Δημοσιεύθηκε στις : [ 16-10-2007 ]

1088567/1727/Α0012/16.10.2007 Υποβολή εκπρόθεσμων συμπληρωματικών δηλώσεων φορ. εισοδήματος.

(Υποβολή εκπρόθεσμων συμπληρωματικών δηλώσεων φορ. εισοδήματος.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 16 Οκτωβρίου 2007
Αριθ. Πρωτ.: 1088567/1727/Α0012

ΘΕΜΑ: Υποβολή εκπρόθεσμων συμπληρωματικών δηλώσεων φορ. εισοδήματος.

ΣΧΕΤ.: Το 1342/13.9.2007 ερώτημά σας.


Σε απάντηση του σχετικού ερωτήματός σας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 62 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν.2238/1994) ορίζεται ότι, με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζεται κάθε φορά ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, τα δικαιολογητικά ή άλλα στοιχεία τα οποία συνυποβάλλονται με τη δήλωση.

2. Επίσης με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι, ο υπόχρεος για την επίδοση της δήλωσης βεβαιώνει υπεύθυνα, έχοντας γνώση των συνεπειών των άρθρων 86,87,88 και 90 (βλέπε αντίστοιχα άρθρα του ν.2523/1997) την ειλικρίνεια και το περιεχόμενο της δήλωσης και των λοιπών συνυποβαλλόμενων με αυτήν εντύπων.

3. Ακόμα με το άρθρο 66 του ίδιου Κώδικα προβλέπεται ότι ο Προϊστάμενος της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας, στα πλαίσια του φορολογικού ελέγχου δύναται να ζητήσει από τον υπόχρεο τις αναγκαίες διευκρινίσεις προσκομίζοντας κάθε λογαριασμό και κάθε στοιχείο που είναι χρήσιμο για τον καθορισμό του εισοδήματος.

4. Από τα προαναφερόμενα προκύπτει ότι οι υπόχρεοι, που υποβάλλουν εκπρόθεσμες συμπληρωματικές δηλώσεις με τις οποίες δηλώνουν γεωργικό εισόδημα των συζύγων τους, εκτός από τα δικαιολογητικά που υποχρεούνται να προσκομίσουν από τις σχετικές αποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, ο αρμόδιος Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ., στα πλαίσια του φορολογικού ελέγχου (άρθρο 66 του Κ.Φ.Ε.), μπορεί να τους ζητήσει τα απαραίτητα στοιχεία προκειμένου να διαπιστωθεί το αληθές των επιδιδόμενων δηλώσεων.
Επομένως, και όπως έχει γίνει δεκτό από τη Διοίκηση με το 1007825/129/Α0012/24.1.2007 έγγραφό της σε περίπτωση που υπάρχουν ενδείξεις ότι με τις δηλώσεις αυτές καταστρατηγούνται φορολογικές διατάξεις πρέπει ο αρμόδιος προϊστάμενος να προβαίνει σε έλεγχο επιβάλλοντας τις νόμιμες κυρώσεις ενημερώνοντας, όπου απαιτείται, τους αρμόδιους φορείς.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο