Δημοσιεύθηκε στις : [ 23-05-2007 ]

1049248/941/Α0012/23.5.2007 Φορολογική μεταχείριση των εφημερίων που καταβάλλονται αναδρομικά σε γιατρούς του ΕΣΥ με βάση δικαστικές αποφάσεις.

(Φορολογική μεταχείριση των εφημερίων που καταβάλλονται αναδρομικά σε γιατρούς του ΕΣΥ με βάση δικαστικές αποφάσεις.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

 Αθήνα, 23 Μαΐου 2007
Αρ. Πρωτ.: 1049248/941/Α0012

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση των εφημερίων που καταβάλλονται αναδρομικά σε γιατρούς του ΕΣΥ με βάση δικαστικές αποφάσεις.

ΣΧΕΤ.: Το 5608/16.5.2007 έγγραφό σας.


Σε απάντηση του παραπάνω σχετικού, αναφορικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 57 του ν.2238/1994 στο μηνιαίο εισόδημα από αμοιβές για υπηρεσία ενεργού εφημερίας, μεικτής εφημερίας και εφημερίας ετοιμότητας, που αποκτούν οι ιατροί που είναι ενταγμένοι στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ), οι πανεπιστημιακοί ιατροί που δεν ασκούν ελευθέριο επάγγελμα, οι ειδικευόμενοι ιατροί που διέπονται από τις διατάξεις του ν.1397/1983 (ΦΕΚ 143 Α') και οι ιατροί πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.), που διέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν.1666/1986 (ΦΕΚ 200 Α'), για ποσό που αντιστοιχεί αθροιστικά σε δύο (2) ημέρες ενεργού εφημερίας, δύο (2) ημέρες μεικτής εφημερίας και δύο (2) ημέρες εφημερίας (ετοιμότητας κατά μήνα, ο φόρος υπολογίζεται και παρακρατείται με βάση την κλίμακα του άρθρου 9, όταν οι αμοιβές αυτές συνεντέλλονται σε μισθοδοτική κατάσταση μαζί με τις άλλες αποδοχές του δικαιούχου ή με βάση το συντελεστή της περίπτωσης γ' όταν αυτές εντέλλονται με χωριστή κατάσταση. Για το ποσό που αντιστοιχεί στις υπόλοιπες ημέρες ενεργού, μεικτής και ετοιμότητας εφημερίων, παρακρατείται φόρος με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) και με την παρακράτηση αυτή εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση για το ποσό των αμοιβών αυτών. Ο φορολογούμενος όμως μπορεί το ποσό των ετήσιων αμοιβών του προηγούμενου εδαφίου, για τις οποίες παρακρατήθηκε φόρος με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%), να το περιλάβει στη δήλωση του οικείου οικονομικού έτους και να υπαχθεί σε φόρο με βάση την κλίμακα του άρθρου 9.

2. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 46 του ίδιου νόμου οι πρόσθετες αμοιβές και αποζημιώσεις που καταβάλλονται από το Δημόσιο και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, χρόνος απόκτησής τους είναι αυτός στον οποίο εισπράττονται από τους δικαιούχους. Επίσης, όταν οι πρόσθετες αμοιβές ή οι αποζημιώσεις καταβάλλονται στους δικαιούχους σε έτος μεταγενέστερο από το έτος στο οποίο ανάγονται, με βάση νόμο, δικαστική απόφαση ή συλλογική σύμβαση, χρόνος απόκτησής τους είναι ο χρόνος στον οποίο εισπράττονται.

3. Από τη διοίκηση έχει γίνει πάγια δεκτό ότι δεν αλλάζει η φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος όταν καταβάλλεται μεταγενέστερα κατόπιν διεκδίκησής του με δικαστική απόφαση, δηλαδή εξακολουθεί να ισχύει ο ίδιος τρόπος φορολόγησης που χαρακτηρίζει το εισόδημα.

4. Στο έγγραφό σας αναφέρετε ότι γιατροί του νοσοκομείου σας, ενταγμένοι στο Ε.Σ.Υ., προσέφυγαν στα δικαστήρια για να διεκδικήσουν αμοιβές εφημερίων των ετών 1994, 1995 και 1996 τα οποία τους καταβλήθηκαν σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων εντός του 2006.

5. Συνεπώς για τις εν λόγω αμοιβές, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 57 του ν.2238/1994 (παρ. 1 του παρόντος), καθόσον το γεγονός ότι αυτές καταβάλλονται με δικαστική απόφαση δεν αλλοιώνει τον τρόπο φορολόγησής τους. Δηλαδή οι αμοιβές αυτές των εφημερίων που καταβάλλονται αναδρομικά θα φορολογηθούν στο χρόνο είσπραξής τους και συγκεκριμένα:
α) Τα αναδρομικά (διαφορές αποδοχών) που αντιστοιχούν στις μέχρι δύο (2) εφημερίες (ενεργείς, μεικτές και ετοιμότητας) κατά μήνα, θα φορολογηθούν με τις γενικές διατάξεις του Κ.Φ.Ε.. Συνεπώς το 80% αυτών θα αναγραφεί στον Πίνακα II της βεβαίωσης αποδοχών και το υπόλοιπο 20% στον Πίνακα III αυτής (περ. δ' παρ. 4 άρθρου 45 του ν.2238/1994).
β) Τα αναδρομικά (διαφορές αποδοχών) που αντιστοιχούν στις πέραν των δύο (2) εφημερίες (ενεργείς, μεικτές και ετοιμότητας) κατά μήνα, κατ' επιλογή του φορολογούμενου, φορολογούνται όχι με τις γενικές διατάξεις του Κ.Φ.Ε. αλλά με συντελεστή 20% εξαντλούμενης της φορολογικής υποχρέωσης των δικαιούχων για τις αμοιβές αυτές. Συνεπώς, οι αμοιβές αυτές θα αναγραφούν στον Πίνακα III της βεβαίωσης αποδοχών.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο