Δημοσιεύθηκε στις : [ 11-06-2007 ]

1055017/1074/Α0012/11.6.2007 Ανακλητική δήλωση.

(Ανακλητική δήλωση.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 11 Ιουνίου 2007
Αριθ. Πρωτ.: 1055017/1074/Α0012

ΘΕΜΑ: Ανακλητική δήλωση.


Απαντώντας στην αίτησή σας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 του Κ.Φ.Ε., ειδικά, προκειμένου για τις ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρίες και κοινωνίες κληρονομικού δικαίου, στις οποίες μεταξύ των κοινωνών περιλαμβάνονται και ανήλικοι, από τα κέρδη που απομένουν ύστερα από την εφαρμογή των διατάξεων του προηγούμενου εδαφίου αφαιρείται επιχειρηματική αμοιβή για μέχρι τρεις (3) ομόρρυθμους εταίρους φυσικά πρόσωπα ή μέχρι τρεις (3) κοινωνούς φυσικά πρόσωπα, με τα μεγαλύτερα ποσοστά συμμετοχής.
Επίσης, με τις ίδιες διατάξεις, με την υποβολή του φόρου επί των κερδών των υπόχρεων της παρ. 4 του άρθρου 2 του Κ.Φ.Ε. εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των προσώπων που συμμετέχουν.

2. Επίσης, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 61 του ν.2238/1994 η δήλωση αποτελεί δεσμευτικό τίτλο για τον φορολογούμενο. Μπορεί όμως, για λόγους συγγνωστής πλάνης, να την ανακαλέσει εν όλω ή εν μέρει φέροντας και το βάρος της απόδειξης των πραγματικών περιστατικών που τη συνιστούν. Η ανάκληση γίνεται με την υποβολή της δήλωσης μέσα στο οικείο οικονομικό έτος, στον προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας με τη οποία ανακαλείται φορολογητέα ύλη ή τεκμαρτή δαπάνη και πραγματική δαπάνη ή οποιοδήποτε προσδιοριστικό της δαπάνης στοιχείο προκειμένου να προσδιοριστεί το εισόδημα με βάση τα τεκμήρια. Στην περίπτωση απόρριψης της ανάκλησης επιδίδεται, από τον προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας, με απόδειξη γνωστοποίηση αυτής στο φορολογούμενο ο οποίος μπορεί να την προσβάλει προσφεύγοντας μέσα σε προθεσμία 60 ημερών από την επίδοση, ενώπιον του διοικητικού πρωτοδικείου. Αν η ανακλητική δήλωση υποβληθεί σε χρόνο μεταγενέστερο του οικείου οικονομικού έτους ο προϊστάμενος της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας υποχρεούται να γνωστοποιήσει στο φορολογούμενο, επί αποδείξει ότι η ανάκληση δε γίνεται δεκτή λόγω παρόδου του οικείου οικονομικού έτους και ο φορολογούμενος μπορεί να προσφύγει μέσα σε προθεσμία 60 ημερών από την επίδοση κατά της γνωστοποίησης αυτής ενώπιον του διοικητικού πρωτοδικείου το οποίο αποφαίνεται στην ουσία. Η συζήτηση προσδιορίζεται κατά προτίμηση μέσα σε τρεις (3) μήνες το αργότερο από την κατάθεση της προσφυγής. Ανάκληση δήλωσης με σκοπό την ανατροπή οριστικής και αμετάκλητης φορολογικής εγγραφής είναι ανεπίτρεπτη.

3. Το ΣτΕ (ολομέλεια) με την 2941/2000 απόφασή του ερμηνεύοντας τις πιο πάνω διατάξεις έκρινε ότι αυτές ρυθμίζουν, μόνο, την περίπτωση ανάκλησης της δήλωσης, λόγω πραγματικής πλάνης και όχι λόγω νομικής πλάνης.

4. Όπως έχει γίνει δεκτό από τη διοίκηση (ΑΠ 242/ΓΔ/5.5.2004 έγγραφό μας) κατ' ορθή εφαρμογή των πιο πάνω διατάξεων, είναι φανερό ότι η ανάκληση της δήλωσης λόγω νομικής πλάνης μπορεί να ασκηθεί, είτε ενώπιον της φορολογικής αρχής, είτε ευθέως με προσφυγή ενώπιον του διοικητικού δικαστηρίου ακολουθούμενης της διαδικασίας ανάκλησης της δήλωσης, όπως αυτή είχε διαμορφωθεί με την παλαιότερη νομολογία του ΣτΕ (αποφ. 2136/1967 κ.α.), δηλαδή και μετά τη λήξη του έτους υποβολής της εμπρόθεσμης ετήσιας δήλωσης του υπόχρεου.

5. Στην περίπτωσή σας, αναφέρετε ότι δηλώθηκαν και φορολογήθηκαν στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1 κωδ. 405) οικονομικού έτους 2006, τα καθαρά κέρδη που σας αναλογούν από τη συμμετοχή σας ως μέλους κοινοπραξιών, τα οποία όμως φορολογούνται στο σύνολό τους στο όνομα της κοινοπραξίας, χωρίς να λαμβάνεται επιχειρηματική αμοιβή και εξαντλείται, περαιτέρω, η φορολογική υποχρέωση των μελών που συμμετέχουν επί των κερδών αυτών.
Στο έτος 2007 που ενημερωθήκατε για τη φορολογική μεταχείριση των κερδών που σας αναλογούν από τη συμμετοχή σας στις κοινοπραξίες, υποβάλατε τροποποιητική δήλωση με σκοπό να μεταφέρετε τα κέρδη αυτά ως μη φορολογούμενα στον σχετικό κωδικό αριθμό.

6. Ύστερα από τα πιο πάνω, προκύπτει ότι προφανώς από νομική πλάνη δηλώσατε και φορολογήθηκαν τα καθαρά κέρδη που σας αναλογούν από τη συμμετοχή σας σε κοινοπραξίες και κατ' εφαρμογή των προαναφερόμενων, οι ανακλητικές δηλώσεις δύνανται να γίνουν δεκτές.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο