Δημοσιεύθηκε στις : [ 30-03-2007 ]

1023716/456/Α0012/30.3.2007 Υποχρέωση υποβολής οριστικής δήλωσης Φ.Μ.Υ. και χορήγησης της βεβαίωσης αποδοχών

(Υποχρέωση υποβολής οριστικής δήλωσης Φ.Μ.Υ. και χορήγησης της βεβαίωσης αποδοχών)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 30 Μαρτίου 2007
Αριθ. Πρωτ.: 1023716/456/Α0012

ΘΕΜΑ: Υποχρέωση υποβολής οριστικής δήλωσης Φ.Μ.Υ. και χορήγησης της βεβαίωσης αποδοχών

Σε απάντηση σχετικής αίτησής σας, αναφορικά με το θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 57 του ν.2238/1994 σε συνδυασμό με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 59 και της παραγράφου 3 του άρθρου 83 του ίδιου νόμου, μεταξύ των άλλων ορίζεται ότι, στο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και ειδικά στους αμειβόμενους με ημερομίσθιο, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες ορισμένου χρόνου αλλά διάρκειας μικρότερης από ένα έτος, ο φόρος παρακρατείται από εκείνον που απασχολεί κατά σύστημα ημερομίσθιο προσωπικό, η παρακράτηση ενεργείται κατά την καταβολή και ο φόρος υπολογίζεται με συντελεστή στο ακαθάριστο ποσό του ημερομισθίου, ο οποίος ορίζεται σε τρία τοις εκατό (3%) για ημερομίσθιο πάνω από είκοσι τέσσερα (24) ευρώ. Ο φόρος αυτός αποδίδεται με εφάπαξ καταβολή, στην Δ.Ο.Υ. της έδρας τους, μέχρι την 20η ημέρα των μηνών Μαρτίου, Μαΐου, Ιουλίου, Σεπτεμβρίου, Νοεμβρίου και Ιανουαρίου κάθε έτους, με προσωρινή δήλωση. Επίσης, οι πιο πάνω, σε παρακράτηση, υπόχρεοι οφείλουν να επιδίδουν μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του Μαρτίου κάθε έτους, στον προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. της έδρας τους οριστική δήλωση η οποία περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση κατοικίας κάθε δικαιούχου, τον αριθμό φορολογικού μητρώου του, το ποσό των αμοιβών, το ποσό του φόρου που αναλογεί επ' αυτών με βάση την κλίμακα του άρθρου 9, το ποσό του φόρου που οφείλεται μετά την έκπτωση από το φόρο που αναλογεί του ποσοστού που ορίζεται με τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 57, το φόρο που παρακρατήθηκε για κάθε μισθωτό ή ημερομίσθιο ή συνταξιούχο κατά περίπτωση, καθώς και το υπόλοιπο για καταβολή ποσό φόρου, το οποίο θα καταβάλλεται εφάπαξ με την υποβολή της δήλωσης. Ακόμη οι ανωτέρω υπόχρεοι χορηγούν μία μόνο βεβαίωση σε κάθε δικαιούχο, στην οποία αναγράφει τις κάθε είδους αποδοχές, η οποία εκδίδεται σε δύο αντίτυπα. Το δεύτερο αντίτυπο υποβάλλεται στον προϊστάμενο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., μαζί με την οριστική δήλωση μισθωτών υπηρεσιών.

2. Τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 της παρούσας έχουν εφαρμογή και στην περίπτωσή σας, εφόσον για διάφορες εργασίες που εκτελέστηκαν για την ανέγερση οικοδομής σας, με την μέθοδο της αυτεπιστασίας, απασχολήσατε κατά σύστημα ημερομίσθιο προσωπικό και για μεγάλο χρονικό διάστημα. Το θέμα όμως αυτό, ως πραγματικό ανάγεται στην εξελεγκτική εξουσία του προϊσταμένου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., ο οποίος και κρίνει τελικά.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο