Δημοσιεύθηκε στις : [ 29-05-2007 ]

1052530/997/Α0012/29.5.2007 Αρμόδια Δ.Ο.Υ. για την υποβολή φορολογικής δήλωσης.

(Αρμόδια Δ.Ο.Υ. για την υποβολή φορολογικής δήλωσης.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

 Αθήναι 29 Μαΐου 2007
Αριθ. Πρωτ.: 1052530/997/Α0012

ΘΕΜΑ: Αρμόδια Δ.Ο.Υ. για την υποβολή φορολογικής δήλωσης.

ΣΧΕΤ.: 1. Το από 25.2.07 ερώτημά σας προς τη Δ/νση Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων.
2. Το 624107/ΔΟΣ διαβιβαστικό στην υπηρεσία μας.


Αναφορικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:

1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν.2238/1994) ορίζεται ότι σε φόρο υπόκειται κάθε φυσικό πρόσωπο, το οποίο αποκτά εισόδημα που προκύπτει στην Ελλάδα ανεξάρτητα από την ιθαγένεια και τον τόπο κατοικίας ή διαμονής του. Επίσης ανεξάρτητα από την ιθαγένειά του σε φόρο υπόκειται κάθε φυσικό πρόσωπο για τα εισοδήματά του που προκύπτουν στην αλλοδαπή, εφόσον έχει την κατοικία του στην Ελλάδα.

2. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 63 του Κ.Φ.Ε ορίζεται ότι αρμόδιος για την παραλαβή των δηλώσεων και τον έλεγχό τους, την εξακρίβωση αυτών που δεν έχουν επιδώσει δηλώσεις και γενικά για την επιβολή του φόρου είναι ο Προϊστάμενος της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας της κατοικίας του φορολογουμένου. Για τα πρόσωπα που είναι κάτοικοι αλλοδαπής και έχουν υποχρέωση να υποβάλουν δήλωση στην Ελλάδα αρμόδιος είναι ο Προϊστάμενος της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας κατοίκων εξωτερικού, εφόσον δεν ασκούν ατομική εμπορική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα οπότε αρμόδιος είναι ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. της έδρας της κύριας επιχείρησης ή του κύριου επαγγέλματός του.

3. Επίσης από τη διοίκηση έχει γίνει δεκτό ότι το εισόδημα από υπηρεσίες ελευθέριου επαγγέλματος προκύπτει στην Ελλάδα όταν το επάγγελμα ασκείται στην Ελλάδα.

4. Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με όσα αναφέρετε στην αίτησή σας,

α. Υποχρεούστε σε υποβολή κοινής φορολογικής δήλωσης με τη σύζυγό σας για το εισόδημα που προέκυψε στην Ελλάδα το οικονομικό έτος 2007 (χρήση 2006).
Η σύζυγος δεν υποχρεούται να δηλώσει το εισόδημα που προκύπτει στο Βέλγιο.

β. Η φορολογική δήλωση θα υποβληθεί στη Δ.Ο.Υ. της έδρας του επαγγέλματός σας, εφόσον αποκτήσατε εισόδημα από ελευθέριο επάγγελμα στην Ελλάδα. (Σχετ. η 1107/21.3.2007 εγκύκλιος του Υπουργείου Οικον.).

γ. Η συμπληρωματική δήλωση υπoβάλλεται ηλεκτρονικά αλλά μόνο στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και εντός του οικείου οικονομικού έτους.

δ. Για τα ερωτήματά σας, σχετικά με τη συμπλήρωση των οικείων κωδικών της δήλωσης, αναλυτικές πληροφορίες δίνονται στο φυλλάδιο με τις οδηγίες για τη συμπλήρωση της φορολογικής δήλωσης.

ε. Τέλος, για τα ερωτήματά σας σχετικά με τη συμπλήρωση του εντύπου Ε9 αρμόδια για την απάντηση τους είναι η Δ/νση Φορολογίας Κεφαλαίου, στην οποία κοινοποιείται το παρόν με φωτοαντίγραφο της αίτησής σας.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο