 του ν.1839/1989, και τα οποία απεικονίζονται κατ' αξία στο λογαριασμό 41.06 «Διαφορά αναπροσαρμογής αξίας συμμετοχών και χρεωγράφων».

5. Με βάση τα ανωτέρω, η ανώνυμη εταιρία κατά την κεφαλαιοποίηση του ανωτέρω αποθεματικού που έχει σχηματίσει με σκοπό τη διανομή νέων μετοχών στους μετόχους δεν οφείλει φόρο εισοδήματος, καθόσον στην περίπτωση αυτή προβαίνει σε κεφαλαιοποίηση αποθεματικού για το οποίο έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ.8 του άρθρου 101 του ν.1892/1990.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο