Δημοσιεύθηκε στις : [ 05-05-2007 ]

1020036/10296/Β0012/5.5.2007 Κεφαλαιοποίηση του ειδικού αφορολόγητου αποθεματικού επενδύσεων που σχηματίσθηκε με βάση το δεύτερο εδάφιο της παρ. 11 του άρθρου 2 του ν.3220/2004.

(Κεφαλαιοποίηση του ειδικού αφορολόγητου αποθεματικού επενδύσεων που σχηματίσθηκε με βάση το δεύτερο εδάφιο της παρ. 11 του άρθρου 2 του ν.3220/2004.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 5 Μαΐου 2007
Αριθ. Πρωτ.: 1020036/10296/Β0012

ΘΕΜΑ: Κεφαλαιοποίηση του ειδικού αφορολόγητου αποθεματικού επενδύσεων που σχηματίσθηκε με βάση το δεύτερο εδάφιο της παρ. 11 του άρθρου 2 του ν.3220/2004.

ΣΧΕΤ.: Η από 26/02/2007 αίτησή σας.


Απαντώντας στη σχετική αίτησή σας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 2 του ν.3220/2004 ορίζεται ότι οι διατάξεις του άρθρου αυτού για το σχηματισμό ειδικού αφορολόγητου αποθεματικού επενδύσεων εφαρμόζονται και για τα κέρδη της χρήσης 2003 (οικονομικού έτους 2004). Στην περίπτωση αυτή, το αποθεματικό υπολογίζεται με συντελεστή μέχρι πενήντα τοις εκατό (50%) στο υπόλοιπο των κερδών που προκύπτει μετά την αφαίρεση των κερδών που προκύπτουν από τα βιβλία της χρήσης 2002 (οικονομικού έτους 2003) από τα αντίστοιχα κέρδη της χρήσης 2003 (οικονομικού έτους 2004).

2. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παρ.6 του ίδιου ως άνω άρθρου και νόμου ορίζεται ότι, το συνολικό ποσό του αφορολόγητου αποθεματικού που χρησιμοποιήθηκε για την πραγματοποίηση επενδύσεων σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 μεταφέρεται, μετά την παρέλευση τριετίας από το χρόνο σχηματισμού του αποθεματικού, σε αύξηση του κεφαλαίου της επιχείρησης και απαλλάσσεται από το φόρο εισοδήματος.

Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 20 του ν.1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α') έχουν εφαρμογή και για το αφορολόγητο αποθεματικό του άρθρου αυτού.

3. Όπως έχει γίνει δεκτό με την 1014398/10072/Β0012/ΠΟΛ.1163/23.5.1996 εγκύκλιο, η πιο πάνω αύξηση του κεφαλαίου μπορεί να γίνεται αμέσως μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης, ανεξάρτητα αν αυτή πραγματοποιήθηκε σε χρονικό διάστημα συντομότερο της τριετίας από το χρόνο σχηματισμού του αποθεματικού.

4. Μετά από όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω προκύπτει, ότι το αποθεματικό που σχηματίσατε σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παρ.11 του άρθρου 2 του ν.3220/2004 πρέπει να κεφαλαιοποιηθεί μετά την παρέλευση τριετίας από το χρόνο σχηματισμού του ή αμέσως μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης, εφόσον η επένδυση ολοκληρώθηκε νωρίτερα της τριετίας, χωρίς την καταβολή φόρου εισοδήματος.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο