Δημοσιεύθηκε στις : [ 11-07-2007 ]

1063515/10744/Β0012/11.7.2007 Χορήγηση βεβαιώσεων μερισμάτων από ανώνυμες εταιρείες με μετοχές εισηγμένες στο Χ.Α.

(Χορήγηση βεβαιώσεων μερισμάτων από ανώνυμες εταιρείες με μετοχές εισηγμένες στο Χ.Α.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 11 Ιουλίου 2007
Αρ. Πρωτ.: 1063515/10744/Β0012

ΘΕΜΑ: Χορήγηση βεβαιώσεων μερισμάτων από ανώνυμες εταιρείες με μετοχές εισηγμένες στο Χ.Α.

ΣΧΕΤ.: Το αρ. πρωτ. 26576/Β.1159/18.6.2007 έγγραφό σας.


Απαντώντας στο σχετικό έγγραφό σας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Με την αρ. πρωτ. 1024401/527/Α0012/7.3.2002 διαταγή μας έχει γίνει δεκτό, ότι προκειμένου οι φορολογούμενοι φυσικά πρόσωπα να περιλάβουν στις οικείες δηλώσεις τους φορολογίας εισοδήματος μερίσματα από ημεδαπές ανώνυμες εταιρείες, απαιτείται, όπως και τα νομικά πρόσωπα της παρ.1 του άρθρου 101 του Κ.Φ.Ε. (Α.Ε., Ε.Π.Ε. κ.λπ.), να χορηγούν σχετικές βεβαιώσεις των εταιρειών αυτών, τις οποίες θα πρέπει να συνυποβάλουν με τις δηλώσεις τους φορολογίας εισοδήματος. Οι βεβαιώσεις αυτές δεν μπορούν να αναπληρωθούν από βεβαιώσεις που εκδίδονται από Ε.Π.Ε.Υ. (Εταιρείες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών) οι οποίες εισπράττουν τα μερίσματα για λογαριασμό των πελατών τους, καθόσον οι εταιρείες αυτές δεν έχουν τη δικαιοδοσία για κάτι τέτοιο.

2. Με την αρ. πρωτ. 1010984/10169/Β0012/ΠΟΛ.1073/3.5.2007 εγκύκλιό μας και μετά από σχετικό ερώτημα που μας υπέβαλε η Τράπεζα της Ελλάδος έγινε δεκτό, ότι οι Εταιρείες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Ε.Π.Ε.Υ.) δύνανται να χορηγούν τις βεβαιώσεις μερισμάτων όταν οι μετοχές της εταιρείας είναι ανώνυμες εισηγμένες στο Χ.Α., σε εφαρμογή των διατάξεων της περ.α' της παρ.2 του άρθρου 39 της αριθ. πρωτ. 3/304/10.6.2004 απόφασης του διοικητικού συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Κανονισμός Λειτουργίας του Συστήματος Αυλών Τίτλων) με τις οποίες ορίζεται, ότι εφόσον πρόκειται για ανώνυμες αξίες, την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης των χρηματιστηριακών συναλλαγών, που καταρτίστηκαν την ημέρα που η Εκδότρια είχε καθορίσει ως ημέρα προσδιορισμού των μετόχων που δικαιούνται μερίσματος, το Κ.Α.Α. (Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών) εκδίδει στους δικαιούχους μερίσματος τις σχετικές βεβαιώσεις.

Αντίθετα, όταν οι μετοχές είναι ονομαστικές εισηγμένες στο Χ.Α., οι σχετικές βεβαιώσεις πρέπει να χορηγούνται αποκλειστικά από τις εταιρείες, λαμβανομένων (πέραν των φορολογικών διατάξεων) υπόψη και τις διατάξεις της περ.α' της παρ.1 του άρθρου 39 της αριθ. πρωτ. 3/304/10.6.2004 απόφασης του διοικητικού συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Κανονισμός Λειτουργίας του Συστήματος Αυλών Τίτλων) με τις οποίες ορίζεται, ότι σε περίπτωση διανομής μερίσματος, εφόσον πρόκειται για ονομαστικές μετοχές, την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης των χρηματιστηριακών συναλλαγών, που καταρτίστηκαν την ημέρα που η Εκδότρια είχε καθορίσει ως ημέρα προσδιορισμού των μετόχων που δικαιούνται μερίσματος, το Κ.Α.Α. (Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών) θέτει στη διάθεση της Εκδότριας, Αρχείο Προσδιορισμού Δικαιούχων Μερίσματος.

3. Επισημαίνεται, ότι με τα αρ. πρωτ. 1019440/10256/Β0012/23.2.2007 και 1029294/10367/Β0012/20.3.2007 έγγραφα μας ζητήσαμε τις απόψεις της νομικής υπηρεσίας της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και η απάντηση της Τράπεζας της Ελλάδος ήταν ότι οι βεβαιώσεις μερισμάτων θα πρέπει κατά τη γνώμη της να χορηγούνται από τις εταιρείες, ενώ η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δεν ανταποκρίθηκε στο αίτημά μας.

4. Από τα ανωτέρω συνάγεται, ότι με την αριθ. πρωτ. 1010984/10169/Β0012/ΠΟΛ.1073/3.5.2007 εγκύκλιο δεν ανατρέψαμε τη θέση που είχαμε διατυπώσει με την αρ. πρωτ. 1024401/527/Α0012/7.3.2002 διαταγή μας και η οποία ίσχυε πάγια, αλλά απλώς επεκτείναμε τη δυνατότητα χορήγησης των βεβαιώσεων μερισμάτων και στις Εταιρείες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Ε.Π.Ε.Υ.), όταν τα μερίσματα προέρχονται από μετοχές ανώνυμες εισηγμένες στο Χ.Α..

Επίσης, συνάγεται, ότι η ρύθμιση αυτή δεν είναι αυθαίρετη, όπως αφήνει να εννοηθεί η "Ένωση Εισηγμένων Εταιριών", αλλά αντιθέτως είναι σύμφωνη με τις ισχύουσες διατάξεις και περαιτέρω, για τη λήψη της ζητήσαμε και τη γνώμη των νομικών διευθύνσεων εμπλεκομένων φορέων.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο