Δημοσιεύθηκε στις : [ 07-08-2007 ]

1098552/11360πε/Β0012/7.8.2007 Εφαρμογή των διατάξεων της παρ.5 του άρθρου 106 του ν.2238/1994.

(Εφαρμογή των διατάξεων της παρ.5 του άρθρου 106 του ν.2238/1994.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

 Αθήνα, 7 Αυγούστου 2007
Αριθ. Πρωτ.: 1098552/11360πε/Β0012

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων της παρ.5 του άρθρου 106 του ν.2238/1994.

ΣΧΕΤ.: Η από 7.11.2006 αίτησή σας.

Απαντώντας στη σχετική αίτησή σας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ.β' της παρ.1 του άρθρου 13 του ν.2238/1994, όπως ίσχυαν πριν από την αντικατάστασή τους με την παρ.2 του άρθρου 9 του ν.3091/2002 και είχαν εφαρμογή μέχρι και την διαχειριστική χρήση 2002, φορολογείτο αυτοτελώς με συντελεστή τριάντα τοις εκατό (30%) το κέρδος ή ωφέλεια που προερχόταν από την εκχώρηση ή μεταβίβαση αυτοτελώς κάθε δικαιώματος, το οποίο είναι συναφές με την άσκηση της επιχείρησης ή του επαγγέλματος, όπως του δικαιώματος της μίσθωσης ή υπομίσθωσης ή του προνομίου ή του διπλώματος ευρεσιτεχνίας και άλλων παρόμοιων δικαιωμάτων, καθώς και της άδειας κυκλοφορίας των αυτοκινήτων οχημάτων ή μοτοσικλετών δημόσιας χρήσης που μεταβιβάζονται.

2. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 106 του ν.2238/1994 ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι αφορολόγητα αποθεματικά ανώνυμων εταιρειών, εταιρειών περιορισμένης ευθύνης ή συνεταιρισμών, ανεξάρτητα του χρόνου σχηματισμού τους, διανεμόμενα ή κεφαλαιοποιούμενα οποτεδήποτε, φορολογούνται κατά το χρόνο της διανομής ή κεφαλαιοποίησης με βάση τις διατάξεις του νόμου αυτού στο όνομα του νομικού προσώπου, μετά την αναγωγή αυτών σε μικτό ποσό με την προσθήκη του αναλογούντος φόρου.

Τα ως άνω διανεμόμενα ή κεφαλαιοποιούμενα αποθεματικά φορολογούνται αυτοτελώς, μη συναθροιζομένων των ποσών αυτών με το προκύπτον αποτέλεσμα του ισολογισμού, κατά το χρόνο που γίνεται η διανομή ή κεφαλαιοποίηση. Με την καταβολή του φόρου αυτού εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων για τα διανεμόμενα ή κεφαλαιοποιούμενα αποθεματικά.

3. Επίσης, με τις διατάξεις της παρ.5 του ίδιου ως άνω άρθρου και νόμου ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται ανάλογα και επί διανομής ή κεφαλαιοποίησης αποθεματικών, προερχόμενων από εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί κατά ειδικό τρόπο με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης. Στην περίπτωση αυτήν, ο παρακρατηθείς ή καταβληθείς, κατά περίπτωση, στα ανωτέρω εισοδήματα φόρος συμψηφίζεται με αυτόν που αναλογεί στο νομικό πρόσωπο για τα εισοδήματα αυτά.

4. Από τα στοιχεία της σχετικής αίτησής σας προκύπτει, ότι στις 27.09.2001 υποβάλατε δήλωση στην αρμόδια για την φορολογία σας Δ.Ο.Υ. και καταβάλατε φόρο με συντελεστή 30% για την εκχώρηση και μεταβίβαση δικαιώματος, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ.β' της παρ.1 του άρθρου 13 του Κ.Φ.Ε.. Στη συνέχεια, ο καταβληθείς φόρος καταχωρήθηκε στα βιβλία της εταιρείας σας σε λογαριασμό απαιτήσεων (33.13) και η προκύψασα ωφέλεια σε λογαριασμό αποθεματικού (41.91).

Σημειώνεται ότι στον εν λόγω λογαριασμό αποθεματικού μπορούσε να εμφανισθεί ολόκληρο το ποσό που φορολογήθηκε αυτοτελώς μόνο αν η εταιρεία σας ΔΕΝ είχε προβεί καθόλου σε διανομή κερδών (μερίσματα, αμοιβές μελών Δ.Σ. κ.λπ.), διαφορετικά ήταν υποχρεωμένη να εμφανίσει μόνο το μέρος που αναλογούσε στα αδιανέμητα κέρδη (άρθρο 106 παρ.3).

5. Από τα ανωτέρω προκύπτει, ότι κατά την διανομή του εν λόγω αποθεματικού η εταιρεία σας θα φορολογηθεί με τις γενικές διατάξεις με συντελεστή 25% (29% αν η διανομή έχει γίνει μέσα στο έτος 2006), χωρίς το δικαίωμα επιστροφής της επιπλέον διαφοράς του φόρου που καταβάλατε, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ.β' της παρ.1 του άρθρου 13 του Κ.Φ.Ε., καθόσον με την καταβολή του φόρου αυτού εξαντλήθηκε η φορολογική υποχρέωση για το εισόδημα που προέκυψε από την εκχώρηση και μεταβίβαση του εν λόγω δικαιώματος. Άλλωστε, από τις κρίσιμες πιο πάνω διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 106 του ν.2238/1994 δεν προβλέπεται επιστροφή φόρου σε περίπτωση που προκύπτει πιστωτικό υπόλοιπο μετά τον προβλεπόμενο συμψηφισμό.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο