Δημοσιεύθηκε στις : [ 07-05-2007 ]

1033858/645/Α0012/7.5.2007 Υποβολή ανακλητικής δήλωσης.

(Υποβολή ανακλητικής δήλωσης.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 7 Μαΐου 2007
Αριθ. Πρωτ.: 1033858/645/Α0012

ΘΕΜΑ: Υποβολή ανακλητικής δήλωσης.


Απαντώντας στην από 2.4.07 αναφορά σας, σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:

1. Με τις διατάξεις της παραγρ. 4 του άρθρου 61 του ν.2238/1994 ορίζεται ότι η δήλωση φορολογίας εισοδήματος αποτελεί δεσμευτικό τίτλο για το φορολογούμενο. Μπορεί όμως, για λόγους συγγνωστής πλάνης, να την ανακαλέσει εν όλω ή εν μέρει φέροντας και το βάρος της απόδειξης των πραγματικών περιστατικών που τη συνιστούν. Η ανάκληση γίνεται με την υποβολή δήλωσης μέσα στο οικείο οικονομικό έτος στον προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας, με την οποία ανακαλείται φορολογητέα ύλη ή τεκμαρτή και πραγματική δαπάνη ή οποιοδήποτε προσδιοριστικό της δαπάνης στοιχείο, προκειμένου να προσδιοριστεί το εισόδημα με βάση τα τεκμήρια. Στην περίπτωση απόρριψης της ανάκλησης επιδίδεται, από τον προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας, με απόδειξη, γνωστοποίηση αυτής στο φορολογούμενο, ο οποίος μπορεί να την προσβάλλει προσφεύγοντας, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στο άρθρο 66 του ν.2717/1999 (ΦΕΚ 97 Α'), ενώπιον του διοικητικού πρωτοδικείου. Αν η ανακλητική δήλωση υποβληθεί σε χρόνο μεταγενέστερο του οικείου οικονομικού έτους, ο προϊστάμενος της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας υποχρεούται να γνωστοποιήσει στο φορολογούμενο, επί αποδείξει ότι η ανάκληση δεν γίνεται δεκτή λόγω παρόδου του οικείου οικονομικού έτους και ο φορολογούμενος μπορεί να προσφύγει μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στο άρθρο 66 του ν.2717/1999 κατά της γνωστοποίησης αυτής ενώπιον του διοικητικού πρωτοδικείου, το οποίο αποφαίνεται στην ουσία.
Η συζήτηση της προσφυγής προσδιορίζεται κατά προτίμηση μέσα σε τρεις (3) μήνες το αργότερο από την κατάθεση της προσφυγής.

2. Ερμηνεύοντας τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου, έγινε δεκτό ότι ως «οικείο οικονομικό έτος» νοείται το έτος φορολογίας του εισοδήματος το οποίο ανακαλείται.
Επίσης, έγινε δεκτό σε περίπτωση που υποβληθεί εκπρόθεσμη αρχική δήλωση σε επόμενο οικον. έτος του έτους φορολογίας και μέσα στο ίδιο έτος υποβολής της αρχικής αυτής δήλωσης υποβληθεί ανακλητική δήλωση που ανακαλεί φορολογητέα ύλη της αρχικής, δεν γίνεται δεκτή, διότι η ανάκληση αυτή συντελείται εκπρόθεσμα, σε επόμενο οικον. έτος του έτους φορολογίας (σχετ. τα 1052320/884/Α0012/30.6.1999 και 1037862/676/Α0012/9.4.2001 έγγραφά μας).

3. Από την αναφορά σας προκύπτει ότι στις 16.3.2006 υποβάλατε εκπρόθεσμη αρχική δήλωση φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 2005 και στις 30.11.2006 υποβάλατε τροποποιητική δήλωση οικον. έτους 2005 για την ανάκληση της τεκμαρτής δαπάνης διαβίωσης που δηλώθηκε στην αρχική εκπρόθεσμη δήλωσή σας.

4. Συνεπώς, απ' όσα αναφέρονται πιο πάνω προκύπτει ότι, όπως ορθά σας ενημέρωσε η Δ.Ο.Υ. «..», η ανακλητική δήλωση οικον. έτους 2005 που υποβάλατε το 2006 δεν γίνεται δεκτή, ανεξάρτητα από το αν αυτή υποβλήθηκε μέσα στο ίδιο έτος (2006) που υποβάλατε την εκπρόθεσμη αρχική σας δήλωση.
Για να γίνει δεκτή ανακλητική δήλωση οικον. έτους 2005, έπρεπε να είχε υποβληθεί μέχρι 31.12.2005.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο