Δημοσιεύθηκε στις : [ 11-06-2007 ]

1057514/1104/Α0012/11.6.2007 Υποχρέωση δήλωσης των μισθωμάτων ακινήτων ιδιοκτησίας Ο.Ε. που λύεται λόγω θανάτου των μελών της, από τον μοναδικό κληρονόμο τους.

(Υποχρέωση δήλωσης των μισθωμάτων ακινήτων ιδιοκτησίας Ο.Ε. που λύεται λόγω θανάτου των μελών της, από τον μοναδικό κληρονόμο τους.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 11 Ιουνίου 2007
Αριθ. Πρωτ.: 1057514/1104/Α0012

ΘΕΜΑ: Υποχρέωση δήλωσης των μισθωμάτων ακινήτων ιδιοκτησίας Ο.Ε. που λύεται λόγω θανάτου των μελών της, από τον μοναδικό κληρονόμο τους.

ΣΧΕΤ.: α) Το 1022016/430/Α0012/8.5.2007 έγγραφό μας.
β) Το «....» έγγραφο της Δ/νσης Ελέγχου.


Σε συνέχεια του πιο πάνω (α) σχετικού απαντητικού μας εγγράφου, αναφορικά με το υπόψη θέμα και ενόψει της υποβολής νεώτερου ερωτήματος της Δ/νσης Ελέγχου, αναφορικά με τη δυνατότητα εφαρμογής του άρθρου 72 του ν.2238/1994 στην παρούσα υπόθεση, με το πιο πάνω (β) σχετικό, σας πληροφορούμε συμπληρωματικά τα ακόλουθα:

1. Με τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 72 του ν.2238/1994 ορίζεται η δυνατότητα μεταφοράς της φορολογητέας ύλης στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η φορολογητέα ύλη φορολογήθηκε στο όνομα προσώπου το οποίο σύμφωνα με το νόμο δεν έχει φορολογική υποχρέωση γι' αυτή τη φορολογητέα ύλη. Σε αυτή την περίπτωση ο προϊστάμενος της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας, όταν διαπιστώσει την πλάνη, προβαίνει σε νέα εγγραφή στο όνομα του πραγματικού υπόχρεου. Η τελεσιδικία της νέας εγγραφής, στο όνομα του πραγματικού υπόχρεου, αποτελεί λόγω τροποποίησης ή ακύρωσης ή κατά περίπτωση, αναθεώρησης, της παλαιάς εγγραφής, καθόσον αφορά τη φορολογητέα ύλη η οποία περιλήφθηκε στη νέα εγγραφή.
Κατά την εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων δεν ισχύουν: α) οι διατάξεις περί παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για την ενέργεια των οικείων φορολογικών εγγραφών και β) η προθεσμία που ορίζεται από τις διατάξεις του νόμου περί είσπραξης δημόσιων εσόδων για την επιστροφή ή το συμψηφισμό φόρων, γενικά, που
καταβλήθηκαν αχρεωστήτως.

2. Ερμηνεύοντας τις πιο πάνω διατάξεις έγινε δεκτό από τη Διοίκηση ότι υπάρχει δυνατότητα μεταφοράς φορολογητέας ύλης σε περίπτωση που τα εισοδήματα από εκμίσθωση ακινήτων ιδιοκτησίας Ο.Ε. δηλώθηκαν από τους εταίρους της και φορολογήθηκαν με τις ατομικές τους δηλώσεις, αντί να δηλωθούν και να φορολογηθούν στο όνομα της εταιρίας. Στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται η υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων, αλλά η μεταφορά της, φορολογητέας ύλης διενεργείται οίκοθεν από τον αρμόδιο Προϊστάμενο Δ.Ο.Υ., εφόσον διαπιστώσει ότι από πλάνη ο φορολογούμενος φορολογήθηκε για φορολογητέα ύλη που δεν είχε φορολογική υποχρέωση, προβαίνοντας σε νέα εγγραφή στο όνομα του πραγματικού υπόχρεου, χωρίς την επιβολή κυρώσεων. Η τελεσιδικία της νέας εγγραφής στο όνομα του πραγματικού υπόχρεου αποτελεί προϋπόθεση τροποποίησης ή ακύρωσης ή κατά περίπτωση αναθεώρησης της παλιάς εγγραφής. Η διαπίστωση της πλάνης σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση είναι θέμα πραγματικό και ανάγεται στην ελεγκτική εξουσία του αρμόδιου Προϊσταμένου Δ.Ο.Υ. (σχετ. τα 1062435/1024/Α0012/10.12.1999, 1014518/1658/Α0012/11.2.2000 και 1008694/230/Α0012/18.2.2003 έγγραφά μας).

3. Συνεπώς, η δυνατότητα μεταφοράς της φορολογητέας ύλης στο όνομα της Ο.Ε. για το χρονικό διάστημα από 28.9.1974 μέχρι 13.5.1986 που αυτή τελούσε υπό εκκαθάριση, για τα εισοδήματα ακινήτων ιδιοκτησίας της, που δηλώθηκαν από τα μέλη της «...» και «...» αποτελεί θέμα πραγματικό κι αρμόδιος να αποφανθεί είναι ο Προϊστάμενος Δ.Ο.Υ..


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο