Δημοσιεύθηκε στις : [ 04-05-2007 ]

1109097/11504πε/Β0012/4.5.2007 Μείωση μετοχικού κεφαλαίου ανώνυμης εταιρείας που έχει αναπροσαρμόσει την αξία των ακινήτων της σύμφωνα με τους εκάστοτε ισχύσαντες νόμους.

(Μείωση μετοχικού κεφαλαίου ανώνυμης εταιρείας που έχει αναπροσαρμόσει την αξία των ακινήτων της σύμφωνα με τους εκάστοτε ισχύσαντες νόμους.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 4 Μαΐου 2007
Αρ. Πρωτ.: 1109097/11504πε/Β0012

ΘΕΜΑ: Μείωση μετοχικού κεφαλαίου ανώνυμης εταιρείας που έχει αναπροσαρμόσει την αξία των ακινήτων της σύμφωνα με τους εκάστοτε ισχύσαντες νόμους.

ΣΧΕΤ.: Η από 11.12.2006 αίτησή σας.


Απαντώντας στη σχετική αίτησή σας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παρ.11 του άρθρου 105 του ν.2238/1994, ειδικά για το ποσό της ζημίας νομικού προσώπου της παρ.1 του άρθρου 101, που αποσβέσθηκε με ειδική προς τούτο μείωση του μετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου αυτού, δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 4.

2. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 26 του ν.2065/1992 ορίζεται, ότι με την καταβολή του φόρου στο ποσό της προκύπτουσας υπεραξίας γηπέδων και κτηρίων, εξαντλείται κάθε φορολογική υποχρέωση από το φόρο εισοδήματος της επιχείρησης, των εταίρων, των μετόχων και των μελών του συνεταιρισμού.
Ειδικά, για την ανώνυμη εταιρεία και εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, η εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης παρέχεται με την προϋπόθεση, ότι η εταιρεία δε θα διαλυθεί ή το κεφάλαιο τους δε θα μειωθεί με σκοπό διανομής στους μετόχους ή εταίρους ποσού της προκύψουσας υπεραξίας των ακινήτων, πριν από την πάροδο πέντε (5) ετών από το χρόνο της αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων.

3. Όπως έχει διευκρινιστεί με τις 1112918/10736/Β0012/ΠΟΛ.1248/1992, 1129550/15706/Β0012/ΠΟΛ.1315/1996, 1110587/11310/Β0012/ΠΟΛ.1287/2000 & 1097930/11407/Β0012/ΠΟΛ.1127/2004 ερμηνευτικές εγκυκλίους, σε περίπτωση που ανώνυμη εταιρεία ή ΕΠΕ διαλυθεί ή μειωθεί το κεφάλαιο της πριν την πάροδο 5 ετών από το χρόνο αναπροσαρμογής, με σκοπό τη διανομή στους μετόχους ή εταίρους, του ποσού της προκύψασας υπεραξίας, η υπεραξία αυτή δεν θεωρείται φορολογικά ως μετοχικό ή εταιρικό κεφάλαιο που έχει καταβληθεί και φορολογείται με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά στη φορολογία εισοδήματος, προστιθέμενη στα κέρδη της επιχείρησης του χρόνου διάλυσης ή μείωσης του κεφαλαίου της. Από το φόρο που οφείλεται στην περίπτωση αυτή, αφαιρείται ο φόρος που καταβλήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν.2065/1992.

4. Με την αρ. πρωτ. 1015310/10246/Β0012/8.4.2005 διαταγή μας, έχει γίνει δεκτό ότι κατά τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου ανώνυμης εταιρείας κατά το μέρος που αφορά σε κεφαλαιοποιηθείσα υπεραξία από την αναπροσαρμογή των παγίων στοιχείων της δεν οφείλεται φόρος εισοδήματος από την εταιρεία, καθόσον με την καταβολή του φόρου υπεραξίας έχει επέλθει εξάντληση της φορολογικής της υποχρέωσης, όταν η υπόψη μείωση του κεφαλαίου με σκοπό διανομής στους μετόχους ποσού της προκύπτουσας υπεραξίας των ακινήτων, γίνεται μετά την πάροδο πέντε (5) ετών από το χρόνο της αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων της ανώνυμης εταιρείας. Όμως, για την εφαρμογή των ανωτέρω, η σχετική απόφαση της γενικής συνέλευσης για τη μείωση του κεφαλαίου, θα πρέπει να αναφέρει ρητά από ποια ποσά θα γίνει η μείωση.

5. Επιπλέον, έχει γίνει δεκτό, ότι με διανομή αποθεματικών ισοδυναμεί ο συμψηφισμός ζημιών με αυτά, καθόσον θεωρείται ότι λαμβάνει χώρα ανάληψη του αποθεματικού και στη συνέχεια εισφορά αυτού για απάλειψη ή μείωση των υφισταμένων ζημιών (αρ. πρωτ. 1059825/10528/Β0012/22.11.2001 διαταγή μας).

6. Από τα στοιχεία της σχετικής αίτησής σας και κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με εκπρόσωπο της εταιρείας σας προκύπτουν τα ακόλουθα:
Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας σας ήταν 7.000.000 δρχ. και μετά από πραγματικές αυξήσεις και κεφαλαιοποιήσεις της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων με τους εκάστοτε ισχύοντες νόμους ανήλθε στις 22.12.1998 σε 58.910.000 δρχ. Ακολούθως, με την από 30.6.2002 απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης κεφαλαιοποιήσατε υπεραξία 10,64 ευρώ που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της εταιρείας σας σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.2065/1992 και "κέρδη εις νέον" 77,38 ευρώ και ανήλθε συνολικά σε 172.929,96 ευρώ. Στη συνέχεια, με την από 30.6.2005 απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 127.805,04 ευρώ: α) κεφαλαιοποιώντας ποσό 86.197,67 ευρώ από τον λογαριασμό αφορολόγητα αποθεματικά του άρθρου 20 του ν.1892/1990 (άρθρου 22 του ν.1828/1989), β) κεφαλαιοποιώντας ποσό 24.791,87 ευρώ από τον λογαριασμό διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων και γ) με την κατάθεση μετρητών από τους μετόχους ύψους 16.815,50 ευρώ, με αποτέλεσμα να ανέλθει στο ποσό των 300.735 ευρώ. Τέλος, με την από 10.11.2006 απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά 110.025 ευρώ, από το κεφάλαιο που είχε σχηματιστεί με την από 22.12.1998 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων σας, κεφαλαιοποιώντας ισόποσο αυτού από τον λογαριασμό ζημίες χρήσεως εις νέον και ακυρώνοντας 7.500 μετοχές ονομαστικής αξίας 14,67 ευρώ η κάθε μία, με αποτέλεσμα να απομείνει ποσό 190.710 ευρώ που διαιρείται σε 13.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 14,67 ευρώ η κάθε μία.

7. Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι η υπεραξία που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της εταιρείας σας μέχρι και την 31.12.2000 συνιστά καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο, που μπορεί να διανεμηθεί χωρίς την καταβολή φόρου εισοδήματος. Επομένως, κατά τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας σας «...», όπως αυτό είχε διαμορφωθεί στις 22.12.1998 με σκοπό τον συμψηφισμό ζημιών, δεν οφείλεται φόρος εισοδήματος, αρκεί να αναφέρεται στην απόφαση της γενικής συνέλευσης ότι η διανομή γίνεται από αυτό το μέρος του μετοχικού κεφαλαίου.
Επίσης, σας γνωρίζουμε, ότι αν το σχηματισθέν ειδικό αφορολόγητο αποθεματικό του ν.1892/1990 διανεμηθεί για οποιοδήποτε λόγο (διανομή στους μετόχους υπό μορφή μετρητών, συμψηφισμό ζημιών κ.λπ.) πριν από την πάροδο δέκα (10) ετών από το χρόνο κεφαλαιοποίησης του (30.6.2005) θα υπαχθεί σε φορολογία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 22 του ν.1828/1989, όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με την παρ.2 του άρθρου 20 του ν.1892/1990.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο