Δημοσιεύθηκε στις : [ 23-05-2007 ]

1051356/10329/Β0012/23.5.2007 Για τη ζημία απορροφώσας εταιρείας που υφίσταται κατά το χρόνο απορρόφησης άλλων εταιρειών με τις διατάξεις του ν.2166/1993 δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 4 του ν.2238/1994.

(Για τη ζημία απορροφώσας εταιρείας που υφίσταται κατά το χρόνο απορρόφησης άλλων εταιρειών με τις διατάξεις του ν.2166/1993 δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 4 του ν.2238/1994.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 23 Μαΐου 2007
Αριθ. Πρωτ.: 1051356/10329/Β0012

ΘΕΜΑ: Για τη ζημία απορροφώσας εταιρείας που υφίσταται κατά το χρόνο απορρόφησης άλλων εταιρειών με τις διατάξεις του ν.2166/1993 δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 4 του ν.2238/1994.

ΣΧΕΤ.: Η από 07.-03.2007 αίτησή σας.


Με αφορμή ερώτημα το οποίο τέθηκε στην υπηρεσία μας αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 2 του ν.2166/1993, όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με την παρ.9 του άρθρου 7 του ν.2386/1996 ορίζεται, ότι εφόσον μεταξύ των στοιχείων του παθητικού των μετασχηματιζομένων επιχειρήσεων, υφίσταται υπόλοιπο ζημιών τρέχουσας ή προηγουμένων χρήσεων, τούτο εμφανίζεται σε ιδιαίτερο λογαριασμό στον ισολογισμό τους και στον Ισολογισμό της νέας εταιρείας. Για το ποσό αυτό των ζημιών δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 4 του ν.2238/1994.

2. Όπως έχει γίνει δεκτό με την αριθμ. 1085968/1714/Α0012/ΠΟΛ.1216/26.07.1996, η ζημία μετασχηματιζόμενης με τις διατάξεις του ν.2166/1993 επιχείρησης θα εμφανισθεί αυτούσια όχι μόνο στον ισολογισμό μετασχηματισμού, αλλά και στον ισολογισμό της εταιρείας μετά την ολοκλήρωση του μετασχηματισμού, χωρίς το δικαίωμα συμψηφισμού της ζημιάς αυτής με κέρδη της ίδιας εταιρείας που θα προκύψουν σε επόμενες του χρόνου μετασχηματισμού χρήσεις. Η παραπάνω αντιμετώπιση της ζημιάς που υφίσταται κατά το χρόνο της συγχώνευσης έχει εφαρμογή και στην περίπτωση που η απορροφώσα εταιρεία ως μετασχηματιζόμενη και αυτή επιχείρηση έχει ζημιά φορολογικώς αναγνωριζόμενη με συνέπεια η ζημία αυτή να μη δύναται να συμψηφιστεί με κέρδη επόμενων χρήσεων (αριθμ. πρωτ. 1108613/108857Β0012/20.11.1998).

3. Εξάλλου, με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 9 του ν.2992/2002 ορίζεται, ότι κατά το μετασχηματισμό επιχειρήσεων με βάση τις διατάξεις των άρθρων 1 έως και 5 του ν.2166/1993, η μεταφερόμενη στον ισολογισμό της νέας εταιρείας ζημία και κατά το ποσό που δεν συμψηφίζεται με κέρδη υφιστάμενα κατά το μετασχηματισμό, συμψηφίζεται με τα προκύπτοντα κέρδη της νέας εταιρείας των επόμενων δύο χρήσεων, κατά το μέρος που αναγνωρίζεται φορολογικά. Οι παραπάνω διατάξεις είχαν εφαρμογή για μετασχηματισμούς που πραγματοποιήθηκαν από 01.01.2002 έως και 31.12.2005.

4. Ενόψει της πιο πάνω δυνατότητας που είχε δοθεί με τις διατάξεις του ν.2992/2002 για συμψηφισμό της ζημιάς της επιχείρησης που απορροφάται με υφιστάμενα κέρδη της απορροφώσας και περαιτέρω μεταφορά του υπολοίπου ποσού ζημιών με κέρδη επομένων χρήσεων της απορροφώσας, έγινε δεκτό με την αριθμ. 1059828/10653/Β0012/31.07.2003 διαταγή μας, ότι και η απορροφώσα εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα μεταφοράς της ζημιάς της σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 4 του ν.2238/1994, αφού δεν επέρχεται κατάλυση του νομικού προσώπου της εταιρείας. Με τον τρόπο αυτό και οι δύο εταιρίες (απορροφούμενη και απορροφώσα) αντιμετωπίζονται ως μετασχηματιζόμενες.

Στη συνέχεια όμως, με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 9 του ν.3522/2006 καταργήθηκαν οι διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 9 του ν.2992/2002 για μετασχηματισμούς επιχειρήσεων, που πραγματοποιούνται από τη δημοσίευση του νόμου δηλαδή από 22.12.2006 και μετά, καθώς και για τους μετασχηματισμούς των οποίων έχει ήδη αρχίσει η διαδικασία πραγματοποίησης τους και θα ολοκληρωθεί μετά τις 22.12.2006.

5. Από τα ανωτέρω προκύπτει, ότι μετά τη λήξη ισχύος των διατάξεων της παρ.5 του άρθρου 9 του ν.2992/2002 επαναφέρθηκαν σε ισχύ οι διατάξεις του ν.2166/1993 όπως ισχύουν μετά την τροποποίηση τους με τις διατάξεις του ν.2386/1996. Επομένως, και η φορολογική ζημία που εμφανίζεται στον ισολογισμό της απορροφώσας δεν συμψηφίζεται με τα κέρδη των απορροφόμενων εταιρειών που υπάρχουν κατά το χρόνο της απορρόφησης, αλλά ούτε και μεταφέρεται στα επόμενα έτη για συμψηφισμό με κέρδη της ιδίας.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο