Δημοσιεύθηκε στις : [ 25-04-1994 ]

ΠΟΛ.1104/25.4.1994 Εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία για τη διάθεση καρτών ελεγχόμενης στάθμευσης οχημάτων σε δημοτικές θέσεις

(Εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία για τη διάθεση καρτών ελεγχόμενης στάθμευσης οχημάτων σε δημοτικές θέσεις)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα 25 Απριλίου 1994
Αρ. Πρ. 1049940/337/0015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ. Π.
Δ/ΝΣΕΙΣ 14η - 15η
ΤΜΗΜΑΤΑ : Α' - Α', Β'
Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2 - 4
Ταχ. Κωδ : 10672 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Ι. Τζίμας
Τηλέφωνο : 3610030

ΠΟΛ 1104

ΘΕΜΑ : "Εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία για τη διάθεση καρτών ελεγχόμενης στάθμευσης οχημάτων σε δημοτικές θέσεις".

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Εχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις των υποπεριπτώσεων γδ' , γε' και γη' της περίπτωσης γ' και της περίπτωσης δ' του άρθρου 38 του Κ. Β. Σ. (π.δ. 186/1992 - ΦΕΚ 84α).
2. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 3, 4, 8 και 15 παραγρ. 9 του ν. 1642/86, όπως ισχύει.
3. Την υπ'αρ. 1026431/268/0006Α/2. 3. 94 (ΦΕΚ 154/Β/7. 3. 94), κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, για την ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

4. Τις ιδιαιτερότητες των συναλλαγών, που αφορούν την είσπραξη και διαχείριση δημοτικών τελών στάθμευσης, με τη διάθεση στο κοινό ειδικών καρτών σε συγκεκριμένη τιμή, με τις οποίες παρέχεται στους χρήστες το δικαίωμα στάθμευσης σε καθορισμένες απο τους Ο. Τ. Α. θέσεις, για συγκεκριμένο χρόνο, καθώς και την ανάγκη παρακολούθησης των διαθετιμένων καρτών στάθμευσης απο την ανάδοχο εκτέλεσης του συγκεκριμένου έργου επιχείριση μέσω τρίτων.

5. Αιτήματα ενδιαφερομένων.

6. Οτι απο την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

1. Στις περιπτώσεις παράδοσης καρτών ελεγχόμενης στάθμευσης σε δημοτικές θέσεις (απλή στάθμευση, χωρίς φύλαξη ή προσφορά άλλων υπηρεσιών) απο τους Ο. Τ. Α σε ανάδοχο διαχειρίστρια του συστήματος επιχείρηση, η οποία στη συνέχεια παραδίδει τις κάρτες, για λογαριασμό του Ο. Τ. Α., σε τρίτα πρόσωπα (εκμεταλλευτές περιπτέρων, καταστημάτων ψιλικών, λαχειοπώλες κ.λ.π) για διάθεση στο κοινό (λιανική διάθεση), εκδίδονται απο τους Ο. Τ. Α θεωρημένα δελτία αποστολής, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του Κ. Β. Σ (π.δ. 186/1992).
Η αναδόχος - διαχειρίστρια του συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης επιχείρηση, κατά την παράδοση των καρτών στους τρίτους για περαιτέρω διάθεση στο κοινό, με προμήθεια (έκπτωση επι της ονομαστικής αξίας), εκδίδει :

α) Θεωρημένο φορολογικό στοιχείο με τον τίτλο "ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΑΔΟΘΕΝΤΩΝ ΚΑΡΤΩΝ". Στην απόδειξη αυτή, εκτός απο τα πλήρη στοιχεία του εκδότη και του παραλήπτη (ονοματεπώνυμο ή επωνυμία, διεύθυνση, επάγγελμα, Α. Φ. Μ. - ή αριθμό ταυτότητας για όσους στερούνται Α. Φ. Μ.), αναγράφεται και η ποσότητα και η αξία των καρτών, καθώς επίσης η συνολική αξία αυτών και το ποσό της χορηγουμένης προμήθειας με μορφή έκπτωσης.

β) Για τη δικαιούμενη προμηθειά της (η διαχειρίστρια επιχείρηση) εκδίδει προς τον Ο. Τ. Α θεωρημένη εκκαθάριση, κατ'αναλογία των οριζομένων στις διατάξεις του άρθρου 12 (παραγρ. 7) του Κ. Β. Σ. (π.δ. 186/1992).
2. Για τις διατιθέμενες απο την ανάδοχο διαχειρίστρια επιχείρηση κάρτες απευθείας προς το κοινό, εκδίδονται δελτία αποστολής προς κάθε σημείο (εγκατάστασή τους) λιανικής "πώλησης", κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του
άρθρου 11 του Κ. Β. Σ.

Σε ημερήσια θεωρημένη κατάσταση ή βιβλίο, που θα τηρείται για κάθε εγκατάσταση (στη συγκεκριμένη εγκατάσταση) ή για κάθε υπαίθριο εκδοτικό μηχάνημα (στην εγκατάσταση που ανήκει το μηχάνημα, αφου προηγηθεί σχετική δήλωση στην αρμόδια Δ. Ο. Υ), θα καταχωρείται αμέσως (με την παράδοση) η ποσότητα των παραδιδομένων καρτών, κατ'ειδος, στο τέλος δε της ημέρας θα καταχωρείται το πλήθος των διατεθεισών καρτών.
Για τις πωλήσεις αυτές, καθώς και για τη δικαιούμενη προμήθεια (αμοιβή) απο παράνομες σταθμεύσεις θα εκδίδεται θεωρημένη εκκαθάριση, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1β΄ της παρούσας απόφασης.
Στις εκκαθαρίσεις της απόφασης αυτής θα αναγράφονται διακεκριμένα και το συνολικό ποσό των εισπράξεων, κατ'είδος (εισπράξεις απο κάρτες, απο παράνομη στάθμευση κ.λ.π), η δικαιούμενη αμοιβή, ο Φ. Π. Α επ'αυτής και το αποδιδόμενο στον Ο. Τ. Α ποσό.

3. Οι τελικοί διαθέτες καρτών προς το κοινό δεν εκδίδουν φορολογικά στοιχεία κατά την πώληση καρτών στάθμευσης.
Ομοίως οι ανωτέρω, πλην των αναδόχων - διαχειριστριών επιχειρήσεων, για την προμήθειά τους δεν εκδίδουν φορολογικά στοιχεία, το σχετικό δε έσοδό τους (απο την προμήθεια - έκπτωση) εμφανίζεται, απ'όσους έχουν υποχρέωση να τηρούν βιβλία του Κ. Β. Σ. (δεύτερης ή τρίτης κατηγορίας), στα τηρούμενα βιβλία με βάση
τη θεωρημένη απόδειξη που λαμβάνουν κατά το χρόνο παραλαβής των καρτών.

4. Για το ποσό της προμήθειας - έκπτωσης, που εμφανίζεται στις αποδείξεις παραδοθέντων καρτών, οι εκδότες αυτών υποχρεούνται να υποβάλλουν (για τους δικαιούχους προμηθείας) συγκεντρωτικές καταστάσεις στην αρμόδια Δ. Ο. Υ (Δ. Ο. Υ εκδότη) ή στο ΚΕΠΥΟ σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 20 του Κ. Β. Σ. (π.δ. 186/1992).

5. Η αμοιβή (υπο μορφή προμήθειας), της αναδόχου - διαχειρίστριας επιχείρησης του συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης που αναγράφεται στις εκκαθαρίσεις που αυτή εκδίδει, σύμφωνα με τα ανωτέρω, υπόκειται σε Φ. Π.. Α

6. Τα τρίτα πρόσωπα που αναφέρονται παραπάνω στην παράγραφο 1 (εκμεταλλευτές περιπτέρων, καταστημάτων ψιλικών, λαχειοπώλες κ.λ.π), τα οποία μεσολαβούν στη διάθεση των καρτών ελεγχόμενης στάθμευσης στο κοινό, δεν έχουν τις υποχρεώσεις του ν. 1642/86, για τη δραστηριότητά τους αυτή.
Τα παραπάνω πρόσωπα, (εκμεταλλλευτές περιπτέρων κ.λ.π) για τις υπηρεσίες διαμεσολάβησης στη διάθεση καρτών ελεγχόμενης στάθμευσης, θεωρείται οτι ασκούν οικονομική δραστηριότητα απαλλασσόμενη απο το Φ. Π. Α., για την οποία δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών τους κατά το μέρος που
αναλογεί στην δραστηριότητα αυτή, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 23 και 24 του νόμου αυτού.

7. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ακριβές αντίγραφο Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας ΔΗΜ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο