Δημοσιεύθηκε στις : [ 12-06-2007 ]

1049615/1063/Α0012/12.6.2007 Υπόχρεοι σε σύνταξη και υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος- Έργο δικηγόρου σύμφωνα με το ν.δ. 3056/1954 του Κώδικος Περί Δικηγόρων.

(Υπόχρεοι σε σύνταξη και υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος- Έργο δικηγόρου σύμφωνα με το ν.δ. 3056/1954 του Κώδικος Περί Δικηγόρων.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

 Αθήνα, 12 Ιουνίου 2007
Αριθ. Πρωτ.: 1049615/1063/Α0012

ΘΕΜΑ: Υπόχρεοι σε σύνταξη και υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος- Έργο δικηγόρου σύμφωνα με το ν.δ. 3056/1954 του Κώδικος Περί Δικηγόρων.

ΣΧΕΤ.: Η από 3-5-2007 επιστολή σας προς Νομική Υπηρεσία Υπ. Οικονομικών, με διεύθυνση Νίκης 5-7 Σύνταγμα, Αθήνα.


Σε απάντηση της ανωτέρω σχετικής επιστολής σας, η οποία διαβιβάσθηκε στην υπηρεσία μας, αναφορικά με το θέμα και όσον αφορά στα ζητήματα της αρμοδιότητάς μας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 62 του ν.2238/1994, μεταξύ των άλλων, ορίζεται ότι η δήλωση υποβάλλεται, είτε σε δύο (2) αντίτυπα, αυτοπροσώπως από τον υπόχρεο ή από πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί από αυτόν ή ταχυδρομείται επί αποδείξει, είτε υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου στον προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας, που είναι αρμόδιος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63 αυτού του νόμου.

2. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του ίδιου άρθρου και νόμου, μεταξύ των άλλων, ορίζεται ότι η δήλωση συντάσσεται σε δύο αντίτυπα, σε έντυπα που παρέχονται δωρεάν από το Δημόσιο, υπογράφονται και τα δύο αντίτυπα από τον υπόχρεο και εφόσον δηλώνονται και εισοδήματα της συζύγου, υπογράφονται και από αυτή ή από τον πληρεξούσιό τους που έχει ειδικά εξουσιοδοτηθεί γι' αυτό.

3. Επίσης, με τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 38 του ν.2873/2000 ορίζεται ότι οι επιτηδευματίες, καθώς και οι κοινοπραξίες ή κοινωνίες επιτηδευματιών, κατά τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 2 του π.δ. 186/1992, οι οποίοι: α) τηρούν βιβλία τρίτης κατηγορίας του Κ.Β.Σ. ή β) τηρούν βιβλία δεύτερης κατηγορίας του Κ.Β.Σ. και κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο έχουν πραγματοποιήσει ακαθάριστα έσοδα: αα) πάνω από εκατό εκατομμύρια (100.000.000) δραχμές, αν πρόκειται για εμπορική ή μικτή επιχείρηση, ββ) πάνω από πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) δραχμές, αν πρόκειται για επιτηδευματία που ασκεί εμπορική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ή ελευθέριο επάγγελμα, υποβάλλουν τις κάθε είδους δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και φόρου προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.), αρχικές, συμπληρωματικές, τροποποιητικές, περιοδικές και εκκαθαριστικές, αφού προηγουμένως έχουν υπογραφεί και από λογιστή φοροτεχνικό, κάτοχο της σχετικής άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Ο λογιστής φοροτεχνικός είναι υπεύθυνος για την ακρίβεια των δηλώσεων ως προς τη συμφωνία αυτών με τα φορολογικά και οικονομικά δεδομένα που προκύπτουν από τα τηρούμενα βιβλία και στοιχεία.

4. Κατόπιν των όσων εκτέθηκαν και από ερωτήματα που θέτετε με την επιστολή σας, προκύπτει ότι η δήλωση συντάσσεται και υπογράφεται από τον υπόχρεο και την σύζυγό του στην περίπτωση που η τελευταία δηλώνει εισοδήματα ή από τον πληρεξούσιό τους που έχει ειδικά εξουσιοδοτηθεί γι αυτό και ανεξάρτητα από την ιδιότητά του, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι οι δηλώσεις αυτές δεν αφορούν τους υπόχρεους της παραγράφου 3 του παρόντος, στις οποίες απαιτείται υπογραφή από λογιστή φοροτεχνικό, κάτοχο της σχετικής άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Τα λοιπά θέματα που θίγετε σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 39 του ν.δ.3056/1954 του Κώδικος Περί Δικηγόρων, δεν είναι της αρμοδιότητός μας.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο