Δημοσιεύθηκε στις : [ 29-03-2007 ]

1095785/2233/Α0012/29.3.2007 Υπόθεση επιχείρησης.

(Υπόθεση επιχείρησης.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

 Αθήνα 29 Μαρτίου 2007
Αριθ. Πρωτ.: 1095785/2233/Α0012

ΘΕΜΑ: Υπόθεση επιχείρησης.

Μετά από το με αριθμ. πρωτ. «...» έγγραφο με το οποίο μας εστάλη η πορισματική έκθεση της υπόθεσης του κυρίου «...» και το με αριθ. 1095784/9575/1758/Α0014/π.ε./15.1.2007 σχετικό έγγραφο της Δ/νσης 14ης Φ.Π.Α., σας πληροφορούμε τα παρακάτω:
Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 75 του ν.2238/1994 ορίζεται ότι «το φύλλο ελέγχου που οριστικοποιήθηκε επειδή δεν ασκήθηκε ένδικο μέσο, καθώς και αυτό που αφορά δήλωση η οποία κρίθηκε ειλικρινής, δύναται να ακυρωθεί ή να τροποποιηθεί, κατά περίπτωση, για έναν από τους λόγους που αναφέρονται πιο κάτω περιοριστικά:
α) Για ολική ή μερική έλλειψη φορολογικής υποχρέωσης,
β) Αν ο φορολογούμενος δεν έλαβε γνώση αποδεδειγμένα του φύλλου ελέγχου.
γ) Αν ο προϊστάμενος της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας που έχει εκδώσει το φύλλο ελέγχου δεν είχε αρμοδιότητα να επιληφθεί στη φορολογία.
δ) Για λογιστικό λάθος.
ε) Για εσφαλμένο προσδιορισμό του φορολογητέου εισοδήματος και του φόρου που αναλογεί σε αυτό».
Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του ίδιου άρθρου και νόμου ορίζεται ότι για την ακύρωση ή τροποποίηση του φύλλου ελέγχου, σύμφωνα με την παράγραφο 1, αποφασίζει ο προϊστάμενος της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας με τη σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου επιθεωρητή δημόσιων οικονομικών υπηρεσιών, ύστερα από αίτηση του φορολογουμένου ή προκειμένου για τις περιπτώσεις γ', δ' και ε' της παραγράφου 1, ο αρμόδιος επιθεωρητής δημόσιων οικονομικών υπηρεσιών, ύστερα από αίτημα του προϊσταμένου της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας.
Από τα πιο πάνω σχετικά έγγραφα προκύπτει, εκτός άλλων, ότι από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. εκδόθηκε συμπληρωματική πράξη επιβολής πρόσθετου φόρου σε βάρος του εν λόγω φορολογούμενου, κατά της οποίας ασκήθηκε προσφυγή. Επιπλέον διαπιστώθηκε ότι στην πράξη αυτή, υπάρχει λογιστικό λάθος και για το λόγο αυτό προτείνεται η πράξη να ακυρωθεί. Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, σας γνωρίζουμε ότι οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 75 του Κ.Φ.Ε., «περί ακύρωσης ή τροποποίησης οριστικής εγγραφής» δεν έχουν εφαρμογή στη συγκεκριμένη περίπτωση, καθόσον για την εν λόγω συμπληρωματική πράξη έχει ασκηθεί προσφυγή εκ μέρους του φορολογούμενου, οπότε δεν έχει καταστεί οριστική, γεγονός που είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ακύρωσή της.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο