Δημοσιεύθηκε στις : [ 17-01-1995 ]

ΠΟΛ.1010/17.1.1995 Η σχέση αστικών ακινήτων-κεφαλαίων ανώνυμης εταιρίας, που υφίσταται κατά τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου λαμβάνεται υπόψη για τη διαπίστωση της υποχρέωσης για ονομαστικοποίηση των μετοχών ή μη, κατ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 24 του ν. 2214/1994

(Η σχέση αστικών ακινήτων-κεφαλαίων ανώνυμης εταιρίας, που υφίσταται κατά τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου λαμβάνεται υπόψη για τη διαπίστωση της υποχρέωσης για ονομαστικοποίηση των μετοχών ή μη, κατ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 24 του ν. 2214/1994)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 1995
Αριθμ. Πρωτ. : 1133715/10971/ΒΟΟ12

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η.Π. : 19.1.95/Ν.Χ. Νο 4
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π.,
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 12η
ΤΜΗΜΑ Β'

ΠΟΛ 1010

ΘΕΜΑ : Η σχέση αστικών ακινήτων - κεφαλαίων ανώνυμης εταιρείας, που υφίσταται κατά τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου λαμβάνεται υπόψη για τη διαπίστωση της υποχρέωσης για ονομαστικοποίηση των μετοχών ή μη, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 άρθρου 24 του ν.2214/1994.

1133715/10971/Β0012/ΠΟΛ. 1010/17.1.1995

Με αφορμή τα ερωτήματα, που έχουν τεθεί στην υπηρεσία μας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρ. 3 του άρθρου 24 του ν. 2214/1994, για τις ανώνυμες εταιρίες που εμπίπτουν στις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παραγρ. 1 του άρθρου αυτού (ανώνυμες εταιρίες των οποίων τα κεφάλαια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα πάσης φύσεως αποθεματικά που έχουν σχηματίσει είναι επενδεδυμένα σε αστικά ακίνητα κατά ποσοστό 60% και άνω), εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού, καθώς και των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 13 του ν. 4459/1965, όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με το άρθρο 51 του ν.542/1977. Στην περίπτωση που η αξία των αστικών ακινήτων ανώνυμης εταιρίας υπερβεί το 60% του κεφαλαίου της στο οποίο συμπεριλαμβάνονται και τα πάσης φύσεως αποθεματικά σε κάποια διαχειριστική περίοδο, η ανώνυμη εταιρία υποχρεούται να προβεί στην ονομαστικοποίηση των μετοχών της μέσα σε 6 μήνες από το τέλος αυτής της διαχειριστικής περιόδου.

2. Με την αριθ. 1110021/10743/ΠΟΛ.1222/1994 ερμηνευτική εγκύκλιο του άρθρου 24 του ν. 2214/1994 έχει γίνει δεκτό ότι, ειδικά οι ανώνυμες εταιρίες των οποίων το άθροισμα μετοχικού κεφαλαίου και αποθεματικών που έχουν σχηματίσει ήταν κατά την 11 Μαϊου 1994 επενδεδυμένο σε αστικά ακίνητα κατά ποσοστό 60% και άνω, δεν είχαν υποχρέωση να μετατρέψουν τις ανώνυμες μετοχές τους σε ονομαστικές, εφόσον μέσα στην προθεσμία των 6 μηνών από τη δημοσίευση του νόμου (δηλαδή μέχρι και 11 Νοεμβρίου 1994) προέβαιναν σε αύξηση του μετοχικού τους κεφαλαίου με καταβολή μετρητών ή εισφορά σε είδος και η αύξηση αυτή είχε ως αποτέλεσμα η πιο
πάνω σχέση αστικών ακινήτων - κεφαλαίων να μειωθεί σε ποσοστό κάτω του 60%.

3. Περαιτέρω, με την πιο πάνω εγκύκλιο έγινε δεκτό ότι, για τη μετατροπή των ανωνύμων μετοχών σε ονομαστικές απαιτείτο, όπως μέχρι την 11 Νοεμβρίου 1994 έχει ληφθεί η σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και να έχει καταχωρηθεί η σχετική τροποποίηση του καταστατικού στο μητρώο ανωνύμων εταιριών
που τηρείται στη Νομαρχία. Στη συνέχεια, επειδή εκ των πραγμάτων ήταν αδύνατη η έκδοση και καταχώρηση στο μητρώο ανωνύμων εταιριών μέχρι 11 Νοεμβρίου 1994 της σχετικής εγκριτικής διοικητικής απόφασης λόγω του περιορισμένου χρόνου και του μεγάλου αριθμού ανωνύμων εταιριών που υποχρεούτο να ονομαστικοποιήσουν τις
μετοχές τους, έγινε δεκτό με την αριθ. 1124341/10886/ διαταγή μας, ότι η μετατροπή των ανωνύμων μετοχών σε ονομαστικές έγινε εμπρόθεσμα, εφόσον μέχρι και την 11/11/1994 είχε υποβληθεί στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εμπορίου, η σχετική αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (αντίγραφο πρακτικού Γενικής Συνέλευσης κ.λπ.) για την ονομαστικοποίηση των μετοχών, έστω και αν δεν πραγματοποιήθηκε μέχρι του χρόνου αυτού η προβλεπόμενη καταχώρηση, στο μητρώο ανωνύμων εταιριών.
 
4. Υστερα από όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω, προκύπτει ότι, για να διαπιστωθεί αν μία ανώνυμη εταιρία υποχρεούται ή όχι να μετατρέψει, σύμφωνα με τις διατάξεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 24 του ν. 2214/1994, τις ανώνυμες μετοχές της σε ονομαστικές πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η σχέση αστικών ακινήτων
προς κεφάλαια-αποθεματικά, η οποία υφίσταται κατά τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου, καθόσον από το χρόνο αυτό αρχίζει η προθεσμία των 6 μηνών μέσα στην οποία υπάρχει η υποχρέωση να ολοκληρωθεί η ονομαστικοποίηση των μετοχών σε περίπτωση βέβαια που η ως άνω σχέση είναι ίση με ποσοστό 60% ή μεγαλύτερο. Περαιτέρω, προκύπτει ότι η ανώνυμη εταιρία δεν μπορεί να αυξήσει μέσα στην προθεσμία των 6 μηνών το μετοχικό της κεφάλαιο με σκοπό η σχέση αστικών ακινήτων προς μετοχικό κεφάλαιο - αποθεματικά να διαμορφωθεί σε ποσοστό μικρότερο του 60% και με τον τρόπο αυτό να μην προβεί στην ονομαστικοποίηση των
μετοχών, καθόσον η δυνατότητα αυτή δεν παρέχεται από το νόμο και περαιτέρω, με την 1110021/ΠΟΛ.1222/1994 εγκύκλιό μας, το πιο πάνω δικαίωμα παρασχέθηκε μόνο για τις ανώνυμες εταιρίες, που κατά την 11 Μαϊου 1994 το μετοχικό τους κεφάλαιο και τα αποθεματικά αυτών είχαν επενδυθεί σε αστικά ακίνητα κατά ποσοστό 60% και άνω.
Τέλος, προκύπτει ότι, μέσα στο χρονικό διάστημα των 6 μηνών από τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της μετατροπής των ανωνύμων μετοχών σε ονομαστικές, δηλαδή να έχει καταχωρηθεί, σύμφωνα με την πιο πάνω εγκύκλιό μας, η τροποποίηση του καταστατικού στα μητρώα ανωνύμων εταιριών, καθόσον με την αριθ. 1124341/ΠΟΛ.1246/1994 διαταγή μας έγινε δεκτό, για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτή, ότι εξαιρετικά για τις ανώνυμες εταιρίες που είχαν υποχρέωση να ονομαστικοποιήσουν μέχρι 11 Νοεμβρίου 1994 ήταν αρκετή η υποβολή μέχρι του χρόνου αυτού της σχετικής αίτησης και των δικαιολογητικών για τη μετατροπή των μετοχών στο Υπουργείο Εμπορίου.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο