Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 18-10-2007 ]

1100226/1945/Α0012/18.10.2007 Χρόνος έναρξης της κατά του Δημοσίου αξίωσης επιστροφής φόρου λόγω καθυστερημένης είσπραξης αναδρομικών αποδοχών.

(Χρόνος έναρξης της κατά του Δημοσίου αξίωσης επιστροφής φόρου λόγω καθυστερημένης είσπραξης αναδρομικών αποδοχών. )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

 Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2007
Αριθ. Πρωτ.: 1100226/1945/Α0012

ΘΕΜΑ: Χρόνος έναρξης της κατά του Δημοσίου αξίωσης επιστροφής φόρου λόγω καθυστερημένης είσπραξης αναδρομικών αποδοχών.

Απαντώντας στο 14955/2.10.2007 έγγραφό σας, σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε με τα εξής:

1. Με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 90 και των άρθρων 91 και 93 του ν.2362/1995, ορίζεται μεταξύ άλλων ότι, η κατά του Δημοσίου απαίτηση προς επιστροφή αχρεωστήτως ή παρά νόμο καταβληθέντος σ' αυτό χρηματικού ποσού παραγράφεται μετά τρία έτη από την καταβολή και επιφυλασσομένης άλλης ειδικής διάταξης η παραγραφή αρχίζει από το τέλος του οικονομικού έτους μέσα στο γεννήθηκε και ήταν δυνατή η δικαστική επιδίωξη αυτής.

2. Εξάλλου όπως έχει νομολογηθεί επί προκαταβληθέντος φόρου, η αξίωση προς επιστροφή ως αχρεωστήτου γεννάται κατά το χρόνο της υποβολής της σχετικής δήλωσης από μέρους του φορολογούμενου από την οποία προκύπτει η έλλειψη φορολογικής του υποχρέωσης και όχι από το χρόνο της καταβολής (Σ.τ.Ε 3664/1981, 1363/1982 και 1218/1994 και Γνωμ. Ν.Σ.Κ 837/1991).
Επομένως, η αξίωση των φυσικών ή νομικών προσώπων για επιστροφή προκαταβληθέντων και παρακρατηθέντων φόρων παραγράφεται μετά τρία έτη από τότε που έπρεπε να υποβληθεί η αντίστοιχη δήλωση φορολογίας εισοδήματος, η δε τριετία της παραγραφής αρχίζει από την 1η του επόμενου (έτους), από το οικείο οικονομικό έτος.
Επίσης, με την 656/2002 γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ. που κοινοποιήθηκε με την 1096766/4861-21/0016/ΠΟΛ.1005/10.1.2003 διαταγή, έγινε δεκτό ότι η παραγραφή απαίτησης κατά του Δημοσίου αρχίζει από το χρονικό σημείο επελεύσεως του γενόμενου λόγου (έκδοση δικαστικής απόφασης, ψήφιση νέου νόμου κ.λπ.) καθόσον προ του χρόνου αυτού δεν υπήρξε καν γεγενημένη αξίωση επιστροφής του χρηματικού ποσού από το Δημόσιο.

3. Όπως αναφέρετε στο έγγραφό σας φορολογούμενος υπέβαλε στις 3.5.2007 συμπληρωματικές δηλώσεις οικ. ετών 2002-2006 λόγω αναδρομικών αποδοχών που του καταβλήθηκαν το 2006. σύμφωνα και με τη βεβαίωση που του χορήγησε η υπηρεσία του στις 9.3.2007, και αφορούσαν τα έτη 2001 έως και 2006.

4. Ύστερα από τα παραπάνω οι αναδρομικές αποδοχές που εγκρίθηκαν και καταβλήθηκαν το 2006 είναι εισοδήματα που εισπράχθηκαν τη χρήση 2006 και ο φορολογούμενος σωστά δήλωσε τις αποδοχές αυτές σε συμπληρωματικές δηλώσεις των ετών όπου ανάγονται εφόσον δεν προέκυψαν από έκδοση δικαστικής απόφασης ή με βάση νόμο.
Περαιτέρω, καθόσον η παραγραφή αρχίζει από το χρόνο της σχετικής έγκρισης καταβολής των αναδρομικών αποδοχών ο φορολογούμενος δικαιούται την είσπραξη επιστροφής του παρακρατηθέντα φόρου των αναδρομικών αυτών αποδοχών διότι από το οικονομικό έτος που καταβλήθηκαν και είχε υποχρέωση να τις δηλώσει δεν έχει παρέλθει τριετία (σχετ.1035642/669/Α0012/24.4.2007 έγγραφο).


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο