Δημοσιεύθηκε στις : [ 15-05-2007 ]

1103684/2417/Α0012/15.5.2007 Εφαρμογή του άρθρου 72 του ν.2238/1994.

(Εφαρμογή του άρθρου 72 του ν.2238/1994.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 15 Μαΐου 2007
Αριθ. Πρωτ.: 1103684/2417/Α0012

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή του άρθρου 72 του ν.2238/1994.

ΣΧΕΤ.: Το 17855/16.11.2006 έγγραφό σας.


Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Με βάση τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της υποπ.αα' της περίπτ.α' της παρ.1 του άρθρου 31 του ν.2238/1994 όπως αυτό ισχύει για τις χρήσεις που λήγουν μέχρι 31.12.2002 πριν την τροποποίηση του με την παραγρ.2 του άρθρου 5 του ν.3091/2002 (ΦΕΚ 330 Α'), από τα ακαθάριστα έσοδα των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης, δεν εκπίπτουν οι μισθοί και οι κάθε είδους απολαβές των εταίρων ή μελών τους προκειμένου να προσδιορισθεί το καθαρό τους εισόδημα.

2. Όπως αναφέρετε στο έγγραφό σας, ο φορολογούμενός σας ελάμβανε αμοιβές από την υπόψη Ε.Π.Ε. που ήταν μέλος, οι οποίες αφαιρούνταν από τα ακαθάριστα έσοδα της Ε.Π.Ε. και δηλώνονταν από τον ίδιο ως εισόδημα με τις ατομικές του δηλώσεις οικον. ετών 1994, 1995, 1996 και 1997. Κατόπιν ελέγχου της Ε.Π.Ε από το πρώην 16ο ΤΕΚ Αθηνών ορθώς οι αμοιβές αυτές προστέθηκαν στο δηλούμενο εισόδημα της Ε.Π.Ε ως λογιστικές διαφορές για να φορολογηθούν στο επίπεδο του νομικού προσώπου.

3. Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 72 του ν.2238/1994 (Κ.Φ.Ε.) η μεταφορά φορολογητέας ύλης έχει εφαρμογή και στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η φορολογητέα ύλη φορολογήθηκε στο όνομα προσώπου, το οποίο σύμφωνα με το νόμο δεν έχει φορολογική υποχρέωση γι' αυτή τη φορολογητέα ύλη. Σε αυτή την περίπτωση ο προϊστάμενος της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας, όταν διαπιστώσει την πλάνη, προβαίνει σε νέα εγγραφή στο όνομα του πραγματικού υπόχρεου. Η τελεσιδικία της νέας εγγραφής, στο όνομα του πραγματικού υπόχρεου, αποτελεί λόγο τροποποίησης ή ακύρωσης ή, κατά περίπτωση, αναθεώρησης της παλιάς εγγραφής, καθόσον αφορά τη φορολογητέα ύλη η οποία περιλήφθηκε στη νέα εγγραφή.
Επισημαίνεται ακόμα, ότι κατά την εφαρμογή των διατάξεων περί μεταφοράς φορολογητέας ύλης (παρ. 1,2 του άρθρου 72 του ν.2238/1994) δεν ισχύουν: α) οι διατάξεις περί παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για την ενέργεια των οικείων φορολογικών εγγραφών και β) η προθεσμία που ορίζεται από τις διατάξεις του νόμου περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων για την επιστροφή ή το συμψηφισμό φόρων, γενικά, που καταβλήθηκαν αχρεωστήτως (παρ.3 άρθρου 72 ν.2238/1994).

4. Με βάση τις ανωτέρω διατάξεις για την αποφυγή της διπλής φορολόγησης των αμοιβών αυτών, εφόσον αυτές είχαν ήδη δηλωθεί από το φορολογούμενο, εταίρο της Ε.Π.Ε., ο οποίος σύμφωνα με το νόμο δεν είχε φορολογική υποχρέωση γι' αυτή τη φορολογητέα ύλη, ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. που είναι αρμόδιος για τη φορολόγηση των εισοδημάτων του εταίρου της Ε.Π.Ε. (Δ.Ο.Υ. Αθηνών) δύναται να εφαρμόσει τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν.2238/1994.
Το προηγούμενο άρθρο έχει εφαρμογή ανεξάρτητα από την οριστική περαίωση της δήλωσης του εταίρου της ΕΠΕ, (ΠΟΛ.1177/2002, Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1155/2002), καθόσον για την μεταφορά της φορολογητέας ύλης, πέραν των πραγματικών περιστατικών, δεν απαιτούνται από τη διάταξη περαιτέρω προϋποθέσεις.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο