Δημοσιεύθηκε στις : [ 20-12-1994 ]

ΠΟΛ.1298/20.12.1994 Διάθεση φορολογικών εντύπων

(Διάθεση φορολογικών εντύπων)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 1994
Αρ. Πρωτ. : 1142744/1138/0006Β'

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ 971 Β'/29-12-1994
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Η.Π.13.12.1994/ΒΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β'

ΠΟΛ 1298

ΘΕΜΑ : Διάθεση φορολογικών εντύπων.

1142744/1138/0006Β/ΠΟΛ. 1298/20.12.1994

Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των Π.Δ. 284/88 (ΦΕΚ Α' 128) και 551/1988 (ΦΕΚ Α' 259).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 1591/86 (ΦΕΚ Α' 50).
3. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 12 του ν.δ. 3323/1955 (ΦΕΚ 214 Α'), όπως τροποποιήθηκαν με την παρ. 9 του άρθρου 35 του ν. 1884/1990 (ΦΕΚ Α' 81).
4. Τις διατάξεις των παραγράφων 15 του άρθρου 16α, 7 του άρθρου 44 και του άρθρου 70 του ν.δ. 3323/1955 (ΦΕΚ Α 214).
5. Τις διατάξεις των άρθρων 29 και 31 του ν. 1642/86, όπως ισχύουν.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Π.Δ. 186/1992 (ΦΕΚ Α' 84) όπως ισχύει.
7. Την ανάγκη καθιέρωσης ενιαίας διαδικασίας διάθεσης μεγάλου αριθμού φορολογικών εντύπων σε επαγγελματικές οργανώσεις ή μεμονωμένους επαγγελματίες, με σκοπό την ικανοποίηση των αναγκών τους, κατά την υποβολή Φορολογικών Στοιχείων έτους 1995.
8. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του νόμου 1558/85, όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ Α 154).
9. Οτι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

1. Τη διάθεση, για το έτος 1995, σε επαγγελματικές ενώσεις και μεμονωμένους επαγγελματίες (φοροτεχνικά γραφεία, λογιστές κ.λπ.), ποσοστού δέκα πέντε τοις εκατό (15%) για κάθε είδος των κατωτέρω εκτυπωθέντων εντύπων μας, έναντι συμβολικού τιμήματος, για την εξυπηρέτηση των φορολογουμένων:

α) Εντυπα φορολογίας εισοδήματος:
(i) Δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικονομικού έτους 1995 (έντυπο Ε1).
(ii) Αναλυτική κατάσταση μισθωμάτων (έντυπο Ε2).
(iii) Αναλυτικά στοιχεία φορολογίας εισοδήματος (για βιβλία Α' και Β' κατηγορίας του ΚΒΣ) (έντυπο Ε3)
(iv) Αναλυτικά στοιχεία φορολογίας εισοδήματος, (για βιβλία Γ' κατηγορίας του ΚΒΣ) (έντυπο Ε4).
(v) Δήλωση φορολογίας εισοδήματος εταιριών, κοινοπραξιών (έντυπο Ε5).
(vi) Βεβαίωση αποδοχών ή συντάξεων (Φ.01.042).
(vii) Οριστική δήλωση φόρου μισθωτών υπηρεσιών (έντυπο Ε7).
(viii) Δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9).
(ix) Αναλυτικά στοιχεία προσδιορισμού καθαρού εισοδήματος με βάση αντικειμενικά κριτήρια (έντυπα Ε10, Ε11). (x) Προσωρινή δήλωση απόδοσης παρακρατούμενου φόρου εισοδήματος.

Η Προσωρινή δήλωση απόδοσης παρακρατούμενου φόρου εισοδήματος θα διατίθεται στο ποσό των 100 δραχμών ανά μπλοκ των δέκα δηλώσεων έκαστο. Η συμβολική τιμή διάθεσης των παραπάνω εντύπων είναι τέσσερις (4) δραχμές για κάθε μονόφυλλο και έξι (6) δραχμές για κάθε δίφυλλο.

β) Εντυπα φορολογίας προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) (άρθρα 29 και 31 ν. 1642/86, όπως ισχύουν)
i) Δήλωση έναρξης εργασιών 001 - ΦΠΑ
ii) Δήλωση μεταβολών - μετάταξης 002 - ΦΠΑ
iii) Δήλωση οριστική παύσης εργασιών 003 - ΦΠΑ
iv) Ενθετο μελών δήλωσης έναρξης 001Α - ΦΠΑ
v) Ενθετο μελών δήλωσης μεταβολών 002Α - ΦΠΑ
vi) Ενθετο υποκαταστημάτων δήλωσης έναρξης 001Β - ΦΠΑ
vii) Ενθετο υποκ/των δήλωσης μεταβολών 002Β - ΦΠΑ
viii) Βεβαίωση υποβολής έναρξης εργασιών 001Ε - ΦΠΑ
ix) Βεβαίωση υποβολής δήλωσης μεταβολών - μετάταξης 002Μ - ΦΠΑ
x) Βεβαίωση υποβολής δήλωσης διακοπής 003Δ - ΦΠΑ
xi) Περιοδική εκκαθάριση ΦΠΑ (Α' κατ. Κ.Β.Σ.) 007 - ΦΠΑ
xii) Περιοδική εκκαθάριση ΦΠΑ (Β' & Γ' κατ. Κ.Β.Σ.) 004 - ΦΠΑ
xiii) Προσωρινή δήλωση ΦΠΑ 005 - ΦΠΑ
xiv) Εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ 009/94 - ΦΠΑ
xv) Ανακεφαλαιωτικός πίνακας ενδοκοινοτικών παραδόσεων 047 - ΦΠΑ Η συμβολική τιμή διάθεσης των παραπάνω εντύπων είναι 4 δραχμές για τα μονόφυλλα, 6 δραχμές για τα δίφυλλα και 8 δραχμές για τα τρίφυλλα.


γ) Εντυπα Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.) (άρθρο 20 του Π.Δ. 186/92)
i) Συγκεντρωτική κατάσταση προμηθευτών (για αγορές εμπορευμάτων και παγίων αγαθών, λήψη υπηρεσιών, καταβολή αμοιβών κτλ.) έντυπο Ε 407
ii) Συγκεντρωτική κατάσταση πελατών (για πωλήσεις αγαθών - παροχή υπηρεσιών, είσπραξη αμοιβών κτλ.) έντυπο Ε 408
iii) Ολα τα υπόλοιπα έντυπα του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992). Η συμβολική τιμή διάθεσης των παραπάνω εντύπων είναι πέντε δραχμές για τα έντυπα Ε 407 και Ε 408 και τρείς δραχμές για όλα τα υπόλοιπα έντυπα του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. 2. Η διαδικασία διάθεσης των εντύπων είναι η ακόλουθη:


α) Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν αίτηση στην Υπηρεσία Διαχείρισης Εντύπων και Αξιών του Δημοσίου, (ΥΔΕΑΔ), οδός Αμφιαράου και Κλεομήδους 8, Αθήνα (αριθ. FAX 5245042, Τηλ.: 5148216), στην οποία θα αναγράφονται:
(i) Τα προσωπικά στοιχεία του αιτούντος (ονοματεπώνυμο ή επωνυμία, επαγγελματική ιδιότητα, ΑΦΜ, Δ/νση επαγγέλματος και αρμόδια Δ.Ο.Υ. φορολογίας) και
(ii) ο αριθμός των εντύπων, που επιθυμούν να προμηθευτούν, κατά είδος του αιτουμένου εντύπου, ο οποίος όμως, δεν μπορεί να είναι μικρότερος των πεντακοσίων (500). Ειδικά για τα έντυπα της προσωρινής δήλωσης παρακρατούμενου φόρου εισοδήματος (περίπτωση 1α (x)), κάθε ενδιαφερόμενος πρέπει να παραγγείλει τουλάχιστον δέκα πέντε (15) πακέτα των δέκα (10) τεμαχίων.

β) Οι σχετικές αιτήσεις και η διάθεση των εντύπων φορολογίας εισοδήματος στους ενδιαφερόμενους, θα γίνεται μετά την ολοκλήρωση της αποστολής των εντύπων αυτών από την ΥΔΕΑΔ στις Δ.Ο.Υ., και μέχρι την λήψη της προθεσμίας υποβολής των ετησίων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος. γ) Μετά την έγκριση της σχετικής αίτησης από τον Προϊστάμενο της Υ.Δ.Ε.Α.Δ. ή τον νόμιμο αναπληρωτή του, θα εκδίδεται εντολή είσπραξης προς οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ., για την πληρωμή του οφειλόμενου ποσού. Το ποσό αυτό θα κατατίθεται στον κωδικό αριθμό εσόδων (ΚΑΕ) 2411.

Τα έντυπα, για τα οποία έχει καταβληθεί το οφειλόμενο ποσό κατά τα ανωτέρω, θα διατίθενται από την ΥΔΕΑΔ, με την υποβολή από τον ενδιαφερόμενο του σχετικού αποδεικτικού είσπραξης - και εφόσον τούτο είναι απαραίτητο στον ενδιαφερόμενο, θα του χορηγείται επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αυτού. Για την παραλαβή των εντύπων από τον ενδιαφερόμενο θα συντάσσεται, επί του πρωτοτύπου αποδεικτικού επισημειωματική πράξη παραλαβής, η οποία και θα υπογράφεται απ' αυτόν.

7. Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
α) Η παρούσα εντολή είσπραξης συντάσσεται σε δύο αντίτυπα, από τα οποία, το ένα παραμένει στη ΔΟΥ και το δεύτερο κατατίθεται στην Υ.Δ.Ε.Α.Δ.
β) Η διάθεση των ανωτέρω εντύπων γίνεται για την εξυπηρέτηση των φορολογουμένων και όχι για την περαιτέρω διάθεση των εντύπων αυτών με οποιοδήποτε τίμημα, είτε από τον παραλήπτη των εντύπων αυτών, είτε από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο