Δημοσιεύθηκε στις : [ 03-12-2007 ]

1104809/11164/Β0012/3.12.2007 Τα εισοδήματα υποκαταστήματος στην Ελλάδα Ολλανδικού αγροτικού συνεταιρισμού από την πώληση γαλακτομικών προϊόντων, δεν απαλλάσσονται του φόρου εισοδήματος.

(Τα εισοδήματα υποκαταστήματος στην Ελλάδα Ολλανδικού αγροτικού συνεταιρισμού από την πώληση γαλακτομικών προϊόντων, δεν απαλλάσσονται του φόρου εισοδήματος.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

 Αθήνα, 3 Δεκεμβρίου 2007
Αριθ. Πρωτ. 1104809/11164/Β0012

ΘΕΜΑ: Τα εισοδήματα υποκαταστήματος στην Ελλάδα Ολλανδικού αγροτικού συνεταιρισμού από την πώληση γαλακτομικών προϊόντων, δεν απαλλάσσονται του φόρου εισοδήματος.

Σχετ.: Η από 1/11/2007 αίτησή σας.


Απαντώντας στη σχετική αίτησή σας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ.θ' της παρ.1 του άρθρου 103 του ν.2238/1994, από το φόρο εισοδήματος απαλλάσσονται τα εισοδήματα που αποκτούν οι συνεταιρισμοί πρώτου, δεύτερου και τρίτου βαθμού που χαρακτηρίζονται από το νόμο ως αγροτικοί από δραστηριότητες που εμπίπτουν στους σκοπούς που καθορίζονται από τις διατάξεις του καταστατικού τους. Στην απαλλαγή αυτή δεν περιλαμβάνονται:

αα) Τα εισοδήματα από εκμίσθωση ακινήτων και από κινητές αξίες, εκτός των τόκων από συναλλαγματικές και γραμμάτια, εφόσον πηγάζουν από εμπορικές συναλλαγές, καθώς και των τόκων από δάνεια ή πιστώσεις στα μέλη του συνεταιρισμού.
ββ) Τα κέρδη από πώληση προϊόντων μετά από προηγούμενη επεξεργασία τους ή διασκευή η οποία μπορεί να προσδώσει σε αυτά χαρακτήρα βιομηχανικών προϊόντων. Δεν θεωρείται ως βιομηχανική επεξεργασία η διαλογή, εξευγενισμός, καθαρισμός, έκθλιψη, εκκόκκιση, εκχύμωση, αποφλοίωση, παστερίωση, η παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων, καθώς και η απλή συσκευασία για τη συντήρηση και μεταφορά των γεωργικών προϊόντων στον τόπο της κατανάλωσης, ανεξάρτητα από τα μέσα που χρησιμοποιούνται για το σκοπό αυτό.
γγ) Τα κέρδη από τη λιανική πώληση σε τρίτους γεωργικών προϊόντων γενικά παραγωγής του συνεταιρισμού ή των μελών αυτού από ίδια πρατήρια ή με τη μεσολάβηση τρίτων που ενεργούν λιανική πώληση κατ' εντολή και για λογαριασμό τους.
δδ) Τα κέρδη από την πώληση σε τρίτους που δεν είναι μέλη του συνεταιρισμού, αγαθών γενικά που δεν παράγονται από το συνεταιρισμό ή από τα μέλη του, καθώς και τα κέρδη από παροχή υπηρεσιών σε τρίτους που δεν είναι μέλη του συνεταιρισμού. Στα εισοδήματα αυτά συμψηφίζονται οι τυχόν ζημιές, που προκύπτουν από κλάδους του συνεταιρισμού, που απαλλάσσονται από το φόρο.

2. Στην εισηγητική έκθεση του ν.δ.3843/1958 αναφέρεται ότι η καθιερωμένη με τις πιο πάνω διατάξεις ευνοϊκή φορολογική μεταχείριση των χαρακτηριζόμενων ως γεωργικών συνεταιρισμών και των ενώσεων αυτών, συνίσταται εις την απαλλαγή από του φόρου εισοδήματος του προκύπτοντος εκ της δραστηριότητας αυτών η οποία εμπίπτει εις τον υπό του οικείου καταστατικού καθοριζόμενον σκοπόν, εκτός εάν πραγματοποιείται εμπορικόν κέρδος (περίπτωσης λιανικής πωλήσεως ή περαιτέρω βιομηχανοποιήσεως του γεωργικού προϊόντος) , οπότε η φορολογία θα αφορά εις το κέρδος τούτο και μόνο.

3. Περαιτέρω, με την ερμηνευτική εγκύκλιο του ν.3843/1058 ως γεωργικοί συνεταιρισμοί νοούνται οι συνιστώμενοι και λειτουργούντες κατά τας διατάξεις του νόμου περί συνεταιρισμών ή άλλων ειδικών νόμων, τα μέλη των οποίων είναι κατά κύριον επάγγελμα γεωργοί, εν τη ευρεία της λέξεως έννοια (γεωργοί, κτηνοτρόφοι, σηροτρόφοι, μελισσοκόμοι, αλιείς κ.λπ.).

4. Τέλος, με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 26 της Σύμβασης Αποφυγής Διπλής Φορολογίας (ΣΑΔΦ) μεταξύ Ελλάδας και Κάτω Χωρών (Ν.1455/1984 ΦΕΚ 89) «περί μη διακριτικής μεταχείρισης» ορίζεται ότι η φορολογία μονίμου τινός εγκαταστάσεως την οποία επιχείρησις ενός εκ των Κρατών διατηρεί εν ετέρω Κρατεί δέον να μη τυγχάνει ολιγώτερον ευνοϊκή εν τω ετέρω τούτω Κρατεί της φορολογίας της επιβαλλόμενης επί επιχειρήσεων του ετέρου τούτου Κράτους ασχολουμένων με την αυτήν δραστηριότητα.

5. Από τα στοιχεία της αίτησή σας προκύπτει, ότι ο αγροτικός συνεταιρισμός με την επωνυμία «...», ο οποίος εδρεύει και λειτουργεί σύμφωνα με τους νόμους της Ολλανδίας, προτίθεται να ιδρύσει υποκατάστημα στην Ελλάδα. Κύρια δραστηριότητα του εν λόγω Ολλανδικού αγροτικού συνεταιρισμού, σύμφωνα με το καταστατικό του, αποτελεί η παραγωγή και η πώληση πάσης φύσεως γαλακτοκομικών προϊόντων συμπεριλαμβανομένου και του τυριού.

6. Μετά από όλα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω συνάγεται, ότι στην περίπτωση που εγκατασταθεί αλλοδαπός αγροτικός συνεταιρισμός στην Ελλάδα με τη μορφή υποκαταστήματος τα κέρδη του από την λιανική πώληση γαλακτοκομικών προϊόντων προς τρίτους υπόκεινται σε φορολογία, όπως άλλωστε ισχύει σύμφωνα με τις διατάξεις υποπερίπτωσης γγ', περίπτωσης θ' της παραγράφου 1 του άρθρου 103 του ν.2238/1994 και για τα κέρδη των ημεδαπών αγροτικών συνεταιρισμών από τις πιο πάνω πράξεις.
Τέλος, σας πληροφορούμε ότι για τη δυνατότητα και τις προϋποθέσεις εγκατάστασης στη χώρα μας υποκαταστήματος από Ολλανδικό αγροτικό συνεταιρισμό αρμόδια να σας απαντήσει είναι η Δ/νση Αγροτικών Συνεταιρισμών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων .


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο