Δημοσιεύθηκε στις : [ 31-05-2007 ]

1043698/844/Α0012/31.5.2007 Κρατήσεις στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών από μηχανικούς.

(Κρατήσεις στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών από μηχανικούς.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

 Αθήνα, 31 Μαΐου 2007
Αριθ. Πρωτ.:1043698/844/Α0012

ΘΕΜΑ: Κρατήσεις στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών από μηχανικούς.

Απαντώντας στο με αρ. πρωτ.8669/27.4.07 έγγραφό σας, αναφορικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 48 του Κ.Φ.Ε. (ν.2238/1994), ορίζεται ότι, εισόδημα από υπηρεσίες ελευθέριου επαγγέλματος αποτελούν, μεταξύ των άλλων και οι αμοιβές από την άσκηση του ελευθέριου επαγγέλματος του μηχανικού.

2. Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 58 του Κ.Φ.Ε., στο εισόδημα από αμοιβές ελευθέριου επαγγέλματος ενεργείται παρακράτηση φόρου με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) στο ακαθάριστο ποσό των αμοιβών αυτών. Ο φόρος παρακρατείται από τις δημόσιες υπηρεσίες, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, κοινωφελή ιδρύματα, οργανισμούς και επιχειρήσεις κοινής ωφελείας, δημόσιες επιχειρήσεις, τράπεζες και πιστωτικά ιδρύματα ή πιστωτικούς οργανισμούς, συνεταιρισμούς και ενώσεις τους, συλλόγους γενικά και ενώσεις προσώπων ανεξάρτητα από το σκοπό τους, καθώς και από επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες που τηρούν βιβλία δεύτερης ή τρίτης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, κατά την καταβολή των αμοιβών.

3. Περαιτέρω, διευκρινίζεται ότι σε καμία περίπτωση στις αμοιβές των αρχιτεκτόνων ή μηχανικών δεν μπορεί να επιβληθεί και ο προβλεπόμενος προκαταβλητέος φόρος 4% ή 10% της παρ.4 του άρθρου 52 του Κ.Φ.Ε. και ο παρακρατούμενος φόρος 20% της παρ.1 του άρθρου 58 του ίδιου Κώδικα, αλλά η επιβολή του προσήκοντος συντελεστή φόρου θα είναι πάντα συνάρτηση της θεώρησης ή χορήγησης άδειας ή όχι των εργασιών του αρχιτέκτονα ή μηχανικού, όπως έχει γίνει δεκτό και με τη Λ.9914/ΠΟΛ.182/16.6.1971 διαταγή. Δηλαδή όταν οι εργασίες των αρχιτεκτόνων ή μηχανικών υπόκεινται σε θεώρηση ή χορήγηση άδειας από κάποια υπηρεσία του Δημοσίου, τότε θα υπολογίζεται προκαταβλητέος φόρος 4% ή 10% στην αμοιβή τους, ενώ όταν οι εργασίες των αρχιτεκτόνων ή μηχανικών προσφέρονται απευθείας χωρίς θεώρηση ή χορήγηση άδειας στα πρόσωπα που αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 58 του Κ.Φ.Ε., τότε τα πρόσωπα αυτά πρέπει να διενεργούν παρακράτηση φόρου με ποσοστό 20% στην αμοιβή του αρχιτέκτονα ή μηχανικού (σχετ.1084047/1030/ΠΟΛ.1170/5.7.1989 διαταγή και 1069230/1134/Α0012/6.8.1998 έγγραφο).

4. Συνεπώς, όταν οι προσφερόμενες από τους μηχανικούς προς εσάς υπηρεσίες δεν υπόκεινται σε θεώρηση ή χορήγηση άδειας από κάποια υπηρεσία του Δημοσίου τότε θα πρέπει να διενεργήσετε παρακράτηση φόρου με συντελεστή 20% στο ακαθάριστο ποσό των αμοιβών των μηχανικών, ενώ όταν οι προσφερόμενες από τους μηχανικούς προς εσάς υπηρεσίες υπόκεινται σε θεώρηση ή χορήγηση άδειας από κάποια υπηρεσία του Δημοσίου τότε δεν θα πρέπει να διενεργήσετε την ως άνω παρακράτηση φόρου (20%) καθόσον σε αυτή την περίπτωση υπολογίζεται προκαταβλητέος φόρος 4% ή 10% στην αμοιβή των μηχανικών ο οποίος αποδίδεται από τους ίδιους τους μηχανικούς και όχι από εσάς, στη δημόσια οικονομική υπηρεσία της περιφέρειας όπου βρίσκεται η επαγγελματική έδρα του δικαιούχου των αμοιβών μηχανικού με την υποβολή δήλωσης τους πριν από τη θεώρηση των σχεδίων ή μελετών ή από τη χορήγηση της σχετικής άδειας από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δημοσίου.
Διευκρινίζεται ότι με τον όρο ακαθάριστο ποσό εννοούμε την αμοιβή του μηχανικού πριν την αφαίρεση υποχρεωτικών κρατήσεων υπέρ διαφόρων τρίτων που ορίζονται με σχετικές διατάξεις νόμων. Επισημαίνεται επίσης ότι ο Φ.Π.Α. δεν αποτελεί ακαθάριστο έσοδο για τις επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες.

5. Τέλος, όσον αφορά κρατήσεις υπέρ ασφαλιστικών ταμείων, αρμόδια για να σας απαντήσουν είναι τα αντίστοιχα
ταμεία.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο