Δημοσιεύθηκε στις : [ 15-05-2007 ]

1047708/11300π.ε./Β0012/15.5.2007 Τα εισοδήματα που αποκτά αλλοδαπό κράτος από την εκμίσθωση ακινήτου στην Ελλάδα υπόκειται σε φορολογία.

(Τα εισοδήματα που αποκτά αλλοδαπό κράτος από την εκμίσθωση ακινήτου στην Ελλάδα υπόκειται σε φορολογία.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

 Αθήνα, 15 Μαΐου 2007
Αριθ. πρωτ. 1047708/11300π.ε./Β0012

ΘΕΜΑ: Τα εισοδήματα που αποκτά αλλοδαπό κράτος από την εκμίσθωση ακινήτου στην Ελλάδα υπόκειται σε φορολογία.

ΣΧΕΤ.: Το από 26.06.2006 έγγραφό σας.


Απαντώντας στο σχετικό έγγραφό σας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, που μας διαβίβασε η Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 99 του ν.2238/1994 αντικείμενο φόρου των αλλοδαπών νομικών προσώπων δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα αποτελεί το καθαρό εισόδημα από κάθε πηγή, που προκύπτει στην ημεδαπή, ενώ δεν αποτελούν αντικείμενο φορολογίας τα κάθε είδους άλλα έσοδα αυτών των νομικών προσώπων που πραγματοποιούνται κατά την επιδίωξη της εκπλήρωσης του σκοπού τους.

2. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του ν.2238/1994 ορίζεται, ότι εισόδημα από ακίνητα είναι αυτό που προκύπτει κάθε οικονομικό έτος, είτε από εκμίσθωση ή επίταξη ή έμμεσα από ιδιοκατοίκηση ή ιδιοχρησιμοποίηση ή από παραχώρηση της χρήσης σε τρίτο χωρίς αντάλλαγμα, μίας ή περισσοτέρων οικοδομών είτε από εκμίσθωση γαιών.

3. Επίσης, με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 103 του ν.2238/1994 ορίζεται, ότι απαλλάσσονται από το φόρο μεταξύ άλλων, τα τεκμαρτά εισοδήματα από ακίνητα τα οποία ανήκουν σε ξένα κράτη, εφόσον χρησιμοποιούνται για την εγκατάσταση των πρεσβειών και προξενείων τους, με τον όρο της αμοιβαιότητας.

4. Από τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου προκύπτει ότι το αλλοδαπό δημόσιο απαλλάσσεται της φορολογίας εισοδήματος στην Ελλάδα για το τεκμαρτό εισόδημα που προκύπτει από τη χρησιμοποίηση ακινήτων του στην Ελλάδα ως πρεσβεία και προξενείο, εφόσον και το αλλοδαπό δημόσιο απαλλάσσει με βάση την εσωτερική της νομοθεσία (όρος αμοιβαιότητας) τα αντίστοιχα εισοδήματα του Ελληνικού Δημοσίου στην αλλοδαπή. Αν όμως αποκτά εισοδήματα από την εκμίσθωση ακινήτου του στη χώρα μας, αυτά θα υπόκεινται σε φορολογία με βάση τις γενικές διατάξεις (εμπ.10017/11051/Β0012/21.12.2000 έγγραφό μας).

5. Από τα στοιχεία που μας θέσατε υπόψη με το σχετικό έγγραφό σας προκύπτει, ότι το Φιλανδικό Ινστιτούτο της Αθήνας αποτελεί ιδιωτικό ίδρυμα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με σκοπό την εκπροσώπηση και την προώθηση του φιλανδικού πολιτισμού. Το Φιλανδικό Ινστιτούτο χρησιμοποιεί για την εγκατάσταση του ακίνητη περιουσία η οποία ανήκει στο Φιλανδικό κράτος. Αρχικά την ακίνητη αυτή περιουσία διαχειριζόταν το Φιλανδικό Υπουργείο Παιδείας, αλλά από το 2005 και μετά τη διαχείριση αυτή ανέλαβε το Φιλανδικό Υπουργείο Οικονομικών. Πρόκειται δε να μεταβιβαστεί η κατοχή της ακίνητης περιουσίας αυτής, και όχι η κυριότητα, σε νομικό πρόσωπο («...») το οποίο ανήκει εξ ολοκλήρου στο κράτος με σκοπό την εκμετάλλευση της Κρατικής ακίνητης περιουσίας. Η «...» έχει ορίσει στα συμβόλαια που έχει υπογράψει με το εν λόγω Ινστιτούτο ότι, αναδρομικά, από την 1η Ιανουαρίου 2005, θα οφείλεται ενοίκιο και θα εισπράττει τα ενοίκια αυτά για λογαριασμό του Φιλανδικού Υπουργείου Οικονομικών.

6. Από τα πιο πάνω προκύπτει, ότι το Φιλανδικό Ινστιτούτο θα καταβάλλει ενοίκια στο Φιλανδικό Υπουργείο Οικονομικών για ακίνητα στην Ελλάδα που έχει στην κατοχή του. Κατά συνέπεια το Φιλανδικό Δημόσιο αποκτά εισοδήματα από την εκμίσθωση ακινήτων στην Ελλάδα για τα οποία θα φορολογηθεί με τις γενικές διατάξεις φορολογίας εισοδήματος, δηλαδή με 29% για τα εισοδήματα του οικονομικού έτους 2007 και με 25% για τα εισοδήματα του οικονομικού έτους 2008 και μετά (για τα εισοδήματα οικ. έτους 2006 χρήση 2005 - ο συντελεστής φορολογίας ήταν 32%).


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο