Δημοσιεύθηκε στις : [ 30-03-2007 ]

1024529/473/Α0012/30.3.2007 Συμψηφισμός του παρακρατούμενου φόρου 3%.

(Συμψηφισμός του παρακρατούμενου φόρου 3%.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

 Αθήνα, 30 Μαρτίου 2007
Αριθ. Πρωτ.: 1024529/473/Α0012

ΘΕΜΑ: Συμψηφισμός του παρακρατούμενου φόρου 3%.


Σε απάντηση ερωτήματός σας, αναφορικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του άρθρου 55 του ν.2238/1994, στα εισοδήματα εργοληπτών (εργολάβων-υπεργολάβων) κατασκευής κάθε είδους τεχνικών έργων ενεργείται παρακράτηση φόρου με συντελεστή τρία τοις εκατό (3%) που υπολογίζεται στην αξία του κατασκευαζόμενου έργου.
Υπόχρεος σε παρακράτηση ορίζεται το Δημόσιο γενικά και κάθε φυσικό ή νόμιμο πρόσωπο που ενεργεί την καταβολή.
Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν παρακρατήθηκε ο φόρος τότε αυτός αποδίδεται με δήλωση του δικαιούχου της αμοιβής κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 60 του ίδιου νόμου.

2. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της περίπτωσης α' της παραγράφου 3 του άρθρου 34 του Κ.Φ.Ε., όπως ίσχυαν πριν την τροποποίηση τους με την παράγραφο 1 του άρθρου 12 του ν.3522/2006 (ΦΕΚ Α' 276), μεταξύ άλλων, ορίζετο ότι στην περίπτωση που τμήμα του έργου ή εργασίας από αυτά που αναφέρονται στις ίδιες διατάξεις, εκτελείται, από εταιρία μέλος της αρχικής αναδόχου κοινοπραξίας, τα ακαθάριστα έσοδα θεωρούνται κτώμενα από την τελευταία.

3. Σύμφωνα με την 1027178/10254/Β0012/ΠΟΛ.1052/15.3.2007 ερμηνευτική εγκύκλιο του ν.3522/2006, στην παράγραφο 4 του νέου άρθρου 34 του Κ.Φ.Ε., μετά την ψήφιση του προηγούμενου νόμου, ορίζεται η έννοια των ακαθάριστων εσόδων των επιχειρήσεων που ασχολούνται με την εκτέλεση δημόσιων ή ιδιωτικών τεχνικών έργων όπως προβλεπόταν και με τις προϊσχύσασες διατάξεις, με μόνη διαφορά ότι απαλείφθηκαν τα σχετικά εδάφια με τα οποία ορίζονταν ποιες περιπτώσεις εισφοράς δημόσιου τεχνικού έργου από τον αρχικό ανάδοχο σε άλλη εταιρεία ή κοινοπραξία δεν θεωρούνται υπεργολαβία, καθόσον με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του νέου άρθρου 34 καθιερώνεται ο λογιστικός τρόπος προσδιορισμού του καθαρού εισοδήματος σε όλες τις επιχειρήσεις που ασχολούνται με την εκτέλεση δημόσιων ή ιδιωτικών τεχνικών έργων ανεξάρτητα από τη νομική μορφή με την οποία λειτουργούν (ατομική επιχείρηση Ο.Ε., Ε.Ε. κ.λπ.) με αποτέλεσμα η κάθε μία επιχείρηση που συμμετέχει στην κατασκευή του έργου να φορολογείται τελικά για τα κέρδη που αποκτά από το μέρος του έργου που εκτελεί η ίδια (π.χ. υδραυλικά, ηλεκτρολογικά κ.λπ.).
Ανεξάρτητα όμως από τα παραπάνω, με την προηγούμενη εγκύκλιο γίνεται δεκτό, ότι εξακολουθούν να ισχύουν όσα αναφέρονται στην 1013098/10120/Β0012/ΠΟΛ.1080/30.3.2001 διαταγή μας. Δηλαδή, όταν εισφέρεται δημόσιο τεχνικό έργο σε κοινοπραξία ή σε εταιρεία, η προβλεπόμενη από τις διατάξεις της περ.β' της παρ.1 του άρθρου 55 του Κ.Φ.Ε. παρακράτηση φόρου 3% εξακολουθεί να ενεργείται μόνο από τον εργοδότη (Δημόσιο, Δήμο, ν.π.δ.δ. κ.λπ.) κατά την καταβολή του εργολαβικού ανταλλάγματος στον αρχικό ανάδοχο και ο φόρος αυτός θα συμψηφίζεται από την κατασκευάστρια εταιρεία ή κοινοπραξία στην οποία έχει εισφερθεί το έργο, βάσει βεβαιώσεως που χορηγεί ο ανάδοχος και στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του εισφερθέντος έργου της κατασκευάστριας εταιρείας ή κοινοπραξίας και το ποσό του φόρου 3%.

4. Στην αίτησή σας αναφέρεστε σε κοινοπραξία που αποτελείται από δύο μέλη, η οποία αναθέτει από 50% του έργου σε κάθε μέλος της αρχικής αναδόχου κοινοπραξίας ξεχωριστά.

5. Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι στην περίπτωση εκτέλεση δημόσιου τεχνικού έργου από εταιρία μέλος της αρχικής αναδόχου κοινοπραξίας, εξακολουθούν να έχουν εφαρμογή όσα έχουν γίνει δεκτά με την 1013098/10120/Β0012/ΠΟΛ.1080/30.3.2001 διαταγή μας σχετικά με την παρακράτηση φόρου 3%.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο