Δημοσιεύθηκε στις : [ 19-10-2007 ]

1088691/1723/Α0012/19.10.2007 Διαβίβαση αιτήσεων. / Μεταφορά φορολογητέας ύλης στο όνομα άλλου φορολογούμενου.

(Διαβίβαση αιτήσεων. / Μεταφορά φορολογητέας ύλης στο όνομα άλλου φορολογούμενου.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

 Αθήνα, 19 Οκτωβρίου 2007
Αριθ. Πρωτ.: 1088691/1723/Α0012

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση αιτήσεων. / Μεταφορά φορολογητέας ύλης στο όνομα άλλου φορολογούμενου.

ΣΧΕΤ.: Οι από 13.09.07 αιτήσεις των κυρίων «...» και «...».


Σας διαβιβάζουμε τις σχετικές αιτήσεις των κυρίων «...» και κ. «...» και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες λαμβάνοντας υπόψη τα εξής:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 61 του ν.2238/1994, ορίζεται ότι η δήλωση φορολογίας εισοδήματος αποτελεί δεσμευτικό τίτλο για το φορολογούμενο. Μπορεί όμως για λόγους συγγνωστής πλάνης, να την ανακαλέσει εν όλω ή εν μέρει φέροντας και το βάρος της απόδειξης των πραγματικών περιστατικών που τη συνιστούν. Η ανάκληση γίνεται με την υποβολή δήλωσης μέσα στο οικείο οικονομικό έτος στον προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας, με την οποία ανακαλείται φορολογητέα ύλη ή τεκμαρτή και πραγματική δαπάνη ή οποιοδήποτε προσδιοριστικό της δαπάνης στοιχείο, προκειμένου να προσδιοριστεί το εισόδημα με βάση τα τεκμήρια. Στην περίπτωση απόρριψης της ανάκλησης επιδίδεται, από τον προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας, με απόδειξη, γνωστοποίηση αυτής στο φορολογούμενο, ο οποίος μπορεί να την προσβάλλει προσφεύγοντας, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στο άρθρο 66 του ν.2717/1999 (ΦΕΚ 97 Α'), ενώπιον του διοικητικού πρωτοδικείου. Αν η ανακλητική δήλωση υποβληθεί σε χρόνο μεταγενέστερο του οικείου οικονομικού έτους, ο προϊστάμενος της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας υποχρεούται να γνωστοποιήσει στο φορολογούμενο, επί αποδείξει, ότι η ανάκληση δεν γίνεται δεκτή λόγω παρόδου του οικείου οικονομικού έτους και ο φορολογούμενος μπορεί να προσφύγει μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στο άρθρο 66 του ν.2717/1999 κατά της γνωστοποίησης αυτής ενώπιον του διοικητικού πρωτοδικείου, το οποίο αποφαίνεται στην ουσία. Η συζήτηση της προσφυγής προσδιορίζεται κατά προτίμηση μέσα σε τρεις (3) μήνες το αργότερο από την κατάθεση της προσφυγής. Ανάκληση δήλωσης με σκοπό την ανατροπή οριστικής και αμετάκλητης φορολογικής εγγραφής είναι ανεπίτρεπτη. Αν ο φορολογούμενος λάβει το εκκαθαριστικό σημείωμα μετά την 31η Δεκεμβρίου του οικείου οικονομικού έτους, η ανάκληση γίνεται μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στο άρθρο 66 του ν.2717/1999.

2. Από όσα μας γίνονται γνωστά με σχετικές αιτήσεις προκύπτει ότι κατά την υποβολή της δήλωσης Φορ. Εισοδήματος οικ. έτους 2006 (χρήση 2005) από λάθος οι δύο φορολογούμενοι (αδέλφια) δήλωσαν ολόκληρο το ποσό εισοδήματος από εκμίσθωση ακινήτου για ακίνητο στο οποίο είναι κατά 50% έκαστος συνιδιοκτήτης.

3. Ωστόσο, σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 72 του Κ.Φ.Ε. προβλέπεται ότι δεν επιβάλλεται πρόσθετος φόρος, προσαύξηση ή πρόστιμο στο φόρο που αναλογεί, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες, η φορολογητέα ύλη φορολογήθηκε στο όνομα προσώπου το οποίο σύμφωνα με το νόμο δεν έχει φορολογική υποχρέωση για αυτή τη φορολογητέα ύλη. Σε αυτή την περίπτωση ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. όταν διαπιστώσει την πλάνη, προβαίνει σε νέα εγγραφή στο όνομα του πραγματικού υπόχρεου εφόσον βέβαια η εν λόγω φορολογητέα ύλη έχει δηλωθεί από τον πραγματικό υπόχρεο.
Η τελεσιδικία της νέας εγγραφής στο όνομα του πραγματικού υπόχρεου αποτελεί λόγο τροποποίησης ή ακύρωσης ή κατά περίπτωση αναθεώρησης της παλαιάς εγγραφής, καθόσον αφορά τη φορολογητέα ύλη η οποία περιλήφθηκε στην νέα εγγραφή.

4. Τέλος, όπως έχει γίνει δεκτό από την διοίκηση και σε άλλη παρόμοια περίπτωση (σχετ.1113243/2128/Α0012/5.12.2005 έγγραφό μας) όταν από παραδρομή έχει δηλωθεί και φορολογηθεί το ίδιο ποσό από δύο εμπλεκόμενους (υπόχρεους) ενώ η υποχρέωση αφορά στον ένα εκ των δύο ή καταμερίζεται μεταξύ αυτών, τότε μπορεί να γίνει εφαρμογή της παρ.2 του άρθρου 72 του Κ.Φ.Ε..


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο