Δημοσιεύθηκε στις : [ 07-05-2007 ]

1045035/2388/Α0012πε/7.5.2007 Ακύρωση ή τροποποίηση φύλλου ελέγχου που οριστικοποιήθηκε με διοικητική επίλυση της διαφοράς.

(Ακύρωση ή τροποποίηση φύλλου ελέγχου που οριστικοποιήθηκε με διοικητική επίλυση της διαφοράς.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

 Αθήνα, 7 Μαΐου 2007
Αρ. Πρωτ.: 1045035/2388/Α0012πε

ΘΕΜΑ: Ακύρωση ή τροποποίηση φύλλου ελέγχου που οριστικοποιήθηκε με διοικητική επίλυση της διαφοράς.

Σε απάντηση της από 15.9.2006 καταγγελίας του φορολογούμενου κυρίου «...» η οποία διαβιβάστηκε στη Δ/νσή μας από την Επιτροπή Αξιολόγησης Καταγγελιών με το αριθμ. εμπ. πρωτ. «...» έγγραφο, σχετικά με το ανωτέρω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 75 του ν.2238/1994 (Κ.Φ.Ε.), το φύλλο ελέγχου που οριστικοποιήθηκε επειδή δεν ασκήθηκε ένδικο μέσο, καθώς και αυτό που αφορά δήλωση η οποία κρίθηκε ειλικρινής, δύναται να ακυρωθεί ή να τροποποιηθεί, κατά περίπτωση, για έναν από τους λόγους που αναφέρονται πιο κάτω, περιοριστικά:

α) Για ολική ή μερική έλλειψη φορολογικής υποχρέωσης.
β) Αν ο φορολογούμενος δεν έλαβε γνώση αποδεδειγμένα το φύλλο ελέγχου.
γ) Αν ο προϊστάμενος της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας που έχει εκδώσει το φύλλο ελέγχου δεν είχε αρμοδιότητα να επιληφθεί στη φορολογία.
δ) Για λογιστικό λάθος.
ε) Για εσφαλμένο προσδιορισμό του φορολογητέου εισοδήματος και του φόρου που αναλογεί σε αυτό.

2. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 70 του ιδίου νόμου, ορίζεται ότι, αν συμπέσουν οι απόψεις του υπόχρεου και του προϊσταμένου της αρμόδιας ελεγκτικής υπηρεσίας στις περιπτώσεις της παρ. 1 του άρθρου αυτού ή της Επιτροπής, όταν πρόκειται για υποθέσεις για τις οποίες αρμόδιες είναι οι Επιτροπές της παρ. 5 του άρθρου αυτού, συντάσσεται και υπογράφεται, από όλα τα μέρη που μετέχουν στη διαδικασία, πράξη επίλυσης της διαφοράς. Με την πράξη αυτή που είναι αμετάκλητη θεωρείται ότι η διαφορά επιλύθηκε ολικά ή μερικά.
Στην περίπτωση αυτή, η προσφυγή που τυχόν ασκήθηκε δεν παράγει κανένα αποτέλεσμα ή ισχύει μόνο για το μέρος που δεν επιλύθηκε η διαφορά.
Αν υποβληθεί αίτημα για διοικητική επίλυση της διαφοράς με ιδιαίτερη αίτηση, η προθεσμία για την άσκηση της προσφυγής αναστέλλεται με την υποβολή της αίτησης, μη υπολογιζόμενης της ημέρας υποβολής αυτής και συνεχίζει από την επόμενη εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα της ημέρας υπογραφής της πράξης ματαίωσης ή μερικής επίλυσης της διαφοράς.

3. Από τα παραπάνω και σύμφωνα με την πάγια θέση της διοίκησης προκύπτει ότι η διοικητική επίλυση της διαφοράς, αποκλείει κάθε περαιτέρω αμφισβήτηση ή ανατροπή της στις αρμόδιες φορολογικές αρχές, ώστε να καθίσταται αδύνατη ακόμα και η εφαρμογή του άρθρου 75 του Κ.Φ.Ε., έστω και αν είναι πρόδηλη η τυχόν έλλειψη φορολογικής υποχρέωσης του συμβιβασθέντος φορολογούμενου.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο