Δημοσιεύθηκε στις : [ 11-07-2007 ]

1046074/10568/Β0012/11.7.2007 Προσδιορισμός της υπεραξίας που προκύπτει από την πώληση ακινήτου εγκατεστημένου στη χώρα μας υποκαταστήματος αλλοδαπής αεροπορικής εταιρείας.

(Προσδιορισμός της υπεραξίας που προκύπτει από την πώληση ακινήτου εγκατεστημένου στη χώρα μας υποκαταστήματος αλλοδαπής αεροπορικής εταιρείας.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2007
Αριθ. πρωτ.: 1046074/10568/Β0012

ΘΕΜΑ: Προσδιορισμός της υπεραξίας που προκύπτει από την πώληση ακινήτου εγκατεστημένου στη χώρα μας υποκαταστήματος αλλοδαπής αεροπορικής εταιρείας.

ΣΧΕΤ.: Η από 10.05.2007 αίτησή σας.

Απαντώντας στη σχετική αίτησή σας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ.δ' της παρ.1 του άρθρου 99 του ν.2238/1994 αντικείμενο του φόρου σε αλλοδαπές επιχειρήσεις που λειτουργούν με οποιονδήποτε τύπο εταιρίας, καθώς και στους κάθε είδους αλλοδαπούς οργανισμούς οι οποίοι αποβλέπουν στην απόκτηση οικονομικών ωφελημάτων, είναι το καθαρό εισόδημα ή κέρδος το οποίο προκύπτει από πηγή που βρίσκεται στην Ελλάδα, καθώς και το καθαρό κέρδος το οποίο προκύπτει από τη μόνιμη εγκατάσταση της επιχείρησης στην Ελλάδα κατά την έννοια του άρθρου 100.

2. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της περ.ζ' της παρ.3 του άρθρου 28 του ν.2238/1994 και σε συνδυασμό με αυτές της περ.β' της παρ.1 του άρθρου 105 του ίδιου νόμου ορίζεται ότι, για τα νομικά πρόσωπα της παρ.1 του άρθρου 101 του ν.2238/1994 θεωρείται ως εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις και η πραγματοποιηθείσα αυτόματη υπερτίμηση του πάγιου κεφαλαίου που χρησιμοποιείται στην επιχείρηση, καθώς και η υπερτίμηση που δεν πραγματοποιήθηκε, εφόσον αυτή έχει περιληφθεί στην απογραφή.

3. Εξάλλου, με τις διατάξεις της παρ.8 του άρθρου 105 του ως άνω νόμου ορίζεται, ότι ως καθαρό εισόδημα των αλλοδαπών επιχειρήσεων που εκμεταλλεύονται αεροσκάφη λαμβάνεται ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) στα ακαθάριστα έσοδα που πραγματοποιούνται από τη μεταφορά επιβατών, εμπορευμάτων και πραγμάτων γενικά, από ελληνικούς αερολιμένες και μέχρι τον λιμένα προορισμού ή μέχρι τον αλλοδαπό αερολιμένα επιβίβασης των επιβατών ή μεταφόρτωσης των εμπορευμάτων και λοιπών πραγμάτων σε αεροσκάφος άλλης αλλοδαπής επιχείρησης.

4. Από τα στοιχεία της αιτήσεώς σας και όσα μας γνωρίσατε τηλεφωνικά προκύπτει, ότι η επιχείρησή σας λειτουργεί ως υποκατάστημα αλλοδαπής εταιρείας στην Ελλάδα και συνεπώς έχει μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα. Η μόνιμη αυτή εγκατάσταση προέβη σε πώληση ακινήτου το οποίο χρησιμοποιούσε για τις ανάγκες της και την αξία του οποίου έχει αναπροσαρμόσει βάσει των διατάξεων του ν.2065/1992.

5. Από όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω συνάγεται ότι, η ωφέλεια ή το κέρδος που προέκυψε από την πώληση του ακινήτου της εταιρείας σας υπόκειται σε φορολογία με τις γενικές διατάξεις ως εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις. Για τον προσδιορισμό του εν λόγω κέρδους η αναπόσβεστη αξία που εμφανίζεται στα τηρούμενα Βιβλία σας αφαιρείται από την τιμή πωλήσεως με την προϋπόθεση ότι η τελευταία είναι μεγαλύτερη από την αξία που λαμβάνεται υπόψη για την εφαρμογή του Φ.Μ.Α., διαφορετικά λαμβάνεται η τελευταία.
Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι ο ειδικός τρόπος προσδιορισμού των καθαρών κερδών σας από τη μεταφορά προσώπων και πραγμάτων από την Ελλάδα στην αλλοδαπή που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ.8 του άρθρου 105 του ν.2238/1994 δεν επηρεάζει τον τρόπο προσδιορισμού του κέρδους από την πώληση του ακινήτου, ελλείψει σχετικής διάταξης.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο