Δημοσιεύθηκε στις : [ 23-07-2007 ]

1068996/10779/Β0012/23.7.2007 Το κέρδος που αποκτά ημεδαπή ανώνυμη εταιρεία από την πώληση μετοχών εισηγμένων στο ΧΑ ημεδαπής ανώνυμης ναυτιλιακής εταιρείας, απαλλάσσεται από το φόρο εισοδήματος.

(Το κέρδος που αποκτά ημεδαπή ανώνυμη εταιρεία από την πώληση μετοχών εισηγμένων στο ΧΑ ημεδαπής ανώνυμης ναυτιλιακής εταιρείας, απαλλάσσεται από το φόρο εισοδήματος.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 23 Ιουλίου 2007
Αριθ. Πρωτ.1068996/10779/Β0012

ΘΕΜΑ:Το κέρδος που αποκτά ημεδαπή ανώνυμη εταιρεία από την πώληση μετοχών εισηγμένων στο ΧΑ ημεδαπής ανώνυμης ναυτιλιακής εταιρείας, απαλλάσσεται από το φόρο εισοδήματος.

ΣΧΕΤ.:Η από 9.07.2007 αίτησή σας.


Απαντώντας στη σχετική αίτησή σας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ.ζ' της παρ.1 του άρθρου 103 του ν.2238/1994, απαλλάσσονται από το φόρο τα κέρδη από την εκμετάλλευση πλοίων υπό ελληνική σημαία, που αποκτώνται από ημεδαπές ανώνυμες εταιρείες, συνεταιρισμούς ή ενώσεις συνεταιρισμών, τα οποία υπόκεινται στον ειδικό φόρο για τα πλοία, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.

Αν ο δικαιούχος των ως άνω κερδών είναι ημεδαπή ανώνυμη εταιρεία ή εταιρεία περιορισμένης ευθύνης ή συνεταιρισμός, σε περίπτωση διανομής τους με οποιαδήποτε μορφή, τα κέρδη αυτά δεν υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος, μη εφαρμοζόμενων των διατάξεων της παρ.2 του άρθρου 106 του ίδιου ως άνω νόμου.

2. Με την αριθ.797/1991 γνωμοδότηση της Ολομέλειας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, κατά την γνώμη της πλειοψηφίας που έγινε αποδεκτή από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών και η οποία κοινοποιήθηκε με την αριθ. πρωτ. 1004575/10028/Β0012/ΠΟΛ.1073/1.04.1992 εγκύκλιο, έχει γίνει δεκτό, ότι κατά την εφαρμογή των διατάξεων του ν.27/1975, παρέχεται απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος, των μερισμάτων που αποκτώνται από ανώνυμη εταιρεία, από τη συμμετοχή της σε άλλες ανώνυμες εταιρείες που απασχολούνται με την εκμετάλλευση πλοίων, κατά την περαιτέρω διανομή αυτών στους μετόχους αυτής.

3. Επίσης, η Ολομέλεια του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους με την αριθ. 39/1998 γνωμοδότησή του, η οποία έγινε αποδεκτή από τον Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών και κοινοποιήθηκε με την αριθ. πρωτ. 1012084/10088/Β0012/ΠΟΛ.1085/19.03.1998 εγκύκλιο, γνωμοδότησε ομόφωνα, ότι η υπεραξία που προκύπτει από την πώληση μετοχών ναυτικής εταιρείας του ν.959/1979 θεωρείται εισόδημα που αποκτάται από το μέτοχο στα πλαίσια εκμετάλλευσης του πλοίου και απαλλάσσεται από το φόρο εισοδήματος, βάσει των διατάξεων του ν.27/1975.

4. Από τα ανωτέρω προκύπτει, ότι το κέρδος που αποκτά η εταιρεία σας «...» από την πώληση μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών ημεδαπής ανώνυμης ναυτιλιακής εταιρείας κατά την διαχειριστική χρήση 2007, καθώς και σε περίπτωση περαιτέρω διανομής του στους μετόχους σας, απαλλάσσεται της φορολογίας εισοδήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ.ζ' της παρ.1 του άρθρου 103 του Κ.Φ.Ε..


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο