Δημοσιεύθηκε στις : [ 28-03-2007 ]

1011756/244/Α0012/28.3.2007 Κατά την μεταφορά φορολογητέας ύλης η τελεσιδικία της εγγραφής στο όνομα του πραγματικού υπόχρεου, αποτελεί προϋπόθεση για τη διαγραφή του φόρου από το πρόσωπο που δεν έχει φορολογική υποχρέωση.

(Κατά την μεταφορά φορολογητέας ύλης η τελεσιδικία της εγγραφής στο όνομα του πραγματικού υπόχρεου, αποτελεί προϋπόθεση για τη διαγραφή του φόρου από το πρόσωπο που δεν έχει φορολογική υποχρέωση.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 28 Μαρτίου 2007
Αριθ. Πρωτ.: 1011756/244/Α0012

ΘΕΜΑ: Κατά την μεταφορά φορολογητέας ύλης η τελεσιδικία της εγγραφής στο όνομα του πραγματικού υπόχρεου, αποτελεί προϋπόθεση για τη διαγραφή του φόρου από το πρόσωπο που δεν έχει φορολογική υποχρέωση.

ΣΧΕΤ.: Το 1869/30.1.07 έγγραφό σας.


Απαντώντας στο πιο πάνω σχετικό, αναφορικά με το υπόψη θέμα, σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:

1. Με τις διατάξεις της παραγρ.2 του άρθρου 72 του ν.2238/1994 ορίζεται η δυνατότητα μεταφοράς φορολογητέας ύλης και στη περίπτωση που η φορολογητέα ύλη φορολογήθηκε στο όνομα προσώπου το οποίο σύμφωνα με το νόμο δεν έχει φορολογική υποχρέωση γι' αυτή τη φορολογητέα ύλη. Στην περίπτωση αυτή, όταν ο προϊστάμενος Δ.Ο.Υ. διαπιστώσει την πλάνη, προβαίνει σε νέα εγγραφή στο όνομα του πραγματικού υπόχρεου.
Η τελεσιδικία της νέας εγγραφής στο όνομα του πραγματικού υπόχρεου, αποτελεί λόγο τροποποίησης ή ακύρωσης ή κατά περίπτωση, αναθεώρησης της παλιάς εγγραφής, καθόσον αφορά τη φορολογητέα ύλη η οποία περιλήφθηκε στη νέα εγγραφή.

2. Συνεπώς, στην παρούσα υπόθεση, εφόσον από την Υπηρεσία σας διαπιστωθεί πλάνη, θα πρέπει οίκοθεν, με βάση την αίτηση του κυρίου «...» (χωρίς την υποβολή ανακλητικής δήλωσης από αυτόν), να προβείτε σε διαγραφή του φόρου που αναλογεί στο ποσό της προσόδου των 14.949,38 ευρώ που δηλώθηκε στη δήλωση του οικον. έτους 2003 μόνο μετά την, με οποιοδήποτε τρόπο, τελεσιδικία της αντίστοιχης εγγραφής του υπόψη εισοδήματος για το ίδιο οικον. έτος του «...» στην Δ.Ο.Υ. Πατρών. Για τη διενέργεια της διαγραφής αυτής θα λάβετε υπόψη σας και τις διατάξεις της παραγρ.3 του ίδιου άρθρου.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο