Δημοσιεύθηκε στις : [ 23-04-2007 ]

1014015/10222/Β0012/23.4.2007 Σε περίπτωση ανακλητικής δήλωσης θα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 61 του Κ.Φ.Ε..

(Σε περίπτωση ανακλητικής δήλωσης θα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 61 του Κ.Φ.Ε..)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 23 Απριλίου 2007
Αριθ. Πρωτ.:1014015/10222/Β0012

ΘΕΜΑ: Σε περίπτωση ανακλητικής δήλωσης θα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 61 του Κ.Φ.Ε..

ΣΧΕΤ.: Η από 5/02/2007 αίτησή σας.


Απαντώντας στη σχετική αίτησή σας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 61 του ν.2238/1994 η δήλωση αποτελεί δεσμευτικό τίτλο για το φορολογούμενο. Μπορεί όμως, για λόγους συγγνωστής πλάνης, να την ανακαλέσει εν όλω ή εν μέρει φέροντας και το βάρος της απόδειξης των πραγματικών περιστατικών που τη συνιστούν. Η ανάκληση γίνεται με την υποβολή δήλωσης μέσα στο οικείο οικονομικό έτος στον προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας, με την οποία ανακαλείται φορολογητέα ύλη ή τεκμαρτή και πραγματική δαπάνη ή οποιοδήποτε προσδιοριστικό της δαπάνης στοιχείο, προκειμένου να προσδιοριστεί το εισόδημα με βάση τα τεκμήρια.

2. Περαιτέρω, με τις διατάξεις του άρθρου 39 του ν.3427/2005, ορίζεται ότι τα άρθρα 2 και 3 του ν.3220/2004 που προβλέπουν το σχηματισμό ειδικού αφορολόγητου αποθεματικού επενδύσεων, καταργούνται για εισοδήματα που προκύπτουν από την 1η Ιανουαρίου 2005 και μετά, καθώς και για κέρδη που προκύπτουν από ισολογισμούς που κλείνουν από την ίδια ημερομηνία και μετά.

3. Επίσης, με την αρ. 1022452/10255/ΠΟΛ.1036/2.3.2006, ερμηνευτική εγκύκλιο του ν.3427/2005, διευκρινίσθηκε, ότι στις περιπτώσεις που οι επιχειρήσεις έκλεισαν ισολογισμό μετά την 31/12/2004 (π.χ. 31/3/2005, 30/6/2005), που αφορούσαν οικονομικό έτος 2005 και προέβησαν σε σχηματισμό αφορολόγητου αποθεματικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν.3220/2004, από τα κέρδη της χρήσης αυτής, υποχρεούνταν να υποβάλουν συμπληρωματική δήλωση φορολογίας εισοδήματος μέχρι το τέλος Μαρτίου 2006 για τη φορολόγηση του σχηματισθέντος αποθεματικού.

4. Από την αίτησή σας προκύπτει ότι η εταιρεία σας από τα κέρδη του οικονομικού έτους 2005 (διάρκεια διαχειριστικής περιόδου από 1.07.2004 έως 30.06.2005), σχημάτισε αφορολόγητο αποθεματικό του ν.2601/1998 ύψους 601.412,39 ευρώ, το οποίο συμπεριέλαβε στην δήλωση φορολογίας εισοδήματος του οικείου οικονομικού έτους.
Η εταιρεία σας, μετά από εσφαλμένη ερμηνεία των διατάξεων του άρθρου 39 του ν.3427/2005 και των οδηγιών που είχαν παρασχεθεί με την πιο πάνω ερμηνευτική εγκύκλιο του ιδίου νόμου, υπέβαλε συμπληρωματική δήλωση φορολογίας εισοδήματος του οικονομικού έτους 2005(30.03.2006), καταβάλλοντος ποσό φόρου 207.336,92 ευρώ το οποίο όμως αφορούσε την φορολόγηση του σχηματισθέντος αποθεματικού του ν.2601/1998.
Ενόψει των ανωτέρω, η εταιρεία σας διαπιστώνοντας την λανθασμένη φορολογική αντιμετώπιση στην οποία είχε προβεί, υπέβαλε ανακλητική δήλωση στις 20.12.2006.

5. Από όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω και δεδομένου ότι με βάση τις διατάξεις του άρθρου 61 του ν.2238/1994, ως οικείο οικονομικό έτος νοείται το έτος υπαγωγής σε φορολογία του εισοδήματος το οποίο ανακαλείται, δηλαδή στην προκειμένη περίπτωση το οικονομικό έτος 2005, προκύπτει, ότι η ανακλητική δήλωση που υποβλήθηκε από την εν λόγω εταιρεία σε ημερομηνία μετά τη λήξη του οικείου οικονομικού έτους 2005 δεν μπορεί να γίνει δεκτή από την αρμόδια φορολογούσα αρχή (Δ.Ο.Υ.), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 61 του ν.2238/1994 (1056721/1162/Α0012/16-6-2005, 1082401/11163/Β0012/11-12-2006 έγγραφά μας), όπως σας γνώρισε και η Δ.Ο.Υ. με το αρ. 19006/1-03-2007 έγγραφό της.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο