Δημοσιεύθηκε στις : [ 16-05-2007 ]

1031686/597/Α0012/16.5.2007 Αξίωση επιστροφής φόρου εισοδήματος λόγω δήλωσης ιατρικών εξόδων με συμπληρωματική εκπρόθεσμη δήλωση οικονομικού έτους 2002 που υποβάλλεται μετά τρία έτη από το έτος καταβολής.

(Αξίωση επιστροφής φόρου εισοδήματος λόγω δήλωσης ιατρικών εξόδων με συμπληρωματική εκπρόθεσμη δήλωση οικονομικού έτους 2002 που υποβάλλεται μετά τρία έτη από το έτος καταβολής.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 16 Μαΐου 2007
Αρ. Πρωτ.: 1031686/597/Α0012

ΘΕΜΑ: Αξίωση επιστροφής φόρου εισοδήματος λόγω δήλωσης ιατρικών εξόδων με συμπληρωματική εκπρόθεσμη δήλωση οικονομικού έτους 2002 που υποβάλλεται μετά τρία έτη από το έτος καταβολής.


Απαντώντας στις από 26 και 27 Μαρτίου 2007 αιτήσεις σας αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Από τις διατάξεις της περίπτωσης γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του Κ.Φ.Ε. (ν.2238/1994), όπως ίσχυαν το οικον. έτος 2002, προβλέπονταν τα εξής: «Από το συνολικό εισόδημα του φορολογουμένου αφαιρείται το συνολικό ετήσιο ποσό των εξόδων ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης του ίδιου και των λοιπών προσώπων που συνοικούν με αυτόν και τον βαρύνουν, τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 7, εφόσον το συνολικό οικογενειακό φορολογούμενο εισόδημα είναι μέχρι 29.350 ευρώ.........Το ποσό των εξόδων ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης κάθε συζύγου αφαιρείται από το εισόδημά του και εφόσον αυτό δεν επαρκεί και το συνολικό ποσό των εξόδων είναι μεγαλύτερο από το συνολικό οικογενειακό εισόδημα και πάνω από 29.350 ευρώ, το ποσό που αφαιρείται μερίζεται μεταξύ των συζύγων ανάλογα με το ύψος του φορολογούμενου με τις γενικές διατάξεις εισοδήματος του καθενός, όπως αυτό δηλώθηκε με την αρχική εμπρόθεσμη δήλωση».

2. Από τις ανωτέρω διατάξεις δεν προκύπτει απαγόρευση για τη δήλωση δαπάνης ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης με εκπρόθεσμη συμπληρωματική δήλωση.

3. Επίσης, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 62 του ίδιου νόμου, μετά την παρέλευση της προθεσμίας που ορίζεται στην παράγραφο αυτήν και σε κάθε περίπτωση πριν από την καταχώρηση στο οικείο βιβλίο του φύλλου ελέγχου, που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 68, επιτρέπεται η επίδοση αρχικής ή συμπληρωματικής δήλωσης, για την οποία επιβάλλεται και ο οριζόμενος από τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.2523/1997 πρόσθετος φόρος.

4. Με την 1121987/2039/Α0012/ΠΟΛ.1279/31.12.1999 διαταγή μας διευκρινίζεται ότι, αν ο φορολογούμενος υποβάλει εκπρόθεσμη συμπληρωματική δήλωση για να δηλώσει έξοδα ιατρικής περίθαλψης, δεν επιβάλλεται πρόστιμο.

5. Εξάλλου, με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 90 και των άρθρων 91 και 93 του ν.2362/1995, ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι η κατά του Δημοσίου απαίτηση προς επιστροφή αχρεωστήτως παρά το νόμο καταβληθέντος σ' αυτό χρηματικού ποσού παραγράφεται μετά τρία έτη από -την καταβολή και επιφυλασσομένης άλλης ειδικής διάταξης, η παραγραφή αρχίζει από το τέλος του οικονομικού έτους μέσα στο οποίο γεννήθηκε και ήταν δυνατή η δικαστική επιδίωξη αυτής.

6. Ακόμη, όπως έχει νομολογηθεί επί προκαταβληθέντος φόρου, η αξίωση προς επιστροφή ως αχρεωστήτου γεννιέται κατά το χρόνο της υποβολής της σχετικής δήλωσης από μέρους του φορολογούμενου από την οποία προκύπτει η έλλειψη φορολογικής του υποχρέωσης και όχι από το χρόνο της καταβολής (ΣτΕ 3664/1981, 1363/1982 και 1218/1994 και Γνωμ. Ν.Σ.Κ. 837/1991).

7. Επιπλέον, με την 656/2002 γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ., που κοινοποιήθηκε με την 1096766/4861 -21/0016/ΠΟΛ.1005/10.1.2003 διαταγή, έγινε δεκτό ότι η παραγραφή απαίτησης κατά του Δημοσίου αρχίζει από το χρονικό σημείο επελεύσεως του επιγενόμενου λόγου (έκδοση δικαστικής απόφασης, ψήφιση νέου νόμου κ.λπ.), καθόσον προ του χρόνου αυτού δεν υπήρξε καν γεγενημένη αξίωση επιστροφής του χρηματικού ποσού από το Δημόσιο.

8. Όπως αναφέρετε στις αιτήσεις σας, το έτος 2001 υποβληθήκατε σε δαπάνη νοσοκομειακής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης ποσού 9.237,25 ευρώ, την οποία δεν δηλώσατε στη δήλωσή σας οικον. έτους 2002, διότι τα πρωτότυπα δικαιολογητικά τα καταθέσατε στο Ι.Κ.Α. για την εκδίκαση ενστάσεώς σας. Βέβαια στη δήλωσή σας γράψατε σχετική σημείωση επιφύλαξης υποβολής συμπληρωματικής δήλωσης μετά την εκδίκαση της ενστάσεώς σας προς το Ι.Κ.Α. για νοσηλεία δρχ. 3.500.000. Μετά την έκδοση της απόφασης του Δ. Εφετείου Αθηνών, με την οποία απορρίφθηκε το αίτημά σας για καταβολή των πιο πάνω εξόδων από το Ι.Κ.Α., υποβάλατε την από 17.10.2006 συμπληρωματική δήλωση οικον. έτους 2002, την οποία η Γ' Δ.Ο.Υ. Αθηνών δεν έκανε δεκτή.

9. Με βάση τα ανωτέρω, στην περίπτωσή σας, η παραγραφή της απαίτησής σας κατά του Δημοσίου αρχίζει από το χρονικό σημείο επελεύσεως του επιγενόμενου λόγου, δηλαδή της έκδοσης της απόφασης του Δ. Εφετείου Αθηνών. Από το σημείο αυτό είναι βέβαιο ότι εσείς επιβαρύνεστε με τη δαπάνη νοσηλειών και όχι το Ι.Κ.Α., οπότε μπορείτε να τη συμπεριλάβετε στη δήλωσή σας εισοδήματος, υποβάλλοντας συμπληρωματική δήλωση με συνημμένα τα πρωτότυπα δικαιολογητικά.

10. Συνεπώς, η συμπληρωματική δήλωσή σας οικον. έτους 2002, την οποία υποβάλατε στη Δ.Ο.Υ. το έτος 2006 και με την οποία δηλώσατε δαπάνη νοσηλειών έτους. 2001 συνυποβάλλοντας τα πρωτότυπα δικαιολογητικά, πρέπει να γίνει δεκτή και να σας επιστραφεί το ποσό του φόρου που θα προκύψει από την εκκαθάριση αυτής ως αχρεωστήτου.

11. Η Δ.Ο.Υ. Γ' Αθηνών, προς την οποία κοινοποιείται το έγγραφο αυτό, παρακαλείται να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες σύμφωνα με το παραπάνω.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο