Δημοσιεύθηκε στις : [ 04-10-2007 ]

1093285/1808/Α0012/4.10.2007 Επιστροφή φόρου εισοδήματος που καταβλήθηκε αχρεώστητα.

(Επιστροφή φόρου εισοδήματος που καταβλήθηκε αχρεώστητα.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

 Αθήνα, 4 Οκτωβρίου 2007
Αριθμ. Πρωτ.: 1093285/1808/Α0012

ΘΕΜΑ: Επιστροφή φόρου εισοδήματος που καταβλήθηκε αχρεώστητα.

ΣΧΕΤ.: Το από 13.9.2007 ερώτημά σας.


Σε απάντηση του σχετικού ερωτήματός σας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 72 του ν.2238/1994 υπάρχει η δυνατότητα μεταφοράς της φορολογητέας ύλης στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η φορολογητέα ύλη φορολογήθηκε στο όνομα προσώπου το οποίο σύμφωνα με το νόμο δεν έχει φορολογική υποχρέωση γι' αυτή τη φορολογητέα ύλη. Σε αυτή την περίπτωση ο προϊστάμενος της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας, όταν διαπιστώσει την πλάνη, προβαίνει σε νέα εγγραφή στο όνομα του πραγματικού υπόχρεου. Η τελεσιδικία της νέας εγγραφής, στο όνομα του πραγματικού υπόχρεου, αποτελεί λόγω τροποποίησης ή ακύρωσης ή κατά περίπτωση, αναθεώρησης, της παλαιάς εγγραφής, καθόσον αφορά τη φορολογητέα ύλη η οποία περιλήφθηκε στη νέα εγγραφή.
Κατά την εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων δεν ισχύουν: α) οι διατάξεις περί παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για την ενέργεια των οικείων φορολογικών εγγράφων και β) η προθεσμία που ορίζεται από τις διατάξεις του νόμου.

2. Από το έγγραφό σας προκύπτει ότι ως Πρόεδρος του Δ.Σ. έχετε λάβει εμβάσματα με προσωπικές επιταγές από προμηθευτή της εταιρείας από Σουηδικό οίκο ως προμήθεια για παραγγελίες που πραγματοποίησε η εταιρία κατά τα έτη 1998 έως και 2003 ενώ, κατόπιν ελέγχου της Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων, υποβάλατε συμπληρωματικές δηλώσεις για τα έτη 2000 - 2003 δηλώνοντας τα αντίστοιχα ποσά καταβάλλοντας τους αντίστοιχους φόρους και τα πρόσθετα τέλη στην Δ.Ο.Υ. Θεσ/κης. Ωστόσο, ύστερα από σχετικούς ελέγχους που έγιναν στην εταιρεία, από το ΠΕΚ Θεσ/κης προέκυψε ότι υπόχρεη στην καταβολή του φόρου ήταν η εταιρεία και όχι εσείς, ως φυσικό πρόσωπο. Κατόπιν αυτών, η εταιρεία προχώρησε σε διοικητικό συμβιβασμό και πληρώνει αυτή πλέον τους φόρους και τα πρόσθετα τέλη για το συγκεκριμένο εισόδημα, ενώ κρίθηκε ότι από νομική πλάνη είχατε θεωρήσει ότι είστε εσείς υπόχρεη στην καταβολή του φόρου.

3. Από όσα αναφέρονται παραπάνω, και όπως έχει γίνει ήδη δεκτό από την υπηρεσία μας σε άλλη παρόμοια περίπτωση (σχετ.1032649/939/Α0012/20.4.2004 έγγραφό μας) προκύπτει ότι ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. Θεσ/κης πρέπει να προβεί αυτεπάγγελτα στη μεταφορά της φορολογητέας ύλης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.2 του άρθρου 72 του ν.2238/1994, εφόσον διαπιστωθεί ότι από νομική πλάνη φορολογηθήκατε για φορολογητέα ύλη για την οποία δεν είχατε υποχρέωση. Τονίζουμε ότι διαπίστωση της πλάνης είναι, σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση, θέμα πραγματικό και ανάγεται στην ελεγκτική εξουσία του αρμόδιου εκάστοτε προϊσταμένου Δ.Ο.Υ..


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο